Egandjo lyomahala gomalukalwa, omagumbo neyogopeko

0
230
Ondungethaneko yelikolo Harambee oya shike

 

Ompumbwe yomagumbo omahwepo otayi tsikile ongo eshongo limwe moNamibia.Onkalo ndjika oya li ya tothwamo kepangelo ndyoka lya tula po onkambadhala yoku tunga omagumbo ogendji omumvo 2013.Oshilalakanenwa shika shoku tunga omagumbo ogendji gendji osha li oku tunga omagumbo omayovi ethele limwe omilongo hetatu na heyali  okuya pomumvo 2030.

Omupya omunene oongoka kutya etulo miilonga lyiilonga mbika yoku tunga omagumbo ogendji olya li ya gumwa komaupyakadhi ogendji naangaka oga fala mpoka kutya iilonga mbyoka  oya ka mwenekwa manga mokati komumvo 2015. Konima sho omaupyakadhi ngoka  ga kandulwapo, oshinyangadhalwa shoku tunga omagumbo ogendji shika osha tamekulula ishewe momvo  gwiimaliwa 2016/2017.

Epangelo natango  olyi itula mo megandjo lyomagumbo geli nawa kwaayehe moNamibia. Oku adha elalakano ndika epangelo otali longo pamwe noshikondo shopaumwene. Onkene lyo olya nyanyukwa unene sho oshikondo shopaumwene noongeshefa dha uvaneke kutya otadhi ka kwathela aaniilonga yadho opo ya vule okwi itungila omagumbo nenge ya lande omagumbo. Oshikwawo epangelo otali ningi omathaneko opo li mone kutya iilonga yeyogopeko ndyoka lya nkundipala oya ukithwa komeho.

41I

Ihe nashi uvikeko nawa kutya etungo lyomagumbo osho wo etulepo lyuundjugo  mpoka waa po, oyo  iilonga mbyoka tayi kwata ethimbo.Sha hala okutya iilonga mbika itayi ka manithwa andola ashike meni lyethimbo lyonkalamwenyo yoHarambee, omolwa uunene  nuuwindji wa yo.

Pamiyalu dha hololwa okupitila miilonga yOmayalulo gopashigwana  giiyemo niizemo yomagumbo yomumvo 2009/2010, iitopolwa  ngaashi  Ohangwena, Omusati, Kavango Uzilo, Kavango Uninginino no Zambezi oya gumwa unene konkalo yompumbwe yomagumbo oshowo uundjugo, onkene mbika oyo tayi ka tulwa pombanda yelandulathano megandjo lyomayakulo ngaka.

Eyogopalo lya nkundipala olya ninga wo eshongo enene moVenduka noShiwakopo moka mu na eindjipalo lyomwaalu gwaantu mboka taya tembuka okuza komikunda okuya ya ninge aanadoolopa, onkene egandjo lyomayakulo geyogopeko, ano okugandja uundjugo nenge okutulapo ominino ndhoka tadhi kutha iiyekelwahi otaku ka endelelekwa moodoolopa niilando mbika iyali.

Eshongo lyeyogopeko limwe, miilando otali ka kuthwapo okupitila miilonga yoku longekidha evi opo pu tungwe omagumbo nomatungo galwe. Nonando omahala ga tumbulwa ogo ge li pombanda no ga pumbwa oku endelelwapo moku yakulwa noku pewa omayakulo ngaka ,oshilongo ashihe otashi ka thanekelwa omayakulo  pethimbo, Ondungethaneko ya Harambee yuuwanawa wa ayehe yi li miilonga.

Oku adha iilalakanenwa mbika yoku gandja omahala ga opalekwa oshowo oku tunga omagumbo nuundjugo, oonkatu ndhika nomathaneko ngaka ogo taga ka landulwa.

Eopaleko lyomahala unene tuu kohi yomalongekidho goku opaleka evi olindji, ndyoka lya tamekelwe moVenduka, Ombaye nOshakati  otali ka ningwa  nenge ota li ka tamekwa wo miitopolwa yilwe manga Ondungethaneko yaHarambee yi li miilonga.Oku adha shika Oshikondo Sheputuko lyOmiilando  nOkomikunda osha pewa oshinakugwanithwa okutula poshitaafula uuyelele auhe nkene iilonga mbika tayi ka enda. Elandulathano ndika oli na oku kala  lye etwa komeho goKabinete oku ziminwa omanga omwedhi Septemba nuumvo inaa gu sa.

