Okulonga nuupenda kweya tumbalekitha

0
266

 

EVALE  –  Metitano lyoshiwike sha ziko olyali esiku lyondjokonona, sho aalongi naanaskola moosikola dho moshikandjolongo Onkumbula yali ya tumbalekwa molwiilonga pondoli mbyoka ya longo. Etumbaleko ndika olya lya ningwa pegandjo lyomapapa poskola pEvale.

Aalongi , aanaskola oshowo aakwanepangelo yoondondo dha yooloka oyali ya holoka yo ya gandje omapandulo kwaamboka yeshi ilongela. Onkumbula oyo yimwe ya konekiwa yi na oosikola tadhi longo nawa ngele tashiya kelongo.

Omvula yo 2015 oyo yali ya tothwamo kadhenga sho ye ya ponomola yotango mekonakono lyondondo onti-10 pashitopolwa, no yali ya sindana oshindji.

Pethimbo ta popitha aalongi naanaskola mboka ya li ya gongala momwaalu omunene Omupevi Minista Lucia Ipumbu posikola pEvale etitano ndyoka okwa li a pandula aalongiskola sho yu ulike eitulemo lyawo naasho taya tsikile okugandja elongo ndyoka lya pumbiwa komunona kehe.

“ Nonande tamu longo monkalo ondhigu inamu sa uunye omwa longo nuudhiginini etamu vulu oosikola ndhoka dhina omauwanawa ogendji, onda kundana kutya konyala oosikola adhihe  ka dhina olusheno, omeya na yilwe ashike shino ihashi mu imbi muye komeho niilonga, otandi shi mu pandulile unene,” Ipumbu ta ti.

Ta ti aalongi oya tokola opo ya sindane mu kehe shoka taya lalakanene, no ya ningi euvaneko kutya nonande puna omandangalati moondjila dhawo, itaya sholola oyena oku kondja sigo ya adha esindano, ati  shika oshi iyulike shoshene niizemo yawo mbyoka ya gandja.

Ipumbu ta gwedhapo kutya onkalamwenyo yOnkumbula otayi ulike ya yela nawa, no tayi ningi ondjuvaneko ombwanawa, oshoka anuwa aanaskola, aavali ,aalongi naanamukunda oya ninga omatokolo ya longele kumwe yo ya sindane melongo lyomunona, ta ti shino oshe mu ulukile kutya omolwa eitulemo ndika mwa ayihe otaya sindana, yo ya kandulepo omashongo ngoka ga taalela oshitopolwa.

“Aalongi omu na oshinakugwanithwa oshinene komapepe geni, tsikileni okulonga nuudhiginini ondi shishi otamu pondola mwaayihe, aanaskola ituliimo melongo lyeni ne tamu kala hamu simaneke aalongi yeni , ne mu tseye shoka tamu lalakanene moonkalamwenyo dheni,” eya kumike ngaaka.

Aanaskola mboka ya longa nawa ye vulithe yakwawo oyali ya pewa omakopi, yamwe oonzapo oshowo iikwathitholongo oyindji. Oonzapo odhali dha gandjwa poondondo dha yoolokathana. Esiku olyali lyopandjokonona oshoka olyali lya longekidhwa nawa naavali oyali ya holoka pamwe naaleli yopamuthigululwakalo.

Wapota Ailly omunaskola pEvale oye ali a sindanapo ekopi nonzapo yomunasikola dhingi mondondo 1-4, okwali a pewa woo oshimaliwa niikwathitholongo. Mondondo onti5-7 Ndakukamo Hilka omunasikola mondondo onti-5  pOnalusheshete oye a sindanapo ekopi lyoondondo ndhoka. Martin Wilhelmina eli mondondo onti-09 pOnkumbula oye ali a sindanapo ekopi lyoondondo8-9.

Aanaskola mboka ya pita niitsa iiwanawa poseketa yaNkumbula nayo oyali ya pewa omagano noonzapo dhawo ngaashi yeshi ilongela. Aalongi dhingi nayo oyali ya pewa omakopi noonzapo nelalakano okuya kumika ya tsikileko, yo mboka inaaya mona oonzapo nomapapa ya longe nuudhiginini wo. Omagano ngoka ga gandjwa kwaayehe ya longa nawa oga gandjwa kaantu yomomikunda, oshowo aaleli yi iyamba opo ya gandje olupandu kwaamboka ya longa nawa.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here