Ekeelelo lyeso lyohanona nayina

0
283

Onkalo pethimbo ndika

Ondungethaneko yaHPP oya talako “eso lyomukiintu kehe manga ta pulumutha” lili ekanitho enene. Onkene otwa pumbwa okulonga ngaashi tashi vulika opo tu keelele shika shaa ningwe . Oshikwawo HPP ota ti eso lyohanona kehe omanga inaayi gwanitha omvo gumwe nalyo ekanitho enene. Omaso guuhanona ogeli eshongo enene muuyuni noku keelela ngaka osho oshilalakanenwa shimwe shomiilalakanenwa ye yokomeho tali tsikile lyIigwana Hangano. Namibia okwa ya komeho moku shonopeka omaso ngaka mokati kuuhanona osho wo mokati kooyina. Onkene kohi yoHPP otatu ka longa twa dhiginina opo tu kuthepo omaso ngoka thilu thilu.

Omalalakano niizemo mbyoka Harambee  a hala okwaadha kombinga yoshinima shika ogo.

Harambee okwa hala  iizemo mbika tayi landula kombinga yoshinima shomaso mokati kuuhanona oshowo ooyina.

Eshonopeko momwaalu guuhanona nooyina mboka taya si pethimbo lyokupulumutha osho wo aanona mboka taya si inaaya gwanitha omvula yimwe, okuya pomumvo 2020.  Iilalakanenwa mbyoka tayi ka kondjelwa oku adhika otayi ka uthwa momumvo omutiyali gwa HPP, konima sho kwa gongelwa uuyelele kombinga yaashika momumvo gwotango gwaHarambee.

Ondjila ndjoka ya dhiladhilwa nkene omalalakano ngaka gokushonopeka omaso mokati kaakiintu nuuhanona wawo taga adhika.

Otatu ka tothamo, tatu dheula osho wo oku tula  aaniilonga yuundjolowele yopashigwana naavali momikunda opo mbaka ya vule okukwathela kuyele, aakiintu mboka tashi vulika ya kale moshiponga shokusa pethimbo taya pulumutha.Mbaka otaya kala noku kwatha wo aakiintu yalwe mboka ya pumbwa oku tuminwa kiipangelo opo ya kale taya  konakonwa nokupangwa.

Aavalithi mbaka otaya kala moshigwana oku kwathela osho wo okuvalitha aakiintu mboka taya pulumuthile momagumbo opo mbaka ye shi ninge  megameno.

Opo omahala gokupulumunina ga kale nawa no ge na egameno kwaamboka yi ihumbata, otatu ka so shimpwiyu kutya iipumbiwa mbyoka pethimbo ndika ya pumbiwa ihe ka yi mo miipangelo otayi ka  etwamo moonaasalesa adhihe moshilongo.

Otatu ka soshimpwiyu kutya pehulilo lyonkalamwenyo yo Harambee iipangelo ayihe yi na uunyothi kokutya oosaala dhoku monena uunona oyi na omashina gosonar taga longo.

Sha faathana naashika oombete  dhaamboka taya pulumutha odha besitelwa nale okutuminwa koosaala adhihe dhokumonena oshilongo ashihe.Otatu ka sa oshimpwiyu kutya  opuna iitandelo tayi longo, opena ohapi ya gwana opena omahala goku galulula mboka ya kanitha omufudho, omahala goku opaleka ethimbo alihe  mosaala yokumonena uunona pethimbo lyonkalamwenyo ya HPP.

Iilongitho yoku tengeneka kutya omukiintu ota ka mona uunake  iha yi longo nawa naashika osho sha fala mpoka kutya aanona yamwe  nenge aavali yuunona inaya yakulwa nawa. Oshikwawo akiintu mboka tashi vulika yena omapunda gena uunona wu vule kamwe oya kala inaaya monika nuupu osho wo omutungilo gwanika oshiponga maanona omathimbo gamwe inagu monika pethimbo  lyeihumbato. Onkene otatu ka soshimpwiyu kutya aayakuli oya dheulwa mokulongitha  omashina gosonar oshilongo ashihe.

