Ootundi koKAYEC dha yiwa moshipala kekanka

0
223

 

 

ONDANGWA –Ailongi posikola yuungomba pOndangwa yedhina Kayec oya kuutumba manga momagumbo, ita ya yi we koskola oshoka alongi yawo oye li mekanka.

Yamwe yomaavali yaanaskola mbaka, mboka Kundana a popi nayo oya ti oyu uvite nayi moshinima shika, noya hala ewiliko lyaKayec opo li a dhe etsokumwe naaniilonga yalyo opo aanona yosikola ndjika mboka ye li momagumbo ya vule okushuna kosikola.

“Otwa kuutumba momagumbo naanona yetu twa tegelela owala yi ithanwe ya shune kootundi dhawo, otwa hala KAYEC etu yamukule ye a yamukule woo aaniilonga kombinga yegwedhelo lyoondjambi ndyoka yo taya pula,” aavali taya popi.

Aaniilonga poshiputudhilo  shuungomba shaKAYEC mOndangwa, oyali ya tokola ya tulepo iilongitho, yo ya hulithepo okulonga manga, taya indile opo oondjambi dhawo dhi gwedhelwe.

Aaniilonga mbaka oya tsikile nekanka ndika no ya gana kutya itaya shuna kiilonga omanga inaaya mona eyamukulo lye ya mbilipalela kombinga ye gwedhelo ndyoka yo taya pula.

Ekanka ndika olya ninga ngashingeyi konyala omasiku ga hetatu aaniilonga ina ya shuna miilonga naashika otashi ti aanasikola nayo inaya shuna kootundi. Aakuluntu oyena uutile kutya oyana otaya kanitha ethimbo oshoka yamwe oya li ye na okumanitha ootundi dha wo meni lyoomwedhi ndatu.

“Konima sho twali twa tsu kumwe opo tu hulithepo iilonga yetu manga twa tega eyamukulo otwa kala tatu ningilwa omatilitho opo anuwa kaatu ninge ekanka ndyoka nonande tatu pula uuthemba wetu, limwe lyomomasiku sho tweya kiilonga ongulonene otwali twa adha oombaapila dha tulwa piitaafula yetu mpoka hatu kuutumba tadhi tu tilitha twaaye komeho nekanka,” aaniilonga taya popi ngaaka.

Nonande elelo lya KAYEC  lya li lya uvaneke oomvula dha piti kutya oondjambi dhawo otadhi gwedhelwa noopelesenda 5.1%, shino ka sha li sha tulwa miilonga.

Oya lundile elelo lya Kayec kutya otali lungu tali itapula. Oya hala wo ya tseyithilwe kutya omolwashike omupevikuluntu gwaKAYEC ena oopoosa dha adha puhamano, taya indile oopoosa dhi gandjwe kwaamboka yena uunongo ihe ka yena iilonga. Taya tsikileko taya pula iilyo yo Trustee ya yemo olunyala moshinima shika yo yeya popile moshinima shoka.

Omunambelewa omupevikuluntu  moshiputudhilo shika Joseph Shikongo Mundukuta kepulo okwa ti omasiku ngoka aanaskola inaa yaya kootundi otaga ka futilwapo, uuna ya mona eyamukulo. Tati aavali otaya dhenge ethimbo kehe taya pula kutya aanona otaya galuka uunake.

“Oshinima shika shegwedhelo lyoondjambi itandi ti kosha manga oshoka inatu adha natango etsokumwe ashike ngele twa mono eyamukulo otatu ka tya kosha,ashike pethimbo ndino itatu ti kosha manga nonande tatu uvaneke kutya omukundu nguka otagu ka kala gwa kandulwapo mbala, yo aanona taya galukile kootundi dhawo ya tsikile nelongo lyawo,” Mundukuta ta ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here