Eyokomeho monkalathano

0
271

Ehumokomeho kehe nali kale ta li etele aantu uuwanawa lyo ishewe oha li eta iizemo. Otwe shi popya olundji kutya aantu ihaya li omakotampango omawanawa nenge engungumano. Onkene kehe shoka tatu longo kutya oku opaleka iiyukithilo nomahangano, nenge okuwilika nawa omahupilo getu nenge okutunga po  iiyalo ngaashi oondjila, omatungo, oodama , nosho tuu okuhedhitha Namibia komeho moSADC nenge palwe muuyuni, shika natu shi ninge nelalakano oku hwepopeka onkalamwenyo yaantu. Omolwashika ongudhi ye yokomeho ndjika oya topolwa miitopolwa iishona ine shoka shoku kuthapo ondjala, oku endeleleka  egandjo lyomahala miilando osho wo omagumbo, ehuepopeko lye yogopeko oshilongo ashihe, eshonopeko lyeso lyuuhanona nooyina noku endeleleka ontseyo nowino yiilonga yiikaha noyuungomba.

Oluhepo nondjala

Namibia okwa ya komeho nawa moku shonopeka oluhepo okuza kemanguluko.Pamiyalu dhopambelewa ooperesenda dhomagumbo ga hepa  nenge mboka ye li muuthigona uudhigu  oga shuna pevi okuya poopersenda 10, 3 momimvo 2009/2010 okuza pooperesenda 13,8  konima yomimvo ntano dha piti . Oluhepo mokati kaanona nalwo olwa gu pevi  okuza pooperesenda 43, 5 oku ya pooperesenda 34,4 ethimbo olyo tuu ndyoka. Uuna onkalo ndjika tayi yelekwa nonkalo yo pethimbo oshilongo opo ashike shamanguluka sho omiyalu dholuhepo opo dha gongelelwe, onkalo ngashingeyi otayi etitha oonkondo nomukumo. Ota ku tengenekwa kutya konyala aaNamibia ye vule pomayovi 600 000 oya hilwa mo moluhepo okuza sho oshilongo sha manguluka. Oshilonga shika  oshiwanawa otashi pandulilwa epangelo okupitila momilandu dhalyo ndhoka dhili muuwanawa woohepele oshowo omalongekidho gopagameno lyopankalathano. Oshikwawo omwaalu omunene gwomutengenekwathaneko nenge obudgeta otagu tsikile okugandjwa kiikondo yopankalathano, ngaashi Elongo nUundjolowele.Otashi vulika oku shi dhiladhila kutya okuza pethimbo lyomayalulo gopambelewa  ga ningilwe omumvo 2009/10  omuthika gwoluhepo ogwa shuna pevi, unene she etwa kekoko lyomahupilo goshilongo, eopaleko lyiifuta yopankalathano, emweneko megwedhelo lyiifendela, oshowo egwedhelo lyopenzela yaakokele ndjoka tayi ka kala ya adha pooN$1200 kehe omwedhi omumvo tu uka.

Epangelo olya tokola oku endeleleka okutidha po oluhepo. Oku adha elalakano ndika Omuperesidende okwa tokola okuhomona oluhepo moku dhikapo Oshikondo shEkondjitho lyOluhepo nOnkalonawa momumvo 2015.

Epangelo oli shishi kutya oluhepo ohalu holoka momalupe ga yooloka,  onkene iita yoku lu kondjitha nayo oyi na okuziililwa koombinga dha yooloka.Ihe oluhepo ndoka lwi iwetikile oondoka talu holoka molupe lwondjala. Omanga tatu kondjitha oluhepo okuziilila koombinga adhihe, omalalakano getu gokokule nogomimvo tadhiya , okupitila mondungethaneko yoHarambee ogo okutala omaludhi gatatu goluhepo , ondjala, omagumbo, neyogopeko.

