PLAN Etanga lyaakwiita aaiyambi: Omutungilo gwIitopolwa yopakwiita

0
225

Oombelewa oonene dhiitopolwa yopakwiita odha li dha tungwa po pamuhingo ngaashi ngoka gwomutungilo gwoPLAN.Odha li ngaashi tashi landula:

Kommanda yOshitopolwa.

Kommisara gopapolitika goshitopolwa

Omukuluntu gwaawiliki yomoshitopolwa

Omukuluntu gwomalongekidho moshitopolwa.

Omukuluntu gwIilonga yomonanguwi moshitopolwa

Omukuluntu gwIilonga Yuundaadhi moshitopolwa

Omukuluntu gwoondjembo Oonene moshitopolwa

Omukuluntu gwomalongekidho nomaenditho moshitopolwa

Omukuluntu gwiilonga yokuhanagula/Uunginia moshitopolwa

Omukuluntu gwomakwatathano moshitopolwa

Omukuluntu guunamiti moshitopolwa no sho

Kommanda gwontanda poombelewa oonene dhoshitopolwa.

Aakuluntu ayehe mbaka nookommanda ndhika odha li dhu ulikwa okuwilika iinyangadhalwa yopakwiita   pantseyo yawo nuunongo wawo ngaashi ya lombwelwa komukuluntu gwombelewa yoshitopolwa osho wo aapeha yawo.Oombelewa oonene dhiitopolwa odha li omahala goku ngongapo omathaneko ga nkene omatanga giita osho wo oodetachment tadhi longo okukondjitha omutondi meni lya Namibia nosho wo palwe komahala golugodhi.

Oombelewa oonene dhiitopolwa odha li odho omahala moka omalongekidho agehe ga pumbiwa kombinga yoku hinga iita haga ningwa. Ngaka ogo oku tala kutya aakwiita oya homatekwa naashihe shoka ya pumbwa oku ka kondjitha omutondi gwawo omukolonyeki pamwe niilongithwa ye.Oshikwawo oombelewa dhopashitopolwa odha li hadhi ningi omalongekidho agehe  oshowo oondungethaneko dho ku dhenga aakwiita yomukolonyeki pwaana oluthuwo meni lya Namibia.Onkene oombelewa ndhika odha soshimpwiyu kutya aakwiita yekondjelomanguluko oya pewa ashihe shoka ya pumbwa oku kondjitha epangelo lyuukoloni moNamibia osho wo mehala kehe lyomalugodhi.

Pandjokonona yoPLAN oohailwa taya landula oya longele ongo ookommanda dhiitopolwa moZambia naAngola.

Oshitopolwa shuukwiita Kuuzilo

Ookommanda Absai Hanghome, Omukukoli kOmmanda goshitopolwa,

Kommanda Josephh Amunyela wa Shalali osho

Kommanda Ehrnefried Jeombe “Baby’

Oshitopolwa shuukwiita Kuumbangalantu Zilo

Kommanda omukokoli; Matias Ndakolonghoshi[Mbulunganga]

Kommanda George Kaxuxwena “Chicken’

Kommanda Ruben Ashipala  “Danger’ na

Kommanda Ehrenfried Jeombe “Baby’

Oshitopolwa shuukwiita shokuumbangalantu

Okommanda onkokoli Fillipus Amutenya Nandenga[Zulu

Kommanda Shilongo Elia

Kommanda Nguluma Sheehama

Kommanda Ehrenfried Jeombe ‘Baby’

Kommanda Festus Hamukoto ‘Uudjuu wa Nangula na

Kommanda S Shuuya Mapaya

Oshitopolwa shuukwiita Kuumbangalantu Ninginino

Okommanda Onkokoli Wilbardt Tashiya ‘Nakada’

Kommanda Uuno Shaanika  “Kanana’ na

Kommanda Erastus Negonga “Jicky’

Omutungilo gwomatanga goPLAN

Omatanga goPLAN nenge moshitakumi oodetachments odho nenge ogo gali oongundu dhoku kondjitha omutondi moNamibia oshowo koongamba pokati kaNamibia nAngola nosho wo naZambia. Koshitopolwa  shokUuzilo shuukwiita moZambia aakwiita yoPLAN oya longo  muungundu  nonando konima oongundu nenge odetachment odha ka dhikwa po . Oodetachment nenge oongundu dhaakwiita ndhika odha li dha tseyika noondanda dhoalphabeta okutya A, B,C nosho tuu.Ookommanda dhimwe dhoongundu nuungundu womatanga gaakwiita odha kwatela mo Oohailwa Phillipus Amutenya Nandenga [Zulu], Matias Ndakolonghoshi [Mbulunganga na yalwe.

Oyendji yaakwiita yoPLAN oya li iilyo moodetachment mboka ya kondjo  omalugodhi ogendji naakwiita yomukolonyeki, yo mbaka oyo aakwiita mboka taya vulu oku hokolola kutya otashi ti shike nongiini okukala omukwiita gwoguerrilla, oshoka mbaka oya mona iihuna , ya sa uutala noshowo omutenya, nomashongo omanene gaashi oku tumbulwa miilonga yawo ye igandjo meni lya Namibia nopomahala galwe kehala lyiita.

