Okatoo ka hanya mOshana

0
244

OSHAKATI – Nande opolifi ya kumaida oshiwana luhapu shi kotokele omikalo domakengelelo eembudi novakengeleli, natango onghee ngoo oshiwana tashi twikile nokukanifa omaliko asho ongushu mokukengelelwa keembudi.  Ouyelele ou owa yandjwa komunambelewa omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana, Warrant Tomas Aiyambo.

Aiyambo okwa ti, pefimbo eli ovanyasha eshi ovo tava kongo oilonga ovo unene va ninga oihakanwa mekotokelo. Vamwe va dengelwa eengodi taku ti nava tume omwaalu woimaliwaa yonhumba keengodi vehe di shii (koewallet) va kutwe moilonga.  Opolifi oya kunghilila oshiwana shi kotokele omakoto eembudi, kape na oilonga hai kutu tai futilwa. Nonande inapa kwatwa omunhu natango, opolifi oye lipyakidila nomakonaakono moiningwanima ya yooloka okulandula eeaccounta kwa tulwa oimaliwa eshi ovanhu va pulwa va fute nomukalo ou, opo omunhu a kutwe moilonga. Ava va tuma oimaliwa kee ewallet eenomola deengodi oko eshi omunhu a nana ko oshimaliwa kadi li vali momhepo.

Aijambo ota ti, opolifi otai dulu ashike okulandula oikoya ei ngeenge kwa patululwa oibofa ngaashi eeaccounta oko kwa tulwa oimaliwa. Ta weda po kutya, dimwe domeengangala odi wete kutya oimaliwa ei da nyekele pefimbo loKrismesa, oya pwa po onghee eembudi oda tota po omikalo dipe. Shikwao, ovanangeshefa hava longo oimaliwa ihapu mefiku navo nande va kumaidwa luhapu vehe lineekelele oimaliwa ovanailonga vehe shii kulineekelwa ova kanifa oimaliwa ihapu. Omunangeshefa womoshitukulwa shaShana umwe, opo a kufwa  omayovi N$105 mefiku eshi ovakotokeli vey a va ukilila posafe. Onghee opolifi otai fekele kutya ouyelele owa yandjwa komunailonga nande ina kwatwa.

Omupopiliko wopolifi ota ti, opolifi luhapu oya kumaida oshiwana shi kotoke alushe, shiha longe novanhu vehe shiivike momikao inadi yela.  Okatoo oke li pamikalo dihapu. Vamwe va hekwa eendjato ve di fiye pomivelo deefitola, vamwe va kotokelwa va ka toloke nokukanifa oinima yavo, navamwe onghee tava hekelwa oimaliwa yavo pouBoba peembanga. Opolifi otai kumida oshiwana shi kale oupafi noshi longe novanambelewa veameno ngee sha pumbwa ekwafo.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here