Meriam Kaxuxwena ina pumbwa omuyambeki

0
441
Meriam Kaxuxwena, ngoka a ti ye ina pumbwa omuyambeki oshoka ohi ilongele ye mwene

 

 

WINDOEK-Okakadhona dhingi moshilongo, nopondje yoshilongo, hoka kasindana iikoloni oyindji mokweenda kwako, kedhina Meriam Kaxuxwena, oka ekelehi omipopyo ndhoka tadhi ka lundile kutya okena [sugadaddy] nenge melaka lyoshigundjuka [blesser].

Kaxuxwena okwa ekelehi omipopyo ndhoka ati ye ke li nando omohole nomulumentu omukuluntu nenge[blesser] oshoka ye oha longo ye mwene mongeshefa ye yoku landitha iizalomwa.

Omuyambeki nenge(blesser)oshitya shoka sha ningi ethimbo tashi taandelithwa koIntaneta, no ha shi ulwa unene aasamane mboka aakuluntu yena omaliko ogendji, no ha ya pe uunona wuukadhona mboka wepipi egundjuka metaambathano nomilalo nuunonakadhona mboka.

“Paushili ngame inandi pumbwa omuyambeki, no inandi inekela maayambeki nando esikulimwe, oshoka ota ndi ivulu ngame mwene,” Kaxuxwena tati ngaaka, ye ta gwedha po wo nokutya oha mono iiyemo ye mokulanditha oonguwo, uupendi, nokweenda kwe momathigathano gayoolokathana muuyuni.

Kaxuxwena okwa kala noku enda mpaka naampeyaka unene tuu menenevi lya Europe, ta ithaaneke ye ta tula omafano ko Intaneta, eli moohotela nooskepa dhoshinanena nodhondilo, nelalakano oku ulika nkene onkalamwenyo ye, yi li pondje yoshilongo.

Okwali ishewe atula ethano lye ko Instagram, eli na Samuel L Jackson, omudhani gwoo feelema dhingi moHollywood.

Omipopyo odha kala nokutaandela, unene tuu kaaNamibia taya pula kutya omolwashike Kaxuxwena keena ilonga yili nawa, ndele ye okuna onkalamwenyo ndjoka yili nawa, ta ende shaampoka a hala.

Kaxuxwena okwali a popi ta ti oku enda noku talelapo omahala ngoka gondilo itashi ti kutya okuna omuyambeki, ashike okulonga nuudhiginini.

Sigo oompaka Meriam okuna iikoloni yaadha pu Ihetatu, na oye eli omusindani gwo Miss Hope International 2016, shoka a sindanene moSouth Africa omvula ndjika.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here