Ya pula oondjambi dhawo dhi gwedhelwe

0
211

 

ONDANGWA – Aaniilonga moshiputudhilo shuungomba shaKAYEC mOndangwa mEtine lyoshiwike sha piti oyali ya tokola opo ya tulepo iilongitho, yo ya ninge ekanka taya lili oondjambi dhawo dhi li pevi unene.

Aaniilonga mbaka haya longo iilongwa ya yoolokathana moKAYEC oya li ya holola okwaa uva ombili kwawo omolwa oondjambi dhawo dhokomwewdhi ndhoka ya holola kutya odhili unene pevi oku yeleka naandhoka dhewiliko lyoshiputudhilo osho tuu shoka.

Aanaskola yomoKAYEC nayo oyali ya holola oku uva nayi kwawo noya li ya humbata omaplakata , yu uvite uukwawo wanankali pamwe naalongi yawo. Omupopiliko  gwaalongi Loide Nakale okwa ti yo itaya ka longa omanga inaaya yamukulwa moshikumungu shawo shoondjambi.

“ Otwa pula nale opo tu kwathelwe ashike inatu mona eyamukulo lyetu mbilipalela, otatu pula opo oondjambi dhetu dhi talululwe tse tu pewe oondjambi dhetu opalela ando dhi ndjekwepo ngaa, ohatu longo iilonga oyindji noowili dha pitilila ashike omauwanawa nga tuna ka geshi ogendji. Otwa hala tu popilwe moshinima shika no twa tokola kutya manga inaatu mona eyamukulo lyetu opalela itatu ka longa sha,” Nakale ta uvaneke ngaaka.

Taya gwedhapo kutya ewiliko lyaKAYEC ka lili nande kombinga yawo no ya indile opo li kale li na oshimpwiyu naamboka taya longo aanona, yo ya vule ya ete ehumokomeho moshigwana,

Momukanda ngoka ya shanga oya yelitha kutya aaniilonga mewiliko lyopombanda otaya ifutu unene oofuto dhopombanda yo itaya tala aaniilonga yalwe mendiki ndyoka lyuungomba. Nonande KAYEC ha pewa iiyemo ko Namibia Training Authority, iha gandja omauwanawa ngoka ga pumbiwa, yo naanaskola otaya nana nondatu omolwa ewiliko lyendiki lyaKAYEC pOndangwa lya nkundipala.

“Otuna woo omakemo oshoka pethimbo ndika aaniilonga mboka taya kutwamo ihaya ende we pamilandu ndhoka hadhi endwa ngele omuntu ta kongo iilonga, olundji ohaya kutha aashiwikile yawo, otwa hala oshinima shika shi adhe ehulilo nongele hasho otatu ka ya pombanda, oshoka noopoosa mOndangwa ihadhi ithanwa oho mono owala omuntu a tameka iilonga ngwee waashi kutya okwe ende ngiini,” taya popi ngaaka.

Aaniilonga mboka yali yatya omaplakata taya nyanya pendiki ndyoka oya ti shino oshali shayi iilongwa yaanaskola moshipala oshoka ka puna ngoka te ya longo manga inaaya yamukulwa. Yamwe yomaanaskola mboka yali pekanka oyali ya holola oku uva nayi kwawo,taya popi kutya nayo ihaya pewa iikwathitholongo ya gwana nonande ootundi dhawo dha futwa kepangelo. Oya indile ewiliko li talululwe, yo ya pewe iilongitho ya gwana ngaashi ya futwa kepangelo.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here