Aaleshi yembo ndika otaye shi taambako noku koneka kutya kapena omukwiita goPLAN pauyemwene ta vulu okuhokolola nawa nkene aakwiita ya kondjitha omutondi komahala gi ili no gi ili esiku kehe, oshiwike kehe, omwedhi kehe nenge omumvo kehe. Oshili yiita mbika otayi monika pokati komisinda dhembo ndika onkene oshidhigu oku shi hokolola meudhililo.Onkene omushangi ita ka kambadhala oshinima itaashi vulika, oshoka ngele okwa kambadhala oku shi ninga shika otashi ka yona iinenenima.Etanga lyaakwiita yemangululo lyaNamibia nenge PLAN kalya ashike enene, kombinga yomutungilo gwalyo oshowo iilyo yalyo ihe olya li wo etanga lya huma nawa komeho momukalo gwalyo gwoku hinga iita yemanguluko okukondjitha omutondi gwalyo.

Oobattalina nomatanga gashewa goPLAN

Epangelo lyokatongotongo sho lya koneke kutya oshidhigu okuhanagulapo SWAPO, ndika olya kambadhala okulongitha oobandite dha UNITA oku kalekapo ehala lyegameno muumbugantu wAngola.Ehala ndika olya tulwapo nelalakano okupiyaganeka  iilonga yepangelo lyAngola oshowo oku ya moshipala omakwatathano goSWAPO unene tuu naakwiita mboka taya kondjele meni lya Namibia.

Onkene omuntu oto shi taambako noku uvako kutya iilyo yoPLAN oya li ya andjaganekwa moAngola okugamena oondjila nenge okukondjitha omutondi ngoka a homatekwa ku South Africa, aakwiita aalandwa niimaliwa noobandite dha UNITA ndhoka dha li dhi ilongekidha okupiyaganeka oRepublika yAngola naantu yamo.Opo tu gamene oondjila ndhoka odho dha li omikala dha simana moku tumina iipumbiwa yopakwiita kaakwiita yoPLAN oshowo okugamena oomwenyo dhaakwashigwana yAngola,SWAPO okwa tungupo oobattaliona oshowo omatanga galwe gashewa oku kondjitha oobandite ndhika pamwe naakwiita yetanga lyegameno lyAngola.

Gamwe gomomatanga goPLAN ngoka ga dhikwapo okulonga iilonga mbika ongaashi, Obattalion ya Moscow, Obattaliona ontihetatu,Alpha Battalion.Etanga ekwawo lya shewa ndyoka lya dhana onkandangala miilonga ngaashi mbika oondyoka hali ithanwa the Striking Unit. Ndika olya li molupe lwokommando nenge etanga lyowina lyuundaadhi li na oshinakugwanithwa okutumwa kiinakugwanithwa yowina.

Oobattaliona odha li dhina iilyo yaakwiita omayovi, oyendji yomuyo ya li ashike ye shiwike nomadhina gawo gopakwiita, oshiholelwa ngaashi hailwa Hamunanaovanhu eemwenyo, Shiponga, Nakulwa,Earthquake, Jungle  Fighter na Shilapeka. Mbaka oya li aakwiita mboka ya hogolola oku ithanwa nomadhina gopakwiita ndele ha naangoka ya shashwa , shika otashi ulike kutya oyali yi ilongekidha okukanitha omaukwatya gawo noku ilongekidha okusa ongo oohailwa. Uuhailwa owali wetu mangele kumwe pethimbo lyekondjo lyetu miita okukondjitha  omutondi gwetu, epangelo lyokatongotongo pamwe naayambidhidhi yalyo iilongo yokUuninginino waEuropa.

Iilonga ya longwa koobrigade, oobattalliona nomatanga gowina goPLAN.

Sho ewiliko lyoSWAPO nookommanda dhalyo dhopakwiita ya koneke epupyalo lyiita tayi hingwa komatanga gomutondi.Mbaka oya mono sha pumbiwa okutotapo etanga lya homatekwa nolya dheulwa nawa pamuthika gwokuhinga iita yoyene moka omatanga haga vulu oku palamenathana.Etokolo ndika olya ningwa opo aakwiita mbaka ya vule okukondjitha omukolonyeki pomuthika guthike pu gwe. Aakwiita mbaka oya li ya dheulwa nokutulwa moongundu dhoobattalliona oshowo dhoobrigade.

Oobrigade odhali dha tungwa po okugamena omahala ga simana oshowo iitungomwa yopakwiita nomalukalwa goSWAPO kiiponokela yomukolonyeki.Osho wo oku ga gamena komahomono goobandite dha Unita . Oku kwatha oku keelela iiponokela tayi ningilwa PLAN kaakwiita ya UNITA nenge kaakwiita yomukolonyeki.Omatanga ngaka okwa li haga kwathele omatanga omakuume nago ngaashi FAPLA oshowo ngoka gaaKUBA moku popila oshilongo komutondi gwawo ayehe.

Oga li wo haga gandja omadhewo gopakwiita gashewa kookommanda naakwiita yoPLAN nkene taya longitha uunongo uupe wopakwiita okukondjitha omutondi omukolonyeki.

Oobrigade dhoPLAN odha li dha tseyika ngaashi Obrigade yotango noshowo ontiyali yi na iilongitho yoshinanena yakwiita yokolupadhi.Obrigade yotango oya totwa po petameko lyomumvo 1978 omanga ontiyali oya dhikwa po  lwopomumvo 1980. Omatanga ngaka oga li ga homatekwa nawa oshowo oga li ga dheulwa nawa  okuyeleka nomatanga galwe gaakwiita moPLAN.

Oombelewa oonene dhobrigade yotango odha li poHumpata  omukunda guli konyala ookilometa ooshona okuza mondoolopa ya Lubango moshitopolwa sha Huila moka omo mwali muna oombelewa oonene dhegameno lyopakwiita dhoSWAPO.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here