Ta kwatha oohepele naasindjala

0
209
Maurine Mouton a thanekwa naakokele yamwe mboka a palutha nosopa ye teya pe omizalo opo ya faalele komagumbo.

Oshakati

Omunuuvu gwokankela  nomukalimo gwomOngwediva okwa tokola okukwatha mokugandja iizalomwa niikulya kaanona oshowo kaakokele mboka taya mwenya moluhepo.

Maureen Mouton pamwe naakwanegongalo yOngerki yOngwediva Relish ohaya ende poombelewa dhopoosa momudhingoloko noku tothamo aakokele  pethimbo mbaka yeli momukweyo gwoku taamba iimaliwa yawo yopenzela.

Mouton nongundu ye ohaya gandja osopa kaakulupe omanga mbaka ye li momukweyo goku ka pewa iimaliwa yawo. Ohaya ye ya pe wo iizalomwa mbyoka ya longithwa nale.

“Onda kala  tandi longo iilonga yuudiakoni mbika okuza omvogu. Ohatu palutha aanona pomukunda Opoto na ohatu gandja wo oondya kaanona yena uulema  okuza koombinga adhihe dhiitopolwa yokuumbangalantu.Ihe etokolo lyandje okupalutha aakulupe olya tameke esiku limwe sho ngame ndi ile pombelewa yOopoosa mOshakati mpoka nda tsakane omulumentu gwomukulupe a li te ende koompadhi dhowala. “Okwa li wo ta monika a loloka ye okwa sa ondjala. Sho nda popi na ye okwa lombwele ndje kutya okwa ningi omasiku gaali inaa lya sha.Shika osho sha thiminike ndje opo ndi longele kumwe naNampost opo ya lombwele ndje uuna kuna openzela yaakulupe,” osho a fatulula.

Mouton ngoka ena okankela okwa ti iizalomwa oheyi pewa kaakwanegongalo ooyakwawo, omanga iikulya oheyi pewa koositola dhiikulya mondoolopa ongo omagano.Ndele uuna ndoka pwaana ngoka a gandja omagano , nena ye pamwe nookuume ke oha ya longitha iimaliwa yawo yene okulanda iikulya opo ya teleke osopa.

Okwa ti kakele kOshakati  ye oha gandja wo nokupalutha aakulupe nosopa poombelewa dhopoosa mOngwediva, Ondangwa nOshikuku ,mokulongela kumwe naanambelewa moopoosa ndhoka oku mu lombwela kutya uunake openzela tayi gandjwa poombelewa ndhoka. Pethimbo ndika oku shishi kutya otapu kala omwaalu omunene gwaa kwati yopenzela.

“Yamwe oha ye ya ongula onene inaa ya lya sha okuza komagumbo.Onkene ngele otwe ya pe osopa nena otaya hupitha oshimaliwa  shoka yo ya li yena okulanditha iikulya esiku ndyoka naambika ota ye ke yi longitha shimwe shontumba esiku limwe nopehala li ili.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here