Kandi na uuzigo ngame-IipInge

0
512
Sarafina Naambo Iipinge eli poshiyaha shuukuki oshowo oshiyaha shoohi ndhoka ha landitha opo a kongele ezimo lye oshikwiila shesiku kehe.

ONDANGWA-Omukalimo gwomOndangwa ngoka a ningi omasiku ta lundilwa kutya anuwa oha pe aantu uuzigo ,okwi ikala omalundilo ngoka a ti ke na uuzigo na ishewe ita ka kala nawo nando esiku limwe.

Sarafina Naambo Iipinge okwi ikanyuna omipopyo ndhoka ta ti aakalimo yomOndangwa naya  opaleke edhina lye oshoka oyeli luudhika naa shika  otashi shunitha ongeshefa ye monima . Iipinge oha landitha iikulya, nokwa ti eshuno monima lyomalanditho ge otali kanitha omboloto yaanona ye.

Iipinge okwa ti ngashingeyi okuna elondo lyombinzi elye etelwa komapyopyo gaana oshili ngoka ga thiki momakutsi ge oku zilila komwana kosikola.

Aniwa omwana gwIipinge ngoka ena kuume ke gwopushiinda okwali a lombwelwa kuyakwawo kosikola kutya yina okuna uuzigo na okwa tulila okanona kopuushinda wawo uuzigo  mokakuki.

Ashike Iipinge okwa ti ndhika odha nakalindi oshoka ye okwa kala mongeshefa yokulanditha uukuki oomvula omulongo 11 ihe ina mona nande aalandi ye ya nyenyeta kombinga yiikuki ye nenge ya tye otaya ehama konima yokulya iikuki mbyoka ha landitha.

Iipinge oha landitha iikulya mbyoka ya thikama muukuki, oohi noondjuhwa dhOshiwambo uuna edhi mona.

“ Ngele ngaye otandi longo niikulya otandi ka kala nuuzigo  ngiini? Omolwashike nduno tandi landithile iikulya ngele nani otandi pe ishewe aantu uuzigo?” a pula ngaaka nomeho ga kengeleka omahodhi.

Okwa ti sho uuvu omapyopyo ngoka okwa katuka onkatu opo a ka popye nooyina yaamboka ya lombwela omwana kutya yina okuna uuzigo, opo mbaka ye dhi hokolole nawa ashike yamwe oye mu tile omeya noku mu kuthila ekatana nomapokolo.[ pa itaalo lyAawambo mboka taya lundilwa uulodhi unene wondjongo ohaya tilwa omeya opo anuwa kaya logwe komulodhi].

Ashike okuza mpoka okwa li a yi kopolisi opo ngoka ta ku hololwa a pewa uuzigo a hokolole nawa.

“ Oshoka okwa ti ongaye nda pa omwana uuzigo ondali nda pula opo a ulike mpoka pwa shangwa kundohotola kutya omunona nguka okwa pewa uuzigo. Ashike sho nduno ekalata lyomunona lyeya otali ulike kutya omunona okuli kepango lyombuto yoHIV na ina lya nande uuzigo washa,” Iipinge ati ngaaka.

Iipinge okwa ti ye uulodhi ke wu shi oshoka kena mpoka te wu kutha, yina [ngele okwa li omulodhi ]okwasa nale manga ye ali omushona.

Ngashingeyi okwa galikana nomahodhi kutya aaNdangwa naya ethe a mone uuhupilo we noyana oshoka ina hala oku kala moluhepo.

Omalundilo ngoka ota ga eta uutondwe go ota ga yono  uukolele womalutu gaantu. Ta ti ye ka kwali ena uudhigu wombinzi ya londa ashike sho a uvu iinima yoludhi ndoka ombinzi  ye oya londo sha pitilila.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here