Omashongo mOnkumbula itaga pu

0
230
Aanasikola posikola Ohaimbanda ya thikama popepi netsali ndyoka olyo ongulu ya wo moka haya longelwa ethimbo ndika. Ongulu yawo ndjika ohayi ningi eshongo mokulongwa kwawo pethimbo lyomvula nenge uuna kuna ombepo onene nondhigu unene.

 

ONKUMBULA – Oshikandjolongo Onkumbula osha taalelwa komashongo ogendji kombinga yelongo.

Omutaleli gwelongo moshikandjolongo shoka Herman Angula okwa koleke shika omasiku gapiti, a ti nonando otaya longo yaana ezimbuko omandangalati mondjila yiilonga yawo ogendji unene.

Okwa ti “Nonande Onkumbula tayi shi enditha nawa melongo otuna omashongo ogendji ngoka getu taalela nolundji ngaka ota ga yi iilonga yetu moshipala, aanaskola yetu ohaya longelwa momatsali ngono aavali osho wo aalongi ya longo nuudhiginini oku ga dhikapo, na oshi li eshongo enene, unene pethimbo lyomvula nombepo.”

Okwa ti konyala osikola kehe moshikandjolongo shawo oyi na owala oongulu dhokulongela dhomatsali. Angula ta gwedhapo kutya omolwa onkalo yoshitopolwa aalongi mboka yena oonzapo kaye hole okulongela koshitopolwa shoka, sho osho to adha yena aalongi oyendji mboka inaaya pita nenge yaana oonzapo dhuulongi.Ashike okwa holola kutya aalongi mboka yaana oonzapo otaya pandulwa oshoka otaya longo nawa yo otaya ulike eitulemo miilonga yawo.

“Otuna osikola Ohaimbanda ndjoka yi na sigo ondondo onti-10, ashike penongelo ndika ope na aalongi yaali oyo yena onzapo yuulongi, naalongi mboka yaana oonzapo dhuulongi ohatu ya kumike opo yi igwedheleko, yo ya kale taya longo memanguluko,” Angula ta gwedhako ngaaka.

Omutaleli ta tsikileko ta ti oyena woo eshongo nompumbwe yomahala gokukala aalongi, oyendji otaya nana nuudhigu omolwa ompumbwe ndjoka yomahala gokukala, Omukuluntuskola pOnamishu Hosiana Hitanwa okwali a popi kutya ohaya mono iihuna uuna ii yadha keena osheenditho unene pethimbo lyomakonakono gondondo onti-10, nomolwa oopate ndhoka, yaana ohashi ya pula ya ende iinano iile opo ya  thikithe omakonakono ngoka koosenda.

“Omashongo moshikandjolongo shetu ogendji no tatu pula opo tu talike tse mboka tuli miitopolwa yokuushayi, aanaskola yetu otaya ilongo nawa, oosikola odhindji ka dhina olusheno no dhili mompumbwe  onene yomeya, mpano onda hala okushi yelitha kutya omashongo ngano twa taalela itage tu imbi tuye komeho niilonga yetu, otatu longo neitulemo okukwashilipaleka kutya otwa gandja elongo koshigwana shokomongula,” Hitanwa ta  ti ngaaka.

Oshikandjolongo Onkumbula osha za mwaa shoka shaNyuulae, nosha tamakele nomanongelo 19 ihe nena oshina oosikola 29 kohi yewiliko lyasho.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here