Ongha Circuit oyo enyakwa muudhano waa longisikola

0
257
Osipana yoshikandjolongo Oshakati ndjoka yali ya nika oshiponga pambapila oya li ya dhengwamo medhingoloko etiyali

OSHAKATI-Oshikandjolongo shaNgaha osha li sha ulukile aalongi ooyakwawo komutse gwoNdjamba konima sho sha li sha sindana po uudhano waalongisikola mboka wa li ko ehuliloshiwike lyaziko mokapale kEmanguluko kaShakati.

Ongaha oya li ya sindana po uudhano wetanga lyokoompadhi opamwe netanga lyokomake nokuninga ondjokonona mekopi ekulukulu lyaalongiskola okusindana po omakopi gaali poshikando.

Ongaha oya li ya dhenge Etayi 2-0 medhingoloko lyahugunina lyuudhano wetanga lyokoompadhi moka ya li ya pewa oshipandi shooN$ 2 500 ekopi nosho wo oombandi dhoshingoli.

Oshikandjolongo Etayi osheya pehala etiyali noku pewa oshipandi shoo N$ 1 500, noombandi dhoshisiliveli.

Elim okwa li eya pehala etitatu moka naye wo a li a pandulwa nomwaalu gwooN$ 1 000 noombandi dhoshikushu.

Ongaha oya li wo ya sindana po uudhano woVolleyball moka yali ya pewa oshihampi shooN$2 500, nekopi, omanga oshikandjolongo Onankali sheya puutiyali noku yambulapo okapandi koodola 1 500, noshikandjolongo Eheke osha li sheya puutitatu noku taamba ondjambi ya hugunina yoo N$ 1 000 noombandi dhoshikushu.

Oshitopolwa sheElongo mOhangwena osho sha sindana po uudhano woNetball moka nayo ya pandulwa nokapandi ko N$ 2 500, omanga oshikandjolongo Oluno sheya puutiyali i eta shi mbendekwa okapandi kooN$ 1 500.

Oshikandjolongo Ompundja osho sheya pehala etitatu moNetball moka sha li na sho sha pewa N$ 1 000.

Uudhano mbuka owa li wa kwashilipalekwa ku Hahende Bar nokapandi ko N$ 15 000 na owa li wa dhanwa ehuliloshiwike alihe lyazako mOshakati moka wa kala hawu dhanenwa uule womimvo dhapiti.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here