Ndeitunga a pandula omutungi

0
258
Omukuluntu gwOmatanga gopolisi , Leitenanda Ndjai Sebastian Ndeitunga pethimbo a egulula oombelewa dhoshitopolwa shopolisi shoku gamena aanenentu moNamibia. Ombelwa ndjika oya egululwa mOshakati Etiyali oshiwike shika.

OSHAKATI-Ondjayi yomatanga gopolisi Sebastian Ndeitunga okwa nyanyukilwa iilonga yomutungi gwombelelwa yoshitopolwa shopolisi shoka hashi gamene anenentu moshilongo.

Ndjai Ndeitunga okwa pandula ehangano ndyoka lya longo iilonga yetungo ndyoka oshoka ndika olya longa nawa ni ishewe olya manitha mbyoka pethimbo nongaashi sha uvathanwa.

Ndeitunga okwa pandula ishewe oshoka ndika inali landula oshinkoti shomahangano gamwe ngoka haga pewa iilonga nenge ootendela kepangelo ndele ngaka ohaga thigi ashike iilonga mbyoka inaayi pwa nenge ngele oga mana iilonga mbyoka inayi longekeka.

Okwa ti ehangano lyo PHP Trading Enterprises olya longa nuudhiginini nonawa oshoka olya mana iilonga mbika pethimbo lyu uvathanwa.

Ndjai Ndeitunga okwa popi ndhika peegululo lyombelewa yoshitopolwa shaapolisi yokugamena aanenentu mOshakati moshitopolwa shaShana mEtiyali lyoshiwike shika.

Etungo ndika lyongushu yooN$4,8 omilliona olina egumbo lyokukeelelwa, othikilwambelewa, oombelewa hamano, oshinyanga shoku gongalela,elugo,ondunda yokupungula nosho wo oondunda dhilwe dhiinima yanuniwa oshikondo shoka shopolisi.

Konima yetungo ndika okuna woo oondunda dhokulala ndhoka tadhi kala hadhi zi aapolisi, dhili moku tungwa pethimbo ndika.

Okwa ti oondunda ndhoka otadhi ka edhilila aapolisi mboka haya longele oshikondo shoka ya thika pomilongo 26 ngele dha pu okutungwa.

Ashike nando Ndjai Ndeitunga  a kombo ehangano etungi ndika molwiilonga yalyo iiwanawa, okwa kumike oshigwana nosho wo aanambelewa yoholomende ya simaneke aantu mboka haya iyamba okukondjitha iimbuluma moshigwana ngaashi naanaa aamati naakadhona yelyenge Women and Men network.

“ Mboka aantu yi iyamba okukwathela opolisi yaNamibia oku lwitha iimbuluma nonda hala kehe gumwe eya kwathele opo ya tule sha poshitaafula,” Ndeitunga a indile ngaaka.

Okwa uvanekele iilyo yetanga lye mbyoka pethimbo ndika tayi longele moombelewa nomatungo ga nyayika kutya oholomende otayi longo neitulemo opo yi opaleke noku tungapo oombelewa dhopomuthika gwoshinanena mbala ngaashi tashi vulika nongele oonzo dhalyo otadhi shi pitika.

Okwati oshitopolwa shoka sho VIPP osha simana noonkondo oshoka iilonga yasho oyo ku gamena aanenentu moshilongo opo ya kale yeli megameno lili nawa.

Okwa dhimbulukitha oshigwana kutya oku kalekapo ombili nengungumano moshilongo osho oshinakugwanithwa shomukwashigwana kehe.

Oshituthi shika oshali wo sha popithwa kungoloneya gwaShana Clemens Kashuupulwa ngoka a pandula epangelo sho lyatungu ombelewa ndjika.

Meya gwaShakati, Katrina Shimbulu naye wo opo ali poshituthi shoka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here