Otatu ka tala kutya omiti dha pumbiwa kaayakulwa miipangelo odhi li aluhe mooapoteka, oshowo iilongitho yokukonakona ngaashi mboka yena omavu gakolonda omo yili miipangelo unene tuu aakiintu mboka yena osuuka opo  ya vule okuyakulwa. Uuna aakiintu ya pangwa nawa noyena uukolele konima yokupulumutha nena mbaka otaya vulu okulalekwa mo mbala moshipangelo sho shika otashi mangulula oombete opo ndhika dhi longithwe  kwaamboka opo ta ye ya moshipangelo okupulumutha.

Molwashoka iitopolwa yimwe oyi na ompumbwe yaavalithi naayakuli yalwe , tse otatu ka ninga ashihe opo tu  konge aaniilonga mbaka oku kwashilipaleka kutya opena omwaalu gwa pumbiwa moshipangelo kehe.

Otatu ka sa wo oshimpwiyu kutya otwa tulapo omukalo gwandjanga goku enditha aakiintu mboka opo ya pulumutha  opamwe noyana  okuya fala kiipangelo hoka kuna omakwatho ogendji uuna shika shapumbiwa. Oku fala aayakulwa mbaka ye li komashina gombepo nenge komashina galwe opo ya vule okuthika hoka yena omwenyo.

Omolwa iinano iile mbyoka aakiintu yiihumbata haya ende okuya kiipangelo oku ka pulumutha unene tuu komikunda, epangelo olya pandula Okommissi yopankalathano nenge Social Security Commssion sho ya uvaneke okutunga omagumbo goku edhilila aakulukadhi mbaka omanga ya tegelela oku ka mona aanona yawo.Omagumbo ngaka otaga tungwa pOutapi, Rundu, Katima Mulilo osho wo pokapangelo okashona po Ausenkehr moshitopolwa sha //Karas.

Omalongekidho gatya ngeyi otaga ningwa wo mewiliko  lyOmbelewa yOmukulukadhi gwotango. Ngaka otaga kwathelwa pashimaliwa kUukumwe waEuropa.

ELONGO NEDHEULO LYUUNGOMBA

Okulongwa nokudheulilwa uungomba otaku monika muuyuni ngashingeyi oko kwa kwatela komeho omahumo komeho gopashigwana, na otali monika lili momathaneko  giigwana osho wo momathaneko gopamahupilo momahangano giilongo yi imanga kumwe. Gamwe gomomalutu gUuyuni nenge giitopolwa ngoka taga dhenge omuthindo kesimano lyelongo lyuungomba oga kwatelamo Ehangano lyiilongo yaAfrika, Ehangano lyopaigwana Lyaaniilonga,osho wo UNESCO.

Omatompelo oku tala elongo lyuungomba oondika kutya lyo olili onzo yontseyo yiilonga osho wo uunongo wuuteknologi mboka owo wa pumbiwa pethimbo ndika oku eta omalunduluko miigwana pethimbo lyethele mumvo etimilongo mbali na limwe.

Elongo ndika olya simanekwa oshoka ohali zaleke aakwashigwana uunongo wiilonga, osho wo otali vulu oku kandulapo  uupyakadhi wo kwaana iilonga oshoka mboka ye li na otaya vulu okumona iilonga nenge okwi ilongela yo yene.

Oku etapo sha oko omukanka gweyokomeho momahupilo itaali simpi osho wo oku etapo eindjipalo lyeliko.

Opo Namibia a hwepopeke omahupilo ge muuyuni osha simana opo oshigwana she shi kale  nuunongo wa pumbiwa wopaungomba. Onkene omupopyo nguka kutya omahupilo giilongo ya putuka inaga tungwa noku falwa komeho kwaamboka ye na oonaktu dhuundohotola ihe okaapangeli naahambudhi yiinima. Sho shika osho twa pumbwa opo tu ye komeho ngaashi iilongo mbyoka. Omapekapeko oga ulike kutya uunkulungu wopaungomba nenge wokuhambula iinima okuza  miitameki ya yo owa pumba unene moshilongo muka. Oshikwawo aantu mboka yena uunongo wiilonga nenge ya dheulilwa uuhambudhi  nuupangeli  oye na egamo oku kala nowino yuunangeshefa, nuuna ndoka mbaka ya kwathwa otaya vulu oku ninga aanangeshefa aashona taya kutu yakwawo miilonga noku kwathela me etepo lyoompito dhiilonga.

