Endiki lyuungomba otali tungwa mbala mOshikoto

0
261
Ngoloneya Henock Kankoshi ngoka a tseyitha nokukoleka omasiku ngaka kutya mOmuthiya otamu ka tungwa endiki lyuungomba okudheulila aagundjuka iilongwa yiilonga yokomake. Omandiki guungomba oga thanekwa okutungwa miitopolwa ayihe 14 pangundethaneko ya Harambee.

 

OMUTHIYA – Omakemo gaakalimo yomOshikoto ya tungilwe osikola yuungomba oga uvika, nenongelo ndika otali ka tungwa mbala.

Ekwashilipaleko ndika olya gandjwa kuNgoloneya goshitopolwa Oshikoto Henock Kankoshi, ngoka a koleke kutya endiki lyokulonga aanasikola ontseyo miilonga ya yooloka otali ka dhikwa mbala pOmuthiya.

Ngoloneya Kankoshi okwa ti ehala mpoka tapa tungwa enongelo ndika olya gandjwa nale niilonga yokutunga otayi ka tameka mbala.

“Onda hala owala oku tseyithila oshigwana kutya otuli miilonga opo mu totwe osikola yuungomba mOshikoto ndjono tayi kala mondoolopa yaMuthiya, otwa uva ekemo lyoshigwana notwa yamukula kompumbwe ndjoka twa kala tuna uule woomvula dha piti, nosikola ndjika otayi ka kala yili pomuthika gopombanda, iilonga otayi kala ya yamo mbala yo aanona yetu ya longwe uungomba,” Ngoloneya a uvaneke.

Oyendji yomaagundjuka oya kala nokunyenyeta  taya pula kutya uunake taya etelwa ehumokomeho popepi, molwaasho mOshikoto pethimbo ndika ka muna nande oshiputudhilo shopombanda  nongele aanaskola mboka ya hala okuka tsikila nenge okoosikola dhuungomba ohaya tuminwa kiitopolwa yilwe moshilongo.

Aakwashigwana moku uva ndhika oyali ya nyanyukwa , noya pandula sho omakemo gawo inaaga ya momakutsi ga thita noya mono omayamukulo mbala. “ Otwa pandula moku uva etseyitho ndika nongashingeyi aana yetu otaya kala taya hiti omanongelo gawo yo taya dheulwa mookoosa dhopaungomba moshitopolwa shetu, otatu inekele kutya etungo ndyoka otali ka kala lyapwa nziya wo uunona wu mone elongo ndyoka wa pumbwa,’ Yamwe yomaakwashigwana ya holola ngaaka nenyanyu.

Ngoloneya okwa indile aaShikoto ya longele kumwe moku etapo ehumokomeho, yo ya kale taya gandja omathaneko gawo kombelewa yelelo lyOshikoto. Okweya kumike wo ya kuthombinga miinyangadhalwa ya yooloka, yo ya kale aluhe haya holoka kiigongi ngele yi ithanwa opo ya kundathane ayihe ya pamba oshitopolwa.

Kankoshi tati nonande ya taalelwa komashongo ogendji moshitopolwa otaya kambadhala yega kondjithe sigo ya sindana.  Ta ti oyena omathaneko ogendji okuyambulapo oshitopolwa go omahumokomeho ga ende nawa naayihe yi ye kolutenda ngaashi elelo lyoshitopolwa lya thaaneka muule woomvula ndhika.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here