Epangelo otali ka kwathela omalelo goodoolopa niilando pashimaliwa opo ngaka ga vule oku endeleleka  eopaleko lyomahala mpoka tapu tungwa omagumbo nomatungo galwe moshilando nomoodoolopa. Omapangelo goodoolopa moka mwa tembukile aantu oyendji ogo gamwe gomwaangoka taga ka  kwathelwa pamathaneko ngaka.

Egandjo lyomagumbo geli nawa miilando otali tsikile.Konima sho omaupyakadhi gookondalaka oshowo okufutwa kwaatungi ga li ga kandulwapo, iilonga yoku tunga omagumbo gomwaalu ogundji  oya tamekulula okuza mesiku 1 Apilili 2016. Osho, ehalo nethaneko lyoholomende opo li kale tali tungu konyala omagumbo omayovi 5 000 omumvo kehe uule wethimbo ndyoka ondungethaneko ya

Harambee yi li miilonga.

Mombepo yelongelokumwe Oshiketha Shopenzela yAaniilonga mEpangelo, GIPF osha zimine opo shi etepo omukalo gowina okukandulapo eshongo lyokwaana omagumbo kwaaniilonga yepangelo unene tuu aakwiita, aapolisi, aalongisikola,aapangi noondohotola.  Onkatu ndjika otayi ka pitika epangelo opo li kwathele mboka ya hepa unene ya vule okutungilwa omagumbo.Ethaneko lya GIPF kombinga yomagumbo otali kala lya pwa okulongekidhwa moshikako shotango shomumvo gwotango gwe tulo miilonga lyoHPP.

Oshikwawo oshikondo shoongeshefa shopaumwene  osha ulike ombepo yoHarambee sho, nasho sha uvaneke kutya otashi ka kwathela aaniilonga yasho opo ya vule oku imonena omagumbo ge li nawa. Mwaashika oshikondo shoomina osho tashi kwata komeho noku tameka, sho sha tulapo nale omalalakano goku pa omuniilonga kehe  egumbo. Oshikondo shopaumwene unene tuu shoka shiikwambaanga osha zimine opo shi longithe oshinakugwanithwa shasho shopankalathano okukwatha mboka ya hepa opo yi imonene omagumbo gawo yene. Moshinima shika nomelongelokumwe nehangano lyedhina  Shack Dwellers Federation omagumbo gaamboka yena iiyemo yopevi, geli omathele gatano  otaga ka manithwa okutungwa muMaalitsa 2017 nomwaalu gomagumbo ngaka otagu kala tagu indjipalekwa omumvo kehe okuza mpoka.

Etungo lyuundjugo momikunda , ngaashi ashike taku longwa nOombaanga dhiikulya miilando, aatungi naadhikipo yuundjugo mbuka otaya kala aagundjuka mboka yaana iilonga. Okugandja iilonga mbika kaagundjuka mbaka otashi kwathele oholomende opo yi adhe elalakano lyayo okuhulithapo oluhepo talu etwa kondjala miilando osho wo komikunda komahala gokuushayi.

Manga iilonga yOombaanga dhiikulya tayi kwatha okungambeka ondjala miilando, iilonga yoku tunga uundjugo komikunda otayi etele aagundjuka yaana iilonga komikunda oompito  dhopamahupilo, no mo ku ninga ngaaka shika otashi kwatha  oku kandulapo ondjala omanga iilonga mbika tayi etele oshigwana uuyogoki kombinga yimwe.

Ondungethaneko yo Harambee otayi ka longa ngeyi okutaaguluka eshongo lyompumbwe yiimaliwa okufutila elongekidho lyomahala oshowo etungo lyomagumbo.Otapu dhikwa oshiketha shomagumbo , shoka tashi kala tashi gandja iimaliwa kaanamagumbo yo ta ye yi galula uuna omagumbo gawo gapu okutungwa , opo mbyoka tayi  shunithwa ngaaka yi vule ishewe okulongithwa kwaamboka ya hala         oku tunga omalukalwa gawo.Oshiketha shika tashi dhikwa okukwathela  aantu mboka yena iiyemo iishona moshigwana, iilonga yasho nonkene tashi kala hashi gandja omakwatho kaa indili otayi ka ndjandjukununwa mo nokungongwa nawa momumvo gotango gwetameko lyoHarambee, opo ndjika yi vule okuya miilonga okuza momumvo omutiyali konima yoku tulwa miilonga koHPP.

Opo pu monike iimaliwa yoku futa eopaleko lyomahala gomalukalwa miilando epangelo otali ka kumika  omalelo goomuni opo ga gandje omahala ngoka inaa opalekwa natango kwaamboka ya gwana okuga pewa opo mbaka ye ga opaleke yoyene noshimaliwa sha yo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here