Ya pandula aasamaria aanamutimahenda

0
216
Aalongisikola naanasikola pOhaimbanda taya ulike iikulya mbyoka ya tuminwa kOmupevi Minista gUunamapya, Omeya nOmakuti, Meme Anna Shiweda omasiku ngaka.

 

OHAIMBANDA  – Omukuluntuskola posikola Ohaimbanda mOshikoto Willem Thomas okwa tseyitha kutya oya tokola okutungila aanona oondunda dhoku lala molugumbo lwosikola.

Etokolo ndika oye li ningi oshoka oyendji yomaanona mboka ohaya ende iinano iile esiku kehe okuthika kenongelo ndyoka.

Thomas okwa holola kutya iinano mbyoka iile oyi imbi aanona oyendji ya kale taya thiki posikola pethimbo na yalwe oye etha ootundi oshoka ethimbo limwe anuwa ohaya adha ootundi dha hita nenge tadhi hala oku pitamo.

“ Omolwa omukundu neshongo ndyoka lyetu taalela otwa li twa kundathana newiliko lyosikola opo oondjila dhaanona mboka dhi tetulwe, yo ya  kale owala ta ya zi posikola mpoka metonatelo lyaalongi. Aanona oyendji mboka taya kala moondunda ndhika oomboka yeli mondondo 10 naamboka haya  zi kokule nosikola,” Thomas ta ti.

Okwa ti oya kala unene yeli mompumbwe yiikulya opo ya gwanithilepo aanona oondya manga yeli posikola. Okwa ti nonande aavali yaanona mboka yi itulamo melongo lyaanona noya hala oku kwatha haaluhe taya gwanitha po oompumbwe dhaanona mboka anuwa, onkee elelo lyosikola olya yimo olunyala opo ya tale kutya taya humitha ngiini komeho oshigwana shika.

Konima sho Omupevi minista Anna Shiweda ali a talelepo osikola oyo tuu ndjoka mesiku lyokanona okaAfrika, molwa onkalo ndjoka a mono okwali a uvaneke ta ka landela uunona mboka iikulya wo wu vule wu tsikile neilongo lyawo.

Oshiwike sha ziko omupeviminista okwali a tumu iikulya mbyoka kosikola oko tuu hoka, eya landele uushako womalwiishi, omakoloni, oondooha dhoohi, oosopa na yilwe wo. Shiweda okwa ti okwa eta ohenda omolwa onkalo ndjoka a mono ye mwene, naasho a lombwelwa ondjokonona yosikola nankene she eta opo aanona ya kale taya zi posikola.

Okwa tokola opo iiyambe ye a landele aanona mboka iikulya. Omupevi minister Shiweda  kali owala a gandja iikulya okwa gandja woo iikutu kaanona nomakumbatha guutalala.

Aalongi oshowo aanaskola moku taambako iinima yawo oyali ya nyanyukwa noonkondo taya pandula molwa omakwatho ngoka ya ningilwa.  “ Otatu pandula omupevi minista gwetu sho etupe omagano ngoka nokwa mono kutya osho opala opo a kwathe okanona okaNamibia ka vule ku tsikila nelongo lyako, otatu mu halele omukumo noonkondo miilonga ye, ye a dhimbulukwe wo yalwe mboka yeli mompumbwe ngaashi tse,” Omukuluntuskola ta gwedhapo ngaaka.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here