Otonamende yokoNamundindi ya enda nawa

0
248

ONAMUNDINDI-Osipana yaalongisikola yomoshikandjolongo sha Gongo oyo enyakwa lyuudhano wOnamundindi konima sho ya li ya dhengemo Pyamukuyu Combined School 1-0 medhingoloko lyahugunina, Osoondaha yazako.

Osipana yaalongi  ndjoka ya li ya hiwa owina oya li ye shi pondola oku ulukila aalongwa komutse gwondjamba na oyo ya li ya sindanapo uudhano mbuka.

Nando osipana yaalongi oyo ya li ya sindanapo uudhano mbuka ekopi nondjambi yotango oya li ya pewa osikola ya Pyamukuyu ndjoka ya li ya tyakaleke oosikola oonkwawo noyo ashike ya hakele mendangalati lyosipana yaalongisikola.

Osikola Oluteyi ndjoka ya kala ha yi tyakaleke oosikola oonkwawo pomimvo dho 90`s oya li ya dhengwamo kosipana yaalongi 2-1 .

Onamundindi ndjoka ya kala ha yi tilika muudhano mbuka oya li yuumbwamo methigathano ndika petameko naashika osha li sha kumitha aatali mboka ya li ya tegelela opo yi tyakaleke oosikola oonkwawo ashike shika ina shi ningwa .

Oshikandjo shaGongo osha kala hashi dhana okatanga kokoompadhi unene tuu lwopomimvo 1994-1998 noosikola ndhoka dha kala hadhi tilika, ongaashi Onamundindi moka mwa kala aamati ngaashi, Arumandu, ooMaya, ooMachaka nooMachendjele.

Osikola yaLuteyi oya li yimwe yi na aamati taya tilika ngaashi Shaanika Shomeya “Pius” Hermuth Uugwanga Shoombe, Mikka Shaanika Stein.

Oosikola ndhika odha kala ha dhi dhanenwa kaamati ya pama yo oyeshi oku kutha oonkali pepata, nomongashingeyi opuna eyooloko oshoka ngashingeyi moosikola omuna aamati aashona netanga ota li dhanwa kashona okuyeleka nomimvo dhomilongo omugoyi.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here