Koshinima sholuhepo lwe etwa kondjala, etumwalaka lyepangelo oondika kutya pethimbo ondungethaneko yaHarambee tayi longo osho wo konima ya yo, ita ku pitikwa nando ekano lyomwenyo gumwe molwondjala nenge molwompumbwe yiikulya. Ongoshilongo shiiyemo yopokati itashi pitikwa nando omuntu gumwe ase kondjala.

Omathaneko nkene ta ku kondjithwa ondjala.

Oluhepo lwondjala otalu gumu aantu yetu pamikalo dha yooloka  shi ikwatelela kutya mbaka ohaya kala peni.Onkene mokupalamena oshinima shika  otatu ka yoolola pokati kaakalimo ya hepa komikunda oshowo aakalimo oohepele miilando.Moku ninga ngeyi otatu longitha oondungethaneko ndhika oku kwashilipaleka kutya itapa kala ondjala pethimbo Harambee ta tulwa miilonga.

Omathaneko okuhulithapo oluhepo.

Sha landula oshigongi noonkundathana dhe endele nawa kombinga yoluhepo osho wo okutopola uuyamba, epangelo olya ngongo po  ondungethaneko okuhulithapo oluhepo okuya pomumvo 2025.Ondungethaneko ndjika oya thanekwa okutulwa miilonga pehulilo lyApilili nuumvo, na oyo tayi kala omukanka hoka kwa tungilwa omikalo adhihe dhoHarambee dhoku hulithapo oluhepo.

Ekwatho lyopaulumo mpumbwe : AaNamibia oyendji natango ohaya hupu muunamapya unene tuu mboka woku longa iikulya yawo yene ndele ihaya landitha po mbika. Otu shishi kutya onkalo yombepo moNamibia ihayi vulu we oku inekelwa. Pomimvo 2015 no 2016 otwa adhika koluteni, omanga omimvo omikwawo otwa li twa dhengwa kefundja. Omaupyakadhi nomashongo gopaushitwe ngaka oga li ga gumu nayi elongo lyiikulya kaanamapya naa niimuna unene tuu pomuthika gwomagumbo.

Onkene iinyangadhalwa yimwe mbyoka tayi tsikilwa shimwe, sho mu mbika osho oku gandja omakwatho gopantu moku pa aantu mboka ya gumwa kiiponga yopaushitwe mbika iikulya ku kehe egumbo lya  gumwa kuudhigu mbuka. Epangelo olya longa nawa moku gandja  ekwatho kaa kwashigwana uuna mbaka ya gumwa kiiponga yi li kondje yoonkondo dhawo ngaashi oluteni nefundja.Omakwatho ngaka otaga tsikile nomonakuyiwa.

Ehwepopaleko lyeteyo muunamapya: Oonkambadhala okuhuepopeka eteyo kaanafaalama yokomikunda okukalekapo iikulya ya gwana otadhi tsikile.Ndhika odha kwatelamo ekwathelo lyopashimaliwa opo aanafaalama ya lande iilongitho yuunamapya, oku kwathela melongo lyoombuto oshowo oku nkondopeka  omayakulo guunamapya kaanafaalama mbaka.

Oshikondo Shuunamapya , Omeya nOmakuti otashi ka tseyitha uukwatya uupe womakwatho ngaka osho wo omayakulo ngaka ga opalekwa pethimbo lyoku talulula omathaneko ngaka lwopokati muKotoba nuumvo.

  • Iilonga yomapya haga tekelwa otayi ka nenepekwa noku kwathelwa mestikilo opo onkalo yiikulya yi hwepopekwe pomuthika gwegumbo osho wo ngoka gwopashigwana.

Elongo lyepungu etokele moshitopolwa shoonkuvu ndatu hashi longwa epungu  otashi gandja ompito okulonga iikunwa momapya . Ehala ndika otali ka kwatelwamo moonkambadhala ndhika dhopolohalama yuunamapya woku tekela iimeno.Shika otashi ningwa unene moku kwatha aanafaalama mboka ya hogololwamo opo ya kwathelwe pamukalo nguka.

