//Kara okwa pumbiwa ofikola yovanhu vena oulema 

0
263
Pelgrina Ndumba ta lesha eendada do braille dovanhu ovo ihava monoko pefimbo ta tu omukumo ovafilishisho vovanhu ovo vena oulema momadeulo ali mo Lüderitz

Lüderitz – Ovanhu ovo vena oulema moshikandjohoololwa sha!Nami#nus ova dimbuluka efiku lopashiwana lovanhu vena oulema, sha ningilwa moLüderitz.

Efiku lopashiwana lovanhu vena oulema ohali dimbulukiwa alushe momafiku 10 Juni.

Nonande efiku loovene pambelewa neudo ola danenwa koTsumkwe koshitopolwa shaOmaheke, omukwateli komesho nomutotipo wehangano lovanhu vena oulema moLüderitz ledina Lüderitz Disability Association, O’Brein Forbes okwa tumbula kutya voo ova longekida opo va dimbuluke efiku eli pashikandjohoololwa, momafiku 10 Juni 2016 molupapale laBenguela moLüderitz.

Forbes okwa pukulula nokukumika ovanhu ovo ve na oulema va kale nokukufa ombinga moinyangadalwa ya yooloka moshilongo, veli tule mo mwaasho tava lakanene, voo va dule okulonga sha nokuetapo sha moshiwana.

Forbes oo naye ena oulema okwa tumbula kutya, ovanhu vena oulema ovena okuulukila oshiwana kutya voo otava dulu okuya molwoodi ndele tava findana.

Forbes okwa tumbula kutya Ouministeli wEhongo nau kendabale weete ofikola yovanhu vena oulema moshitopolwa sha //Karas, opo ounona ovo vena oulema veli moshitopolwa va mone ehongo leli xwapo.

Okwa indila yoo elelo lo doolopa ya Lüderitz oshoyo omauministeli, nomahangano opaumwene, novanangeshefa va tunge eenhele davo domayakulo da mangulukila yoo ovanhu ovo vena oulema.

Forbes okwa tumbula kutya omanga inava ya moku dimbuluka efiku lopashiwana lovanhu ovo vena oulema, ovali va unganeka tete oshoongalele pukululo shovanhu ovo tava tonatele ovanhu vena omaulema momaumbo avo. Oshoongalele pukululo oshaliko momafiku 09 Juni 2016, moshoto shaBenguela.

Moshoongalele pukululo omo ovanhu ovali tava pukululwa nghene vena oku tonatela noku pukulula ovanhu ovo vena oulema, momaumbo avo.  Ovali yoo va kundafana kombinga yomashongo oo a taalela ovanhu vena oulema, nokukundafana yoo nghene vena okufinda omashongo oludi olo.

Momadeulo omo tuu omo ovakufimbinga ovali va kundafana nghene vena okulongifa oimaliwa yovanhu ovo vena oulema oyo hava pewa okudilila kepangelo. Noipopiwa yoludi olo oyali tai yandwa kovanailonga voundjolowele okudja moshihakulilo shepangelo moLüderitz, oshoyo kovanambelewa okudja kOuministeli wokulwifa oluhepo.

Omulihongi moUniversity ya Namibia, Pelgrina Ndumba ena oulema womesho, no te lilongele oCommunity Development modula ya ye ya xuuninwa, okwali ashivwa opo euye a twe omukumo ovakufimbinga momadeulo okufila oshisho ovanhu vena oulema, noku uya yoo va dimbuluke pamwe efiku lopashiwana lovanhu vena oulema.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here