Oliha yaakokele osho ya tameke …Medipark FC a pitile nuupenda…

0
233

 

ONGWEDIVA-Osipana yoMedipark FC oya li ya tameke nuupenda konima sho ya li ya hanagulapo ospana yOld Mutual nokoola 4-1 Osoondaha yazako pokapale kaHP mOngwediva noku yunga ontanda kombanda yoshitaafula niitsa itatu.

Osipana yoStandard Bank oyi li pehala etiyali konima sho ya li ya dhengemo Ongwediva All Stars 2-0 muudhano mboka wa li wa patulula oliha kuyele mOlyomakaya gaziko.

Uudhano pokati koTrustco naUnam inawu vula we okudhanwa Olyomakaya ngoka omolwa omayimbo ngoka ga li ga adha osipana yaTruscto onkene uudhano wawo owa undulilwa komeho.

Aakalimo oyendji yomOngwediva oya nyanyukilwa uudhano mbuka oshoka oha ye ya oku ondola omeho noku yambidhidha oosipana dhawo pethimbo ta dhi dhana.

Oliha ndjika ohayi kwashilipalekwa koshipangelo sha Medipark, noyina oosipana dhili hamano ndhoka tadhi kutha ombinga na odha tegelelwa dhi ka dhane na kehe osipana yili moliha ndjika iikando iyali.

Aakalimo yomOngwediva naShakati naya tegelele omainyanyudho kaakuna we muule womukokomoko goliha ndjika ya tengenekwa tayi kala nomaudhano omilongo 30.

Omusindani gwoliha ndjika ota ka sindana okapandi ko N$ 4 000, omedalia dhoshingoli nosho wo ekopi okuzilila koMedipark, omusindani omutiyali ota ka sindana okapandi ko N$ 2000, noombandi dhoshisiliveli omanga ngoka teya pehala etitatu ta ka sindana N$ 1 500 oondjambi adhihe odha kwashilipalekwa kuMedipark.

Ehuliloshiwike ndika Medipark okwa tegelelwa opo aka kalekepo ehala lye kombanda yoshitaafula, ashike mondjila ye omuna endangalati lyosipana ya Ongwediva All stars ndjoka nayo ta yi kambadhala oku yanda ekanitho lyiitsa.

Mosoodaha Unama Eng ota ka dhana na Old Mutual omanga Trustco ota ka dhana na Standard Bank.

Uuyelele wa gwedhwapo kombinga yoliha ndjika ota wu adhika kepandja lyawo koFaceBook lyo Ongwediva Medipark Social League.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here