Kapolo ota pula komesho noku eta omboloto poshitaafula

0
265
Mefano omuna Selma Kapolo eli omutumba ekwe shimwe shomoilanda oyo ha hongwele naaimwe ili poshitaafula meumbo laye mo Lüderitz

Lüderitz – Omukalimo womo Lüderitz Selam Kapolo ota tumbula kutya yee ita shuna monima, ota pula ashike komesho , moku kendambala opo adule oku eta omboloto poshitaafula.

Kapolo okwa kufilako Kundana nghe akendabala okudja mo dula 2012 ta kongo oma vatelo opo adule okutula moilonga ounghulungu oo ena ashike fiyo opapa ina mona nande olo eya mbidido lasha.

Ota hokolola kutya modula oyo 2012 okwa nyanga oshimaliwa shidule N$4000, osho aka futa opo adeulwe moku tunga eembidja doutalala. Omadeulo okwea mona ko Windhoek oko adeulwa oule woivike ivali.

“Okudja komadulo ko Windhoek eshi ndaalukila keumbo ondali ndina elineekelo kutya ohandimono diva omavatelo ndi dule oku tula moilonga ounhongo oondalikola, ame ndiu topoleleyoo vakwetu. Ndi dule okulilongela ame mwene, noku yandjayoo oilonga ku vamwe po mo doolopa.  Eembelewa dihapu onde di enda handipula omavatelo ndidule okulanda eshina loku hondja eembidja, ashike fiyo onena ina ndimona nande eva telo.” Kapolo osho ahokolola.

Kapolo okwa tumbula kutya pehovelo la June 2016 opo nee akendabala aninge eindilo kouMinisteli woikwafaablika neetepo leemhito doilonga. Nokwa tumbula kutya okuli ngoo nee ateelela  pamwe ta mono enyamukulo, yoo ondjodi yaye ininge yoshili.

Kapolo nande akondja ngaho noku koka omavatelo oule weedula adishe odo ina kala amwena, okuli ngoo tanyangadala, nokulongifa ounghulungu oo ena pa kudalwa.

Pefimbo eli Kapolo oha hongwele oilanda yomofingo noumbilingu vomomakutwi, ovo va xwekelwa nounyakwa, notavamonika momaluvala alumbakanifwa taamonika nawa.

“Itandi dulu okukala ndamwena, ondina okukendabala opo ndi etepo sha, osho tashi etelenge oshimaliwa, ndidule okulanda omboloto yovamwange, noku futa yoo omayakulo aMuni.” Kapolo ta twikile no ku yelifa.

Kapolo okuna etumwalaka eli yukifa moshiwana taliti, ovanhu nava kendabale oku etaposha, navakendabale okulonga nomake avo vene, va dilaadile kutya oshike mbela tava dulu  oku nduluka, opo shi dule oku nhana ovalandi noku va etelasha shomondjato?

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here