PLAN etanga lyaakwiita aa iyambi: Omutungilo gwoPLAN

0
180

 

Opo li kale etanga tali longo nawa mokukondjitha aakwiita yomukolonyeki, PLAN okwa li ena oku iyunganeka nawa oku ninga etanga tali longo nuukeka lyaakwiita yoguerrilla mboka taya vulu okudhenga omatanga gomukolonyeki noku mu ehameka.Okwi iyunganeka nawa huka okwa li kwa pumbiwa nokwa simana momahala gomiilongo mbyoka ya li ya edhilila aakwiita mbaka kokutya, Angola na Zambia.

Ngaashi sha tseyika nawa  ngashingeyi aakwiita yoguerrilla oya li nomukalo gwawo nkene haya kondjitha omutondi gwawo. Omukalo gokudhenga noku fadhukapo ogwa ulike ogo hagu longo nawa mokulwa iitaa yoludhi nduka, oshoka nguka ogwa kwathele aakwiita mbaka ya ehameke omutondi gwawo moku mu etela ekanitho enene methimbo efupi, omanga ooguerrilla inaadhi kanitha nando omukwiita nenge ngele odha kanitha omukwiita olundji ekanitho lyawo ohali kala eshona.Aakwiita yomutondi oya kala nuudhigu okulandula ooguerrilla oshoka olundji ndhika odha kala hadhi longele momakuti gathita oshowo ohadhi ende muungundu uushona, naashika osha dhigupalele omatanga ngaka omanene opo andola ga kondjithe nuupu aakwiita mbaka.Kutya onkalo oya li ngiini shoka shasimana ooshika kutya aakwiita yoPLAN oya li ya dheulwa shagwana papolitika noshowo paukwiita okuhinga iita yoguerrilla. Nolundji yo oya kala oyo ya kotoka ye vule omutondi gwawo molupe lwaakwiita yomukolonyeki.Ngaashi sha ulikwa palwe membo ndika, edhikopo lyetanga lyoPLAN kalya li epu unene tuu okukoleka omutungilo gwalyo.Onkene PLAN oya kala tayi hingi iita yaana omutungilo gwakola sigo omo 1979 sho pwa tulwa omutungilo  kongundu yopakwiita kohi yuunashipundi wOmuperesidente gwo SWAPO  ngoka wo eli Omugandjimalombwelo Omunene gwetanga ndika Hailwa Nujoma.Omutungilo gwa kolekwa goPLAN ogwa kolekwa pethimbo lyoshigongi shongundu yuukwiita ndjoka ya gongalele pOshanashekula moshitopolwa sha Kunene moAngola mokati komumvo 1979.Poshigongi shika Kommanda Solomon Dumeni Hawala okwa kolekwa ongo oye okommanda yopevi yOmatanga gaakwiita yoPLAN, yo aakwiita taya  tungululwa nokutulwa  miikondo yi ili no yi ili kehe shimwe tashi wilikwa komukuluntu gwoshikondo shoka. Aawiliki mbaka ongaashi Omuwiliki goPLAN guuInginia, Omuwiliki gwetanga lyoondjembo oonene, omuwiliki gwomakwatathano ngaashi tashi holoka pevi lyoshinyolwa shika.

Etanga lyokumangulula Namibia olya li lya thikama po ngaashi tashi landula.

Omuperesidente goSWAPO ngoka wo eli Omukokoli Presidente naHe yoshigwana sha Namibia omusimanekwa Sam Nujoma oye a li Omugandji malombwelo omukuluntu gwoPLAN osho wo Omunashipundi gwolutu oluwiliki lwaakwiita. Iinakugwanithwa mbika Hailwa Nujoma okwa kala eyi inekelelwa okuza ethimbo ndyoka eyi pelwe sigo osho pwa shainwa ehulithopo lyomaumbathano nepangelo lyomukolonyeki  mo 1989.Hailwa Nujoma okwa kala ena oshinakugwanithwa momutungilo goPLAN okuza petameko sigo  oosho etanga ndika lya ningi enankondo  mokukondjitha omukolonyeki.

Kommanda Omukuluntu goPLAN

Hailwa Nujoma onga Kommanda omukuluntu goPLAN okwa wilike etanga ndika moonkatu adhihe  dhekondjelomanguluko moka lyapiti. Ye pamwe naawiliki yalwe yoSWAPO okwa longo oshindji okulundulula noku humitha komeho etanga ndika paukwiita osho wo oondjembo ndhoka etanga ndika lya li hali homata. Onkene Nujoma okwa kala ongudhi yopokati  miipambele ayihe yoPLAN okuza pevalo lyayo pekoko lyayo osho wo omukalo ngoka aakwiita ya longitha oku hingila aatondi yawo iita. Onkene kapena nando ogumwe  ta vulu oku yoololako Nujoma kesindano nenge kendopo lyoPLAN. Okwa li apehe no po nkatu kehe pethimbo PLAN ya li tayi lu iita okukondjitha omatanga gomukolonyeki. Shoka a longa mekondjelomanguluko  oshindji no shasimana nomolwashika  ye okwi ilongela esimaneko ongo He yekondjelomanguluko  osho wo yoshigwana shaNamibia.Kena esiku a shunine monima mekondjelomanguluko okuteya ondjoko yuukoloni wepangelo lyokatongotongo.

