Osikola yoSoondaha oya simana

0
266

 

ONYATI – Omulongi gosikola yosoondaha poGosen mOnyati okwa ti osikola ndjika oya simana momagongalo oshoka ohayi putudhile aanona euveko lyeitaalo nuukriste.

Menesia Mbaimbai ngoka a tamekele okulonga osikola yo Soondaha poGosen mOnyati moshitopolwa Oshikoto momumvo 2002 okwa ti osikola ndjika hayi kalako aluhe Osoondaha kehe konima yomambo pethimbo ndika, oyi na aanona ye vule pomilongo 82.

“Elalakano lyosikola yosoondaha oku longa aanona oohapu dhaKalunga tse tu ya putudhile mondjila yuukriste, ohatu ya longo wo oohapu dhomOmbiimbeli no ku dhi ya fatululila,”Omulongi tati.

Aanona moosikola dhoosoondaha ohaya longwa woo iipango omulongo yaKalunga osho wo esimaneko lyaakuluntu. Mbaimbai ta ti aanona oha ye ya longo nkene yena okukala melongelokalunga noku tseya omalwaala gomongeleka kutya otaga ti shike.

“Owundji womuunona mboka hawu holoka koosikola dhosoondaha ohawu kala wuna etiloKalunga ndyoka wa putudhilwa, onkene otandi indile aavali ya kale haya tumu uunona koosikola dhosoondaha wo tawu putudhilwa uukriste noku nyanyukwa pamwe nuukwawo oshoka olundji nopendji ohatu kala twa longekidha iinyangadhalwa ya yooloka,” ta gwedhapo.

Ta ti oosikola dhoSoondaha otadhi dhana onkandangala onene meputudho lyokanona, opo wu putudhilwe ondjila yuukriste noku kala wuna etilo Kalunga. Oskola oyo tuu ndjika oyali ya tuminwa omagano okuza koAmerika ngoka ga kwatelamo uudhanitho, oothewa omagadhi,na yilwe oyindji.

Aanona osho wo aavali oyali ya gongala omasiku ga ziko noku taambako omagano gawo ngoka ya tuminwa kookahewa kawo.Omagano ngaka  oge li ompito yoku uvitha evangeli yo aanona ya kale ya patulula omakutsi nomeho gawo mokulongela Kalunga.

Omagano oyali ye ga pewa kehangano lyo OCC ndyoka li lilepo oku kwathela aanona mboka haya gongala koosikola dhosoondaha, okulesha ombiimbeli noku longa oshilongatumo.

Selma Angombe omunamimvo 13 omunasikola mosikola ndjika okwa kumike aanona mboka haya kala momagumbo itaa ya yi koosikola dhoSoondaha ya tameke osikola ndjoka  yo ya hangane naanona ooyakwawo yo ta yi ilongo Ombimbeli.

Osikola yoSoondaha oya longa ndje oshindji ngashingeyi iipango ayihe iiyapuki ondi yi shi, ohandi pandula omulongi gwetu ngoka hetu longo  Ombiimbeli nonkene tuna oku kala aanona aatili Kalunga moonkalamwenyo dhetu.

Ohatu longwa woo omaimbilo no ha tu yi koontanda mono hatu ka gongala nuunona woosikola dhosoondaha megongalo lyetu, okwa hiya aanona ati “Ileni mutu wayimine oshoka Omuwa ota ti ngoka ta kala mungame ongame no tandi kala muye, tu kaleni aanona yaJesus tse tatu simaneke iipango ye iiyapuki, tse tu ka kale puye megulu,” Angombe ta ti ngaaka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here