Nkene Saskia Sheehama ta dhimbulukwa Ras

0
405
Ras na Saskia taya tyapula ohole yawo moshilandopangelo. Omunedhina momusiki nguka ota gwanitha omimvo 50 nuumvo.

WINDHOEK- Nonando ina thikila uuvite ohole nomunedhina moshimpungu shomusiki omuNamibia, Saskia Sheehama ota ti pokati ke na Ras Sheehama opwa kala ekwatathano. Ndika olya fala sigo oompoka opo mbaka ya hokanathane.

Omunedhina mokuhika oongalo oshowo okudhitota ota gwanitha omimvo omilongo 50 nuumvo, noshigwana shaNamibia oshi ilongekidha okutyapula onkatu ndjika onene pamwe naye.

Mbaka nando ya kala ye shaathane omimvo omulongo 17 oyali ashike ya tameke eendelathano  omimvo hamano dhomwaandhika nongashingeyi oya hokanathana nokukala pamwe omimvo ndatu  nondjokana yawo otayi koko noku nkondopala esiku kehe.  Oya kala noku monikwa pomahala ga yooloka taya ulike ya kolwa kohole oshoka olundji kapena shoka sha li tashi vulu oku ya kutha kumwe uuna yeli pamwe.

Saskia ngoka na ye omuholi gwomusiki , okwa hokolola Ras ongo omunamayele, namwenyo omwaanawa, uudha oshitalendi oshowo omunamusika gwethimbo alihe ngoka keena shoka ta longo molwashoka omusiki oyili mombinzi ye. “Ondi itaala kutya aantu naya kale aluhe ye hole shoka ya hala okukala nomusika oha yi nyanyudha Ras. Ngele ta imbi kosteiga ohandi shi koneke kutya oku udha omwenyo, onkene inandi mu halela sha shilwe shaashi oku imba,” Saskia  a ti.

Momeho goshigwana ye omunedhina nomushiwikile gwaayehe, ihe ku Saskia ye omulume omuholike. “Ye omulumentu gwandje ashike, opomathimbo ashike ngaashi ndika handi ndhindhilike nokutseya kutya  ye omusimani moNamibia, ndele kungame ye omulumentu ngoka handi punduka mekolo lye ongula kehe,” osho a popi.

Okwa ti yo oye na onkalamwenyo ya nathangwa  nesimano lyomusamane gwe ihali mu pe uupyakadhi wa sha. Okwa ti yo ohaya mwenya ashike ngaashi  aantu yalwe haya mwenya, ngaashi okuya ko konseta noshikwawo molwashoka ihaya  longo ootundi hetatu mesiku shika ohashi ya pe ethimbo lya gwana okukala pamwe. “Otuna emanguluko oshoka ohashi kala ashike shi ipyakidhila pethimbo ngaashi ndika sho ta ka kala noshowu osho wo oonkundathana nomailongekidho, ngele andola ka twali nomailongekidho ngaka andola tse otuli ashike megumbo. Manga ngame tandi longo iilonga yandje ye okwi ipyakidhila nokutota omaimbilo nenge ta tala okino,” osho Saskia  a fatulula.

Saskia okwi itaala kutya omulume ota vulu oku kala omunamusiki manga ena omwenyo. “Itandi itaale kutya okuna omimvo omilongo ntano nonando nangame oko nyala tandi hala okuthikako mbala, osha fa ashike a gundjupala natango kokutya okwa nyashuka shi vule mpoka. Ondi inekela ota vulu oku kala moshimpungu shomusiki noku kala ti imbi pokonseta noku kala te etapo omusiki ompe.”

Okwa ti nonando esimano ohali fala muutile moondjokana odhindji , kuye shika itashi mu etele omaipulo oshoka ye okwi inekela omusamane gwe Ras. “Kaakiintu yamwe  esimano ohali kala eshongo enene oshoka ohapa kala aakiintu yalwe ya hala oku thanekwa naye ndele ku ngame shoka oshi li oshitopolwa shoshilonga she, kandina uupyakadhi nasho” osho Saskia a ti keena mbudhi yasha.

Okwa ti ngaashi ashike aanandjoka haya kala yaa uvitathane omalupita , nayo ohaya ipumu mumwe ihe shika ohashi nkondopeke ekwatathano lyawo. “Kashishi oshipu unene molwe eyooloko lyomithigululwakalo . Omathimbo gamwe ihatu kala tu uvitathane ihe otatu ilongo noku koka pamwe,” Saskia a ti.

Omunedhina ye mwene okwa nyanyukilwa ompito ndjika, nokwa ti ina dhiladhila okuthigapo oku imba nokudhana omusika natango, oshoka ye opo ashike ta tameke. Ras Sheehama okwa tameke eithano lyomusiki manga eli muundjendi pomimvo dho 1980. Okwa nduluka okangalo ke kotango keimbilo limwe kedhina “Cassinga” mbala konima yemanguluko mo 1991. Okuza mpoka okwa ka pititha oalbuma hetatu ndhoka dhe mu sindanitha omasindano ogendji noku mu pethitha edhina moNamibia. Oku uka pehulilo lymvogu  Ras okwa pitithile okangalo ke kedhina “Step Up”, hoka ka sindana epapa pegandjo lyomapapa lyoNAMA nuumvo.Kakele koku simana megumbo omusiki ye oya simanekwa wo  pondje ya Namibia. Okwa dhana wo omusiki ye miilongo ngaashi Switzerland, Netherlands, UK, Germany, France, Portugal, Czech Republic, China, Cuba, Senegal, Reunion Island, South Africa na Ethiopia. Okwa imba wo pamwe naanamadhina momusiki ngaashi Manu Dibangu, Salif Keita, Don Carlos, Ismael Lo, Lucky Dube, na Brenda Fassie.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here