BH okwa hala Elcin a kondjithe ‘lunga itapula’

0
366
“Omunangeshefa Ben Hauwanga pethimbo a popitha oshituthi shetumo shOngerki OnkwaEvangeli paLutheri moNamibia ELCIN, sha ningilwe ehuliloshiwike lyapiti pOngwediva moshitopolwa Oshana.

 

 

ONGWEDIVA – Omunangeshefa a tseyika nawa moshilongo Ben Hauwanga okwa pula noku indila opo mongeleka yaELCIN mu totwe okakommissi kokukondjotha iimbuluma, yo ombelewa moka tamu longelwa yi kale ya tungwa mbala.

Hauwanga okwa gandja ethaneko ndika pethimbo ali a popitha noku kunda ontanda yetumo mOngwediva ehulilo shiwike lyapiti. Hauwanga okwa li a popi neyeme ta ti ELCIN okwa taalelwa komashongo ogendji, no ta ende a fa ta hengumuka po.

“Aakwanegongalo yomagongalo getu gaELCIN oye na omaudhigu ogendji ihe ka yena kutya otaye ga fala peni, onkee otandi indile ombelewa ndjika yi kale ya tungwa mbala pOniipa, yo aantu ya kale taya ka lopota omaudhigu gawo ngoka yena momagongalo, nongele hasho ongeleka yetu otayi hengumukapo noku pwapo thilu,” Hauwanga a londodha.

Okwa gwedhapo kutya yamwe yomaasita yomagongalo ga ELCIN itaya longo ngaashi shu uthwa, oya konekiwa itaaya gandja omayakulo ngoka yena okugandja, yo anuwa ohaya yamukula aantu ngaashi ya hala, noye wete kutya oyo yena uuthemba wokupangela momagongalo naakwanegongalo oya fa yaana uuthemba wo ku tya sha.

Ta ti aasita oyendji ihaya itulamo we momauvitho nongele taya uvitha ohaya popile unene poothingo nenge taya popi pevi. Hauwanga ta ti okwa uvithwa nayi kaasita yongerki yaELCIN ta ti ohashi vulika oshinima shoka shokwaa gandja omayakulo nawa osho tashi eta ongerki yi hengumukepo, yo aantu ta ya yi koongeleka dhimwe, no ta pula pu tulwe omalandulathano oshowo omalunduluko mbala, yo aantu kaa ya tembukile we koongeleka dhimwe yo ongeleka ya ELCIN yi kalekwepo yi gandje etumwalaka.

Okwa pula aasita ya kale taya uvitha nuulaadhi yo ya  landule oshiholelwa oshiwanawa shoka aasita yonale ya kala yeli mu sho, yo ya yakule oonzi dhaKalunga dhi ye mondjila, yo ya konge ndhoka dha kana dhi hedhe poompadhi dhOmuwa dho dhi mone omwenyo gwaaluhe, yo ya kale taya pulakena uudhigu wa dho.

“Otuna woo uudhigu nonande tatu kondjo moku gongelela omagongalo iimaliwa opo omatungo goongeleka momagongalo dhi tanununwemo dho dhi kale ta dhi gwanene aakwanegongalo ayehe, okwa konekiwa iimaliwa mbyoka hayi liwapo owala koohandimwe, ko ta ku kala inaaku tungwa nonande twa gongela oshindji, otwa hala okakomitiye ka totwe nombelewa ndjoka yi kale tayi ungaunga niimbuluma mbyoka tayi ningwa momagongalo,” Hauwanga.

Ta ti okuna omukumo neinekelo kutya ngele ombelewa ndjoka oya tungwa otayi ka etapo omalunduluko ogendji mongerki yaELCIN. Hauwanga ta gwedhapo kutya oya hala ombelewa ndjoka yi kale ya tungwa mbala, yo iilonga yi tameke mesiku 1 Aguste nuumvo. Ta tsikileko kutya yo pamwe naanangeshefa oya tokola opo ya thikamithepo ombelewa ndjoka, yo taya futu aaniilonga mboka taya kala taya longo mo uule woomwedhi hamano (6) dhopetameko.

Hauwanga ta pula aakwaELCIN yi imange kumwe, yo ya kondjithe ayihe mbyoka ya puka, yo ya longe pauyuuki ya kale aalanduli yaKristus opo ya ka mone omwenyo gwaaluhe.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here