Omathaneko nkene shika tashi ningwa otaga ka tseyithwa pethimbo lyetalululo lyomalongekidho gekondjitho lyoluhepo uuna omutengenekwa thaneko tagu talulwa oku uka pehulilo lyomumvo gwiimaliwa, tashi ka ningwa momumvo omutiyali gwe tulo miilonga lyo HPP.

  • Okuteta iihwa ongo ondunge yoku hwepopeka uulithilo moofaala noku gandja iilonga ota ku kala noku yambidhidhwa noku kwathelwa.

 

  • Oku kwathela enenepalo melongo lyiikunwa, oholomende otayi ka dhikapo ofabulika yokuvongakanitha uuhoho moNamibia momumvo omutiyali sho HPP ya tulwa miilonga , opo aanafaalama ya mone uuhoho kombiliha.

. Oombaanga dhiikulya miilando oshowo momikunda doolopa moka muna ondjala.

Ngele tashiya  kondjala moodoolopa nomomikunda doolopa ondungethaneko tayi longo oondjoka yoku tula mumwe omakwathelo ga yooloka opo ngaka ga vule okulonga nawa, shika otashi ningwa momvula yotango yoHPP. Oombaanga dhiikulya  ndhoka tadhi ka wilikwa kaagundjuka  ya kutwa pamulandu gwepandaanda mpoka haya zi  otagu ka tulwa miilonga naashika otashi ka pa aagundjuka mbaka iilonga pamukalo nguka.

Aagundjuka mbaka yaa na iilonga otaya kala noku futwa omwaalu gwontumba pashimaliwa osho wo okupewa sha molupe lwiinima ongofuto yiilonga yawo. Shika otashi ti uuna taya longo ngaaka nena otaya pewa  sha molwiilonga mbyoka ndele itaya pewa oshimaliwa molupe lwomagano ngaashi sha thanekwa momathaneko goBasic Income Grant.

Oshikondo shopaumwene, oositola  osho wo  aalongi yiikulya otaya  kumikwa opo ya kuthe ombinga oku gandja iikulya koombaanga ndhika pahalo lyawo yene no inaaya thiminikwa paveta.

Ombaanga yotango yiikulya otayi ka tulwa miilonga moVenduka metata etiyali lyonuumvo omanga oonkwawo hamano otadhi ka tungwa oshilongo ashihe pethimbo lyonkalamwenyo yoHarambee. Oshigwana otashi tegelelwa okugandja omayakulo gegameno poombaanga ndhika okupitila mokommittee dhomomapandaanda.

Ewiliko lyomalongekidho gegameno pankalathano

li lalakanene oku opaleka , nkene  aantu oyendji taya vulu oku kwathwa. Oshiholelwa , omumvo gwiimaliwa taguya openzela yaakokele otayi ka gwedhelwa nooN$100.00 komwedhi. Shika otashi ti egwedhelo lyoopelesenda ethele kiimaliwa yaakulupe , okuyeleka nooN$600 dhali hadhi kwatwa kaakokele.Uumbangi woshili owa ulike kutya iimaliwa yopenzela ohayi kwatha no hayi longo mokushonopeka oluhepo unene ndoka lwa guma aanona. Pethimbo lyiigongi yomiinyanga mbyoka Peresidente Geingob a ningile mo 2015, aakwashigwana aakokele oya ulike nkene egwedhelo ndika  lya kwathele moku hwepopeka onkalo  yi iyemo yomomagumbo.

Namibia oku na omakwathelo gopankalathano gomwaalu gwontumba ngaashi openzela yaakokele, iimaliwa yaanona yeli moluhepo naamboka oothigwa, iimaliwa yaantu yena uulema,  oshowo iimaliwa yoonakulwa aakulu. Egandjo lyiimaliwa mbika metopagulo ngaaka olya fa itaali longo nawa onkene Oshikondo shOkukondjitha Oluhepo otashi ka konakona ompito yokutula kumwe egandjo lyiimaliwa mbika pethimbo lye tulo miilonga lyondungethaneko yoHPP.

