Oondjila eshongo enene mOshikoto

0
236

 

OMUTHIYA – Ngoloneya gwoshitopolwa shaShikoto Henock Kankoshi okwa ti oopate odho eshongo enene moshitopolwa she.

Kankoshi okwa tomona eshongo ndika oshiwike shayi poshilandopangelo shOshikoto, Omuthiya, pethimbo a popitha aakwashigwana osho wo aaniilonga yiikondo ya yoolokathana mOshikoto , ngaashi hashi ningwa aluhe komumvo.

Ngoloneya okwa yelitha kutya elalakano lyoku popitha oshigwana okutseyitha omathaneko niinyangadhalwa mbyoka oshitopolwa shi ipyakidhila nayo, yo taya popi woo gamwe gomomahumokomeho ngoka ya thaanekela oshitopolwa.

“ Oshitopolwa shetu oshi na eshongo enene ngele tashiya koopate, aakwashigwana yetu oyendji otaya nana nuudhigu omolwa onkalo yompumbwe yoopate , otwali twa kuutumba nelelo lyandje notwa tothamo dhimwe dhomoopate dhi kale dha longwa mbala , yo aakwashigwana taya kala taya longitha oopate ndhoka ya thike komahala hoka ya hala,” Ngoloneya ta ti.

Okwa thaanekwa oopate dhi kale dha andjanekwa mbala, dho dhi longwe methimbo ndika lyoHarambee prosperity plan. Dhimwe dhomoopate ndhoka ongaashi Okoloti,Omboto- Antoni , Okankolo,Onkumbula,Ohahati-Okongo , Omuthiya-Elambo, Ondiika- Iimanya. Oopate ndhino okwa thaanekwa dhi kale dhongalama.

Ngoloneya okwa gwedhapo kutya okwa thanekwa woo opo oopate dhilwe ndhoka dhina ongalama ngaashi Onyaanya (Engoyi)- Onanke , Onethindi-Oshipala , Onyati- Onkumbula opo dhi tulwe pamuthika goteya.

“Pethimbo ndika okwi ipyakidhilwa nopate yongalama ndjoka yaza kOmuntele yu uka kUukwiyu wUushona nokwa tegelelwa yi kale yapwa mbala, dhimwe dhomoopate ndhoka dhapwa okulongwa ongaashi ndjoka Onayena- Okankolo yali tayi tulwa oteya, opate yongalama Omuthiya-Onanke oshowo DR 3603 Onayena- Omahenge, shino sha hala kutya iilonga mbika oya pwa nale,” Ngoloneya ta gwedhapo.

Ta tsikileko kutya aakwashigwana oya kala nokunyenyeta taya pula oopate, nelelo lyoshitopolwa olya longo ngaashi tashi vulika opo oopate dhi andjanekwe yo ya  yamukule komakemo gaakwashigwaana, ta ti ngele ka puna oopate nena omayakulo ka gena nkene taga thiki koshigwana.

Kankoshi ta gwedhapo kutya oshitoplwa osha taalelwa kompumbwe yenota unene miikandjohogololo Eengodi, Okankolo osho wo Nehale lya Mpingana. Ta ti pethimbo ndika okwi ipyakidhilwa noku andjaneka oomboola ndhoka tadhi kala tadhi gandja omeya koshigwana, omahala gamwe oga mona nale oombola, noyena omukumo kutya monakuyiwa omashongo ngoka agehe otaga kala ga kandulwapo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here