Okuza komunona omuAfrika –twa kumikwa kuHector Pieterson

0
173

 

Shika oshiwike shomunona omuAfrika, hashi dhimbulukiwa menenevi alihe lyaAfrika mesiku 16 Juni. Oshipalanyolo shonuumvo mokudhimbulukwa esiku ndika osho ‘Omahilathano nUupyakadhi muAfrika: Egameno lyuuthemba waanona”,onkene osha simana opo tu dhiladhile kwaa shoka she etelwepo kaanona mesiku ndyoka lyoshiponga mesiku 16 Juni, sho omayuvi gaanona mbaka ga li ga nyanya pamuhingo gombili. Ehololo lyomadhiladhilo ndika olya ningwa nelalakano oku galulako uuthemba wawo uushonashona mboka ya li taya vulu okugalula ko okuza kepangelo lyuukoloni lyaatiligane aanakatongo ya South Afrika.

Oshinenenima  nelalakano enene okuholola omadhiladhilo ngaka osha li ompumbwe yelongo lili hwepo, ndyoka tali ya zaleke uunongo mboka tawu ya tula pomuthika gumwe naakolonyeki yawo opo wo ya kale aahona yoonkalamwenyo dhawo, okuyeleka noku longwa elongo lyuuBantu ndyoka lyali tali ngambeke uulongelwe wawo noshikwawo olya li ta ye li longwa melaka lyaakolonyeki yawo yaatiligane ndyoka lya li ashike hali popiwa kwaamboka moshilongo shoka.

Epulo olyo nee ndika kutya oshike nenge ongiini aanona yAfrika nena taya pulako nenge taya galulako uuthemba wawo, noshikwawo mbuka otaye wu pula kulye ? Shika otatu shi ningi  tango moku dhimbulukwa  oshowo moku teka enwethemo nomukumo okuza kuHector Pieterson, okamatyona komimvo 13 ngoka tatu vulu okupopya neinekelo kutya  ye kali nelalakano limwe lyaashi ashike ndyoka lyoku gwedhako ewi lye  kongundu yaanasikola naanona ooyakwawo  mboka ya tamekele ehololomadhiladhilo lyopambili mesiku ndyoka omumvo 1976. Ethano lyolutu lwe lwaana omwenyo  a zala nawa momuzalo gosikola gwa yela nawa, a humbatwa kaanasikola ooyakwawo pethimbo taya fadhukapo omanga ooholo tadhi loko okuza koondjembo dhaakolonyeki olya ningi endhindhiliko lya simana muuyuni. Ethano ndika olya taandelekwa kiikundaneki nuuyuni auhe okuhokolola uushili wehilathano nomakuyunguto  ngoka ga adha South Afrika , ga guma aakuluntu oshowo aanona  aashona ye na omimvo 13 wo. Nena ethano ndyoka olya simana ngashingeyi muuyuni,okuza esiku ndyoka.

Nena tse aanona yaAfrika ngaashi tatu ithanwa komushangwa gwaAfrika  guuthemba womunona, kutya tse aantu kohi yomimvo omulongo 18, otwa taalela omashongo ogendji moonkalamwenyo dhetu esiku kehe. Ongaanona yaAfrika nena inatu tsika okumona uudhigu wetu nenge oku uvako kutya otuna notatu vulu  okugwedhako ewi lyetu  komawi gaakuluntu, oku ulika sho twa hala  naashoka tatu lalakanene oku adha  oondjodhi dhetu.Tse katu shi unene aashuushuka okuholola shoka twa hala kombinga yuuthemba wetu ongaanona, kutya oomboka womalukalwa, wegameno,wuukwatya wopantu inaawu ngambekelwa mokakololo kamwe kenenevi ndika ndele,otatu pula uuthemba  womunona kehe omuAfrika menenevi Afrika.

Ngaashi ashike Pieterson ali eshi ulike, tse otatu ti , katushi aashuushuka okuholola omaiyuvo getu kwaashoka shetu taalela nena. Otu shishi notu uviteko nawa omashongo ngoka ga taalela aakuluntu yetu oshowo aatonateli yetu, moku soshimpwiyu kutya tse otwa tonatelwa nawa. Out uviteko kiinima yoluhepo , yelongitho lyoonkondo  nuundjolowele mbyoka wo ya palamena omunona omuAfrika.Nando ongeyi otushishi kutya uuthemba wetu  itawu vulu okutalikako ongo wafa inaawu simana kuuthemba waantu yalwe.Otu uviteko kutya mokuzimina Esiku lyomunona omuAfrika, oAfrican Union oya hala oku tseyithila uuyuni  kombinga yonkalo yomunona  menenevi Afrika. Oshinima shika inashi ethiwa shi se nenge shi siikilwe komaipyakidhilo galwe.Onkene uuthemba womunona omuAfrika owa pumbwa oku kala tawu talwa nawa nkene tawu tulwa miilonga menenevi ndika  ngaashi omautho guuthemba wawo taga ti. Oshoka tse aanona yonena itatu tsikile okukala aanona sigo aluhe.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here