Oku dhikapo Oshiketha shopenzela shOpashigwana,: Aaniilonga oyendji aaNamibia ka ye na openzela nenge iimaliwa yoku keya kwatha uuna itaaya longo we.Onkene otatu ka tula miilonga Oshiketha Shopenzela shOpashigwana pethimbo ondungethaneko yaHPP tayi longo. Opo shika shi ningwe otapu ka lundulwa ooveta kombinga yomawiliko goshinima shika momumvo gwotango gwaHPP a tulwa miilonga.

Uudhano wokulya nokulika wepangelo[ State Lottery]: Oholomende otayi ka konakona ngele otashi vulika yi dhikepo olutu lwokudhana niimaliwa kwaamboka ya hala okwi imonena oshimaliwa moku landa uutikete woonomola mokati kaandhoka tamu ka za omusindani pethimbo lyomwenyo gwa HPP.Iimaliwa mbyoka tayi ka za mUudhano mbuka wepangelo  otayi ka longithwa okutidhapo oluhepo ngaashi ashike mbyoka tayi ka za mIifendela kUuyamba.Shika otashi nigwa mewiliko  nometonatelo lyoKommittee Yowina yiifendela.Oonakusindana muudhano wokulika nokulya otaya futwa omiyalu dhawo pamihingo mbali.Omuhingo gotango okupa omusindani iimaliwa koomuma , nomutiyali okuthiminika naku sindana opo a longithe oshimaliwa shoka okulanda egumbo., nokufutila yimwe moshiketha shopenzela.

Omathaneko galwe ngoka taga dhiladhilwa ongaashi oku galulilapo opolograma ya sha nakulya osho sha naku longa. Oshowo ekwathelo kwaamboka taya tekula aanona haa yo ye ya vala pashito, okuhwepopeka egandjo lyiikulya poosikola , opo ndika li adhe aanasikola yomwaalu omunene oshowo oku konakona ngele otashi vuluka oku etapo Ondjambi yopetameko yopashigwana.

Osha simana okutseya kutya oondungedhiladhilo ndhika otadhi kondjele okugamena aaNamibia opo kaaya se kondjala molwaashoka pwaana iikulya.Opena wo omathaneko gamwe gethimbo ele  ngoka taga longithwa oku kandulapo oluhepo  momumbwalangandjo. Ngaashi oluhepo lumwe otalu monika sho aantu yaana omalukalwa geli hwepo, yo ondungethaneko yaHPP otayi gandja omathaneko nkene tapa tungwa omalukalwa taga vulu okulandwa kaantu ayehe nosho wo nkene taku hwepopekwa  onkalo yuuyogoki moshilongo. Otwa ndhindhilika wo kutya oshindji osha pumibwa okuningwa opo omahupilo ga kokekwe opo pu etwe oompito dhiilonga odhindji. Yo aakwashigwana oyendji taya vulu okumona iilonga yili hwepo kehe gumwe.Ayihe mbika oyi li momathaneko gondungedhiladhilo yaHarambee.Onkalo ndjika ka yi shi ompu okukandulapo ashike mbala pethimbo HPP eli miilonga. Pamayalulo gIiyemo nIizemo hayi longithwa momagumbo ndhoka dha tseyithilwe omumvo 2009/10, iitopolwa yimwe ngaashi Ohangwena, Omusati, Kavango Uzilo, Kavango Uninginino na Zambezi oyo yimwe ya gumwa unene koshinima shika , naambika oyo tayi ka kwathelwa mbala. Uuyogoki wankundipala otawu adhika wo miilando Oshiwakopo noVenduka moka aantu oyendji ya tembukile okuza komikunda okuya kiilando, naambika wo otayi ka talika mbala opo eshongo ndika li taagulukwe mbala.Oshitopolwa shimwe shuuyogoki osha longwa nasho, uuna evi lyomiilando hali tulwa omayakulo gopamuni opo pu tungwe omalukalwa.Nonando omahala ngaka ogo ga pumbwa oku yakulwa mbala, oshilongo ashihe  otashi ka longwa nasho moshinima shika omanga HPP inaa thika pehulilo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here