Omauliko giipindi moshikandjolongo Onyuulae

0
233
Pethimbo lyomauliko gIipindi moshikandjolongo Onyuulae, aanduluki yomambo gosikola nayo opo ya li oku ulika gamwe gomomambo ngoka aalongi oshowo aalongwa taya vulu oku ilandela. Iiyimati yomoshitopolwa ya simana pethimbo ndika nayo oya li tayi landithwa mpoka.

 

OKANKOLO –Omanongelo gomoshikandjolongo Onyuulae oga li nomauliko giipindi gaanasikola ehuliloshiwike lya ziko pOkankolo.

Omauliko giipindi ngaka haga, ningwa omvo kehe okutula miilonga shoka aalongwa yuunangeshefa yi ilongo moshilongwa shoka, oga tamekele Etitano noku hulila Olyomakaya ga yi.

Oshiithanene shika osha kalwa komwaalu omunene gwaalongisikola , aanasikola, aavali  oshowo iilyo yomalelonongelo ya za koosikola dha yooloka moshikandjolongo shoka yi ile oku yambidhidha aanangeshefa yomonakuyiwa.

Omukuluntuskola poHamunyela, David Angula poshiithanene shika okwa li a popi esimano lyoshilongwa shuunangeshefa nankene shika hashi longo aalongwa okukala aagandji yiilonga. Angula okwa holola kutya nduka olweetho olutitatu oshikandjolongo Onyuulae tashi longekidha omauliko giipindi nomalanditho ga kwatelamo aalongwa yuunangeshefa momanongelo gomoshikandjo shoka.

“ Omumvo gwotango otwa tamekele noshiithanene shika shali sha ningilwa posikola pOnyuulae 2014, go omumvo gwa yi oshali sha ningwa pOkankolo, mpoka wo sha ningilwa nuumvo.Molwashoka Okankolo oko keli endiki lyoosikola adhihe moshikandjolongo shetu,” Angula ta ti.

Okwa ulike kutya nonando  omanongelo ha agehe ge na oshilongwa shuunangeshefa agehe oga kutha ombinga, mono aanaskola ya landitha iilandithomwa yawo yene, yo taya tula shoka haya longwa mongulu yosikola miilonga.

“Omulongwa guunangeshefa ohashi mu pe ompito ngele a mana eilongo lye a ka landule eithano lyuunangeshefa, aanaskola yetu oyu ulike eitulemo enene, mono woo aavali yaanona mboka oyo ookadhenga sho yi iyamba noku gandja yimwe yomiilandithomwa kaanona yo ya vule ya tule miilonga shoka haya longwa. Otaya ulukilwa woo nokulongwa nkene yena okukwata iimaliwa manga yeli mosikola opo ngele taya ka tota oongeshefa dhawo oyeshi nkene haya longwa,” Angula ta gwedhako.

Pomaulikilo mpaka oosikola odha li tadhi landitha noku halitha iipindi yomaludhi ogendji, osikola kehe oyali ya dhika otenda mono mwali tamu landithwa ngaashi omakunde, iilya , iikombo ,oondjuhwa,oomboga oshowo iilandithomwa oyindji. Aavali oyali ya kwathele oosikola moku gandja iilandithomwa yo yi ka halithwe opo oosikola dhi monemo iiiyemo  noku yambidhidha moshilongwa shika.

“Onda nyanyukwa noonkondo oshoka oshigwana osha kala tashi ende momwaalu omunene noku yambidhidha oosikola dhetu, shino oshali she tu kumike kutya aakwashigwana yetu oyu uviteko uunangeshefa notaya tsikile oku tu yambidhidha miinyangadhalwa yoludhi nduka. Shino oshe tu pe woo ethano ewanawa kutya monakuyiwa otatu ka kala tuna omalandithilo omanene nogopandjokonona ge vule ngaka,”Angula ta tsikileko.

Aanaskola oyali ya holoka noyendji oya holola ohokwe yawo yoshilongwa shika.  Rauha Shikokola omulongwa gwomondo onti-9, noha longwa oshilongwa shUunangeshefa okwa ti okwi ilongamo oshindji nokwa hala a ka ninge omunangeshefa omunene moshilongo, ye a gandje iilonga kaakwashigwana yalwe.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here