Aaanona naya uvithweko onkalo yomidhingoloko nuunshitwe, Shifeta tati

0
266

 

ONDANGWA- Minista Pohamba Shifeta momaandaha goshiwike shika okwali a popitha aalongi yeli pomathele gatatu (300) yaza moshikandjolongo Onyaanya, sho yali ya gongala poshigongi shokomumwo sha ningilwa pEkamuti mOndangwa,

Shifeta okwa li a pula aalongi ya uvitheko aanona kombinga yomidhingoloko oshowo uunshitwe opo nawo wu tseye kutya monkalamwenyo omuna omaithano ogendji, ngoka nago ga pumbwa oku udhithwa.

Minista okwali a yelitha kutya muuMinitry wawo omwa pumbwa aaniilonga oyendji naashino osheya anuwa omolwa aanaskola inaaya tseyithilwa nenge ya patululwe kutya iikondo yomidhingoloko nayo oya simana, na omuntu oto vulu oku mona iilonga mbala.

“Aanaskola naya longwe nkene omidhingoloko nuushitwe tawu kalekwapo, ko ku yandwe omambugaleko, ngele otatu shundula nenge tatu mbugaleke nena otse yena owala tatu ishunitha monima, uunshitwe owa pumba oku gamenenwapo wo tawu kalekwapo, wu adhike komapipi ta geya,” Shifeta tati.

Ta gwedhapo kutya omolwa onkalo yombepo ndjoka hayi kala tayi shendje ethimbo alihe shino osha eta uutsakadhi moshigwana, sho osho she etitha omvula yi kale itaayi loko nawa oomvula ndhika omolwa embugaleko ndyoka lyi iteyela moshigwana.

Aanona ngele oya longwa esimano lyomidhingoloko nuushitwe omitse dhawo anuwa otadhi kala dha patulukanawa, wo tawu kala aluhe wa tseya kutya embugaleko oshinima sha puka nosha pumbwa oku hulithwapo. Taati woo opuna woo poompito dhilwe pena iinima mbyoka ya longithwa nale hayi vulu okulongululwa, tati omukalo ngoka nagu simanekwe go gu longithwe woo nomooosikola.

Ngoka ta kwathele ponkatu yuutonateli moseketa ndjika yaNyaanya Moses Uugwanga okwali a yelitha kutya oshiithanene shika shaalongi oshali sha ningwa ngeika oshikando oshitine konima sho shali sha thaanekwa pethimbo oseketa yali mewiliko lya Gerhard Ndafenongo.

Ugwanga ngoka ta kwathele okwa holola kutya oseketa Onyaanya ohayi kala nomathaneko  yi tsakanene naalongi yawo, yo ya paathane omayele nokukundathana iinima ya pamba elongo. Oshiithanene shaalongi shika shonuumwo oshali shina otema nenge ehuku ndyoka tali ti Omudhingoloko nenge uushitwe oshitopolwa shuuthigakwatya wetu wa simana.

Molaasho oshigongi shika shaalogi oshali unene shat ala ombinga kuushitwe , oyali woo yi ithana aakalelipo yomahangano ga yookolathana opo ga gandje uuyelele kaalongi, yo ye kewu gandje kaanona. Ugwanga okwa yelitha kutya oshigongi shawo oshe endele nawa noonkondo nokwa uvaneke kutya mu kehe shoka aalongi ya ndukikwa nasho otaye keshi tula miilonga.

 

Environment1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here