Elongo lyiilonga yiikaha nowino wiilonga inali nuninwa mboka ya nyengwa kootundi nenge mboka inaaya taambwa moUnivesiti. Otali popilwa noku humithwa komeho oshoka  olyo esipa lyombunda yekoko lyomahupilo. Onkene ndika kali shi lya nathangwa  nenge li na  uunongo wa nika uunkundi ndele ndika olya talikako lili pombanda pandungethaneko. Onkene elongo ndika otali ka undulilwa pombanda yomusholondondo  gwiinyangadhalwa mbyoka ya pumbiwa okupa aakwashigwana unene aagundjuka owino nuunongo ngaashi sha thanekwa momathaneko gopashigwana gowino nuunongo.

Pethimbo lyoHarambee otwa thaneka oku adha omalalakano ngaka kombinga yelongo lyopaungomba nowino wiilonga.

Oku indjipaleka aalongwa melongo ndika  okuza pomayovi 15 000 omumvo 2015 okuya pomuthika gwaalongwa omayovi 25 000 omumvo 2020.Oku hwepopeka elongo lyuungomba nontseyo yiilonga.Oku opaleka omutalelo noku ngushupaleka  elongo ndika momeho goshigwana.Oku endeleleka okushunitha oshimaliwa shelongo ndika koshikondo shopaumwene mboka ya dheula aaniilonga yawo oku adha elalakano ndika.

Okusa oshimpwiyu kutya  omalalakano guunongo wiilonga oga adhika , oonkatu tadhi landula odho tadhi katukwa.Otatu ka nenepeka elongo nedheulo lyopaungomba. Nuumvo otatu ngongopo omathaneko omanene kombinga yoku dhikapo ehumithokomeho lyuunongo wiilonga. Otatu shi adha moku tunga shoka hatu ithana

Vocational Skills Development Centres moshitopolwa kehe shomiitopolwa 14 yoshilongo. Sha landula omakonakono lolelo ngoka ga ningilwe omumvo gwiimaliwa 2015/2016, omakonakono gogene gene mwaashika otaga ka kala ga pwa mu Septemba nuumvo.Nuumvo tuu ndjika otatu ka opaleka etungo  moshitopolwa sha Kunene opo li longithwe ongo endiki lyo VTC. Momvula ontiyali nontitatu  ya Harambee otatu ka tunga omandiki goludhi nduka moNkurenkuru nOmuthiya.

Otatu ka etapo wo omukalo gwoku yalula shoka omuniilonga iilonga miilonga opo tu nzapopaleke aakwashigwana mboka ya mono uunongo okupitila miilonga unene moshitopolwa shomahupilo ngoka gafa inaa ga yalulwa.Elalakano lyetu petameko olyo okunzapopaleka ookandidate dhili omayovi gaali momumvo gwotango gwa Harambee.

Opo tu huepopeke egandjo lyelongo lyuungomba otatu ka dheula aalongi nenge aadheuli yeli omathele gaali, mbaka otaya ka tuminwa okulonga  miikondo yiilonga mbyoka yo taya dheula aadheulwa.Otatu ka tulapo omulandu gwopashigwana gwaaniilonga yuungomba mwa kwatelwa aakonakoni, aataleli osho wo aakoleki naangongipo  yomusindalongo guungomba.Na otatu ka ninga omauvathano goku longela kumwe niilonga ngaashi Cuba, Ndowishi na Spania.

Opo omutalelo gwelongo ndika gu monike ongushu yago , tse otatu ka longitha elongo lyopauteknika nolyo pailonga pauvathano lyopaigwana. Onkene otatu ka lukulula omanongelo getu goo VTC ga kale ga tseyika ongo ookelligi dhoku dheula pauteknika, nopailonga okuya pomumvo 2017. Otatu kala hatu ningi omathigathano  gopashigwana melongo lyopauteknika nontseyo yiilonga lwaali omumvo kehe okuhumitha komeho oshitopolwa shelongo lyuungomba.. Otatu ka humitha komeho okugandja oompito dhiilonga  kwaamboka ya piti elongo ndika lyuuteknika. Omalongekidho ngaka otaga ka tamekwa nago  nuumvo.Oshikwawo mboka ya piti no yena omathaneko omawanawa pangeshefa otaya ka kwathelwa ngele oshiwetike  kutya otaya vulu okutameka oongeshefa dhawo yene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here