Ya gongelele aanaskola oshimaliwa showiilongitha

0
203

 

 

ONDANGWA- Minista yElongo lyOpombanda Omundohotola Itah  Kandji-Murangi okwa popitha oshigwana puulalelo wowina mboka wali wa longekidhwa okugongela oshimaliwa shokukwathela aanaskola mboka ya pita nawa , no ka yena iiyemo yokwiifutila.

Uulalelo mbuka waliko mEtitano lyayi owali wa longekidhwa kehangano hali ithanwa Namibian Students Scholarship and Bursaries Trust (NSSBT).

Owa li tau lalakanene okugongela oshimaliwa sho shi kwathele aanaskola mboka ye li mompumbwe yoshimaliwa.  Owali wa ningilwa poskola poHeroes mOndangwa, nowa kalwa kaantu oyendji mwa kwatelwa aakwanepangelo yoondondo dha yooloka.

Minista Murangi okwali a tseyitha kutya moshigwana omuna aagundjuka oyendji ya pita niitsa yopombanda ihe omolwa ompumbwe yoshimaliwa aagundjuka oyo tuu mboka oyi iyadha yeli momagumbo itaa ya vulu oku ka tsikila omailongo gawo kiiputudhilo ya yooloka.

Okwa tsikileko ta pula aanangeshefa osho wo mboka ye na omahangano inaaga yama kepangelo ya kwathele oshiketha shika opo aanaskola ya mone omakwatho, yo ya gwedhe noku tula pombanda eliko lyoshilongo.

Ta pandula aagundjuka mboka ya totopo ehangano ndika opo ya gongele oshimaliwa  shi kwathe mboka ya pumbwa ekwatho meilongo lyawo.

Omunashipundi gwehangano ndika Edward Gabriel okwa yelitha kutya NSSBT okwa totwapo mo2015, no ku tulwa miilonga kOmuperesidende omutiyali gwa Namibia Hifikepunye Pohamba, sha ningililwe mEenhana muDesemba gwayi. Gabriel okwa ti ehangano oyeli totopo nelalakano opo ya yambidhidhe noku kwathela mboka yena ehalo lyokukiilonga kiiputudhilo yopombanda ashike itaaya vulu okwiifutila.

“Omathaneko getu ogo ngano ando tu tale ngaa mboka yaana aakuluntu yawo, otatu kwatha ngoka a hala oku ilonga meni nenge kondje yoshilongo yo ya vule oku ka tsikila nomailongo gawo gopombanda, notwa thaaneka tu futile unene mbono yeli kiiputudhilo yomaungomba yo ya mone uunongo wulwe, nonande otatu gandja owala kwaamboka yaadha iitsa yokuya taambitha kiiputudhilo yopombanda,” Gabriel ta ti.

Gabriel tati puulalelo mpoka opwali pwa gongelwa oshimaliwa shooN$51 000.00, shono tashi ka gwedha kwaashoka sha gongelwapo nale, tati pethimbo ndika NSSBT ina kwatha natango aanaskola ashike oshiluku shotango otashi ka kwathwa oku tameka mu Auguste sho mboka yena iitsa ya adha ya tegelelwa ya kale ya tulamo omaindilo gawo yo ya mone omakwatho kuya komanongelo omumvo ta guya.

Ta gwedhapo kutya uulalelo owa ende nawa lela no yena omathaneko natango ya ka ninge uulalelo pamwe negongelo lyoshimaliwa kiitopolwa yilwe moshilongo ashihe.  Tati aanaskola otaya ka mona omakwatho mbala yo yaye komailongo gawo.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here