Oonkondo dhe uunene nenge esimano lye osho wo ondjodhi ye yoNamibia ya manguluka itayi vulu okuhokololwa pepandja limwe alike, shila ongele pamwe omuhokololi ena omadhiladhilo galwe no ina hala okupopya  oshili kombinga yaashoka Hailwa Nujoma a longa mekondjelomanguluko.Omuntu gwaantu ngaashi Nujoma a kala ha ithanwa okwa nwethamo oyendji moSWAPO osho wo metanga lyaakwiita yekondjelomanguluko. Onkene ye pamwe naawiliki ooyakwawo oye shi pondola oku hilila aagundjuka omayovi gomilongo opo ya hingile omukolonyeki iita oku mangulula oshilongo shika.

Pemanguluko momasiku 21 Maalitsa 1990 Nujoma[Okapembe] ngaashi kwali ha ithanwa ku yamwe yaakwiita yoPLAN omolwa oombenzi dhe oontokele ] pamwe naawiliki yoSWAPO oya etapo omulandu gwedhiminathanepo yo ishewe oye shi pondola oku kumika oshigwana opo shi  yambidhidhe omulandu nguka gwedhiminathanepo osho wo ngoka gwe tungo lyoshigwana.

Nujoma okwa dhiginine mondjila yekondjelomanguluko moku wilika aaNamibia omayovi ogendji miita yekondjelomanguluko ya hingilwa epangelo lyaana ohenda lyaatiligane aanakatongo ya South Africa.Oye a li moshipundi shomuhingi gwondjila ondhigu yu udha iilambo nomilondo oku uka kemanguluko.Nujoma oye a kala mewiliko ndyoka  ihaali sholola nenge li hunyame. Noshilonga shika a longa ite shi kuthwa nando okulye kutya opu kale puna yamwe ye mu tonde. Shika ota shi kala mondjokonona ya Namibia lya manguluka.

Omumati gwomevi lya Namibia okwa kwatele komeho aakondjelimanguluko aaNamibia konyala uule womimvo 45 inaa  tenguka nenge a sholole sigo esindano olya adhika sho omukolonyeki a sindika noku zimina a shunithe Namibia kooyene. Yo aaNamibia taya mono emanguluko, okumwenya pamwe nomombepo yombili

mokati kaaNamibia mboka ya li ethimbo ele muukoloni. Ye okwa kumike aantu ya dhiminathanepo oshilongo ashihe, naashika osho sha kaleke Namibia ena ombili nengungumano sigo onena.

“Sam Nujoma okwa li aluhe ta monika shampa ta pa longekidhwa iinima iinene noya simana moPLAN. Ngame onde mu tsakaneke lwotango mo1978 sho iile a pate omadhewo gopakwiita montanda nenge menongelo lyokudheula aakwiita lya Tobias Hainyeko Training Centre moshitopolwa sha Lubango moAngola.Okwa thikile poshiithanene shika  a zala omuzalo guukwiita gwiingwathi ye a humbata ombistoli  yoMakarov. Sho a thiki putse kasha li sha pumbiwa opo ye a tseyithwe kutya oye olye , omuntu owa vulu oku shi imonena kutya Okommanda Onkuluntu oya thika montanda.

Nujoma okwa li nuukwatya womu etipo gwelunduluko, ihaa tila sha , iitulamo, ewete kokule osho wo itaala miilonga ya ayehe.Okwa li wo a gandja ethimbo lye koshinakugwanithwa shekondjelomanguluko. Uudha ohole yaantu ye noshilongo she, ihe nando ongawo okwa li ha tokola lumwe uuna sha pumbiwa. Okwa li omuntu gwaantu.Konima yoku tu popitha esiku ndyoka tse otwa li tu udha omukumo oku ka tsakaneka omutondi gwetu kehala lyolugodhi. Okuza kesiku ndyoka opo nda za aluhe nda kuminwa Okommanda nomuwiliki gorevolusi yoshilongo.

“Pemanguluko, Nujoma okwa ningi endhindhiliko lyuukwashilongo wetu. Okwa li a uvitha elaka lye dhiminathana po lyopashigwana pokati kaa mboka ya li ye tondathane, opo mbaka ya longele kumwe okukaleka po ombili osho wo oku tunga Namibia lya hangana lyombili nengungumano.Okwa indile aaNamibia opo ya longe nuudhiginini oku kondjitha oluhepo osho wo okwaa tseya sha.

Onda tsakanene nOmukokoli Peresindente olundji konima yemanguluko unene tuu sho ngame nda pewa iilonga  mOmbelewa yUuperesidente .

Onda li nda mono wo ompito ya shewa oku kala na Hailwa Nujoma omasik gontumba sho a li i ithana ndje kegumbo ongo omuyenda a simana mu Apilili 2012. Metsakaneno ndika ondi ilongo  mo oshindji kombinga yuukwatya we. He yoshigwana omuntu gwaantu  ngoka ihaa ulike uunene we ongo omuleli omunene gwomokati kaawiliki ya simana yethimbo lye. Omanga nda li omuyenda gwe ondi ilongo kutya Hailwa Nujoma omuntu ngoka ha uvitha omuntu kehe uugumbo kutya nee nguka omukwashigwana gopomuthika guni nenge goponkatu yini monkalamwenyo. Onkene etalelopo lyandje ongo mu yenda gwe olya li ethimbo enene monkalamwenyo yandje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here