Kandjoze a kunkilile edhaneno lyolusheno

0
214
Minista Obeth Kandjoze naaniilonga yaNored pethimbo ya li taya tula miilonga elongo lyankene aantu ye na oku yanda oku monithwa oshiponga kolusheno. Oshikonga shika osha tamekele okuningwa posikola Uukumwe pOshivelo.

 

OSHIVELO – Omolwa iiponga yomaso gaantu osho wo aantu ya ehamekwa komalusheno moshilongo Ehangano lyoku andjaganeka olusheno moNooli (NORED), olya tameke iikonga yoku longa aantu nkene ye na okulonga nolusheno.

Nored okwa mono sho opala opo a tule miilonga iikonga yokulonga aakwashigwana nkene taku yandwa iiponga yomalusheno mbyoka ya ningi omathimbo tayi lopotwa mpaka naampeyaka. Iiponga mbika sigo oompaka oya faalela oomwenyo dhaantu yahamano.Oyendji yomwaambaka oyo aanona yosikola

Minista gwOomina nIikwankondo, Obeth Kandjoze okwali a pula aakwashigwana ya kale kokule nolusheno.Eindilo ndika okwe li popi Etitano lya piti pethimbo ta tula miilonga iikonga yelongo kombinga yokugamena oshigwana kiiponga mbyoka hayi etwa kolusheno.

Etulo miilonga lyoshikonga olya ningililwe posikola Uukumwe mOshivelo moshitopolwa shaShikoto. Iikonga mbino otayi ka kala noku gandja uuyelele kaakwashigwana nkene yena okukala pomahala ngoka gena olusheno.

Kandjoze okwa pula aakwashigwana ya kale taya tala ooplaka dhomalusheno momagumbo ethimbo kehe, yo ya yande oku tula iinima ya pitilila kolusheno. “ Pethimbo ndino ehangano lyaNORED olya ti aantu yahamano oya si sho ya pi kolusheno, oyendji yomwaambaka oyo aanona aashona mboka haya yi koosikola sho osho ehangano lya tokola opo li ninge iikonga mbika tayi ningilwa aakwashigwana nopendji otayi kala tayi ningilwa poosikola,” Kandjoze ta ti.

Ta indile aavali ya longe noku tseyithila uunona kombinga yomaupyakadhi nuuwinayi mboka hawu etwa ngele omuntu ta dhanene olusheno, ta kunkilile aakwashigwana kutya omeya nolusheno ihayi kwatathana, otayi eta oshiponga unene, osho ta kumagidha aantu ngele taya longitha olusheno ya kwashilipaleke kutya oonyala dhawo odha kukuta, opo ya vule oku guma nokulongitha olusheno.

Minista okwa ti ehangano NORED otali ka tsikila nokugandja omalongo kaakwashigwana opo ku yandwe iiponga nomaso taga etithwa kolusheno. Okwa ti omalongo ngaka otaga ka gandjwa okupitila miikundaneki, osho wo uuyelele tawu kala tawu pitithwa komahangano ga yooloka. Aaniilonga yehangano ndika oya pulwa  ya kambadhale ya kwashilipaleke kutya oya gandja uuyelele wa pumbiwa, nowuli mondjila moshigwana.

Omunambelewa omukuluntu mehangano ndika Fillemon Nakashole okwa  tseyitha kutya iikonga mbika yomalongo otayi ka ningwa poosikola ndhoka dha tothwamo owina, ko taku longwa aakwashigwana naanaskola mboka oyo yeli unene oshihakanwa shokumona iiponga tayi etithwa kolusheno.

Nakashole okwa pula woo aakwashigwana yi ikaleke kokule noongodhi dholusheno,yo taya lopota mbala mpoka ya mono puna opaala yolusheno yagwa, yo taya kala aluhe yena oongodhi dhehangano opo ya vule ya lopote mbala mpoka pwa holoka oshiponga she etithwa  kolusheno.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here