Omhumbwe yomeya otayi geye

0
229

Omeya ogo oshinima shimwe tse aaNamibia twa kala tweshi kutha ko ashike hashi monika nuupu. Ngashingeyi oshili yeya momeho getu no katu li we monkalo mwiya ka kwali hatu uvu onkalo yompumbwe yomeya kiilongo yimwe.  Onkene otwa pumbwa oku uvako oshowo okupandula tse tatu tameke okukwata omeya getu nuukeka noku gamenenapo oonzo dha go.

Iitopolwa yokuumbugantu unene tuu oWindhoek ndjoka yili oshilandopangelo otayi nana nondatu ngele tashi ya komeya, niinima oyindji ngaashi iikunino nokuyoga iihauto moshilandopangelo oya indikwa nokuli.

Ano egandjo lyomeya okuza kelelo lyoshilando otali etitha omaipulo, newiliko lyaVenduka olya tsikila nokulondodha aakalimo opo yaa hepeke omeya ngoka ge lipo. Omolwa onkalo ya tya ngeyi oshigwana osha pumbwa okuiyutha koompango ngaashi naanaa dha tulwa po kelelo lyoshilando nokaanawino moshikondo shomeya opo ashike tatu vulu okuhumbata omutengi gwetu nguka tse twaaha gwedhe ko we kuupyakadhi moka tuli mugo.

Kakele koshilandopangelo, meni lyethimbo efipu, ngele ina tu kotoka, oshilongo ashihe ota shi ka kala sha palamenwa komukundu nguka. Na otatu ka hepitha wo oonkondo dhaaleli yetu mboka yena oshigwana komutima na oyala ya kambadhala neitulomo opo ya mone kutya konyala kehe omuNamibia, mwa kwatelwa mboka yeli kiitukulwa yokuushayi, oya mona omeya.

Pamakonakono gOmbaanga yUuyuni, Namibia okuli pombanda mokati kiilongo muuyuni oshowo mokati komavi gAfrika ngoka gena aakwashigwana yomomikunda yena omeya omawanawa noga yela. Konyala ooperesenda 87 dhaaNamibia yokomikunda oyena omeya ga yogoka no ge shi okunuwa, gaana oshiponga shasha.

Shika shiyeleka naAngola moka ooperesenda 35 dhaantu yamo momikunda  oyo owala yena omeya ga yogoka nokunuwa nomo South Africa moka oopersenda 55 odho dhina omeya ga yela no ga yogoka okununwa kwaamboka ya kala komikunda. MoZambia oshigwana shokomikunda shoopersenda 49 osho shina omeya gayela omanga mo Zimbabwe mboka yokomikunda yena omeya ga yogoka oya thikama pooperesenda omilongo 69.

Oshikwawo ooperesenda 98 dhaaNamibia yeli miilando nomoondoolopa oyena omeya ga yogoka nomaanawa okunuwa. Okuyeleka nooperesenda 68 dhaakalimo yomiilando moAngola mboka oyo yena omeya ga yogoka nogoopala okunuwa, naakwashigwana ya Zambia ooperesenda omilongo 85 ndhoka dhina omeya omayelele okunwa.

Ngiika ekalepo lyomeya ngaka noku ga mona nuupu kutse, oshowo oonkambadhala dhepangelo okufala omeya ga yogoka komukwashigwana kehe otashi vulika osho sheeta mpoka kutya tse aaNamibia ihatu ulike olupandu lwetu molwomeya oshowo okuga kwata nawa nokuga gamenena po. Otwa igilila oku kala nomeya omuntu to patulula ashike opomba go otaga tondoka, shika osha tsikitha omeho getu nokuthitika omakutsi getu twaa uve nokumona omayalulo gIigwana Hangano ngoka taga ulike kutya muuyuni wetu omuna aantu oomilliona 900 ndhoka dhaana omeya gayela nokunwa ngaashi oyendji yomutse tu ga na.

Otwa dhimbwa kutya ngele itatu kwata nawa omeya getu ota shi vulika tu ehameke uundjolowele wetu noku shunitha pevi omuthika guundjolowele. Opo omuntu a kale ena uundjolowele okwa pumbwa okunwa omeya omawanawa oshowo okwa pumbwa omeya ga yogoka. Oholomende nuumvo ayike oyi itulila oobilliona dhoondola dhaNamibia 6, 49 oku kaleka po uundjolowele woshigwana, nomwaalu nguka otagu ka hepa no itagu ka tya sha ngele oshilongo oshuuka monkalo yokwaana omeya ga gwana, molwa ashike, sho aakwashigwana taya tindi okuga kwata nawa noku kala itaa ye ga hepitha.

Onkene natu ga kwateni nawa alikana omeya ogo omwenyo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here