Yamwe mOkankolo ya mono uuthemba woshilongo

0
179
Yamwe yomaakalimo noshikandjohogololo Okankolo mboka ya li yaana uuthemba woshilongo taya ulike nkene ya nyanyukilwa uuthemba wawo mboka ya pewa pombelewa yuuthemba waakwashigwana mOmuthiya oshiwike shika. Mbaka oya li ya falwa kondoolopa ndjoka ku kansela gwawo Hans Nambodi.

 

 

OKANKOLO – Oshikandjohogololo Okankolo osho shimwe shina aantu yaana oombapila dhuuthemba woshilongo. Naashika osha thiminike kansela gwoshikandjohogololo Hans Nambodi opo a kwathe aawilikwa ye mbaka a ti oye li momwaalu omunene noonkondo.

Omolwa omukundu nguka gwokwaahena uuthemba kansela okwa ningile onkambadhala opo a kwatathane nombelewa yuuministeli  wiinima yomegumbo moshitopolwa opo a tale ngele ta monene aantu mboka uuthemba.

Momaandaha goshiwike shika okwa kutha yamwe yomaakalimo yomoshikandjohogololo mboka yaana uuthemba, noku ya fala kombelwa yiikwameni kOmuthiya yo ya ka mone uuthemba womegumbo. Osheendo shono osha li sha kwatelamo uunona osho wo aakulupe . Nambodi okwa li iyamba ongomupiya gwoshigwana, opo ye a kwathe aantu ye mboka.

“Pethimbo ndayi koshipundi onda kala tandi talelepo oosenda ndhoka dhili 35 moshikandjohogololo ashihe, neshongo ndyono nda mono konyala moosenda adhihe olyo ndyoka lyaantu yaana uuthemba/omikanda dhoshilongo, onda ningi omakwatathano mpaka naampeyaka opo aantu yandje ya mone uuthemba mboka ya pumbwa,” Kansela ta ti.

Okwa gwedhapo kutya omwaalu gwaantu oyendji mboka yaana uuthemba moshikandjohogololo aakulupe oshowo uunona. Nambondi ta ti okwa tala unene kAayelele osho wo kwaayehe mboka ya pumbwa eyambidhidho shinene.

Mwaayehe ya pulwa kutya omolwashike yaana uuthemba oya holola kutya omolwa iinano iile, yo yamwe ka yena iimaliwa yokuya koombelewa ya ka konge uuthemba. Mu mboka omuna woo aakulupe mboka yaana uuthemba nonande ya adha moomvula dhoku kwata openzela.

Kansela ta ti shino oshikando oshititano (5) aakalimo yamwe yomoshikandjohogololo taya mono uuthemba. “Omolwa ompumbwe yiiyenditho ohandi kutha omwaalu ngu tagu gwana mohauto, ngame tandi ya fala mwene kOmuthiya etandi ya galulako ishewe ngele ya mono uuthemba wayo, ohandi kala nda ninga omalongekidho nombelewa yuuthemba, yo mba yaana omikanda ohaya kala ya kutha oombapila dhomapopilo komagongalo gawo osho wo kooyene yomikunda,” Nambondi ta gwedhapo ngaaka.

Oyendji yomwaamboka ya mona uuthemba ngaashingeyi oya holola enyanyu lyawo noya pandula kansela gwawo ngoka a pupaleke ondjila yawo yoku mona uuthemba woshilongo. Yamwe oya mono oonzapo dhomavalo naamboka inaaya thaanekwa uumutse taya thanekwa. Nambondi ota ti shino ote shi longo opo a kwathele mboka ya pumbwa omakwatho, ta ti ota lalakanene opo kwaa kale nando omuntu gumwe keena uuthemba woshilongo moshikandjohogololo she.

Tati konyala omwaalu ngoka ya pewa koosikola  dho mo oshikandjohogololo dhuunona mboka ha wuyi komanongelo ihe ka wuna uuthema nenge oonzapo dhomavalo otagu ihilile paanona omathele-870 lwaampoka. Ta tsikileko a ti ota kala ha kuthako oosenda noosenda opo aantu ayehe ya mone uuthemba, ye a tale kutya ta hulile nasho peni.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here