Ovo va fenyene oudio va indila va konaakonwe

0
383
Ovanailonga vomo NovaNam ovo vali vaya kundokotola metivali loshivike shi mo Lüderitz.

Lüderitz – Ovanailonga vefike lwopo23 ovo va fenyene oudio momafiku 10 Juli 2016 mofaablika yeeshi yaNovaNam moLüderitz  otava ti oukolele wavo ove wete wa kumwa unene.

Otava tumbula kutya otava pi ashike monhulo voo otava kolola, okudja tuu fiku oshiponga sha holoka ndele fiyo onena.

Ovanailonga ota va hokolola kutya nghene va lekelelwe moshipangelo, ina va konaakonwa nando okundokotola nando ova shunine kuye oshivike eshi.

Eshi vaka mona Ndokotola otava hokolola kutya ova tulwa ashike koshiviha ndele tava shuna koilonga.

Epulo lavo olili nee opo kutya, otava ka mona evatelo naini opo vadule okukonwaakonwa meenhulo omo tamu tapata.

“Paife ohatu ehama, ngaashi ame ohandi kala handipi monhulo, na vakwetu vahapu osho ngaa tava tumbula veudite, ohatu kolola, oshivike eshi okwali twa ya ku Ndokotola , otwa tulwa ashike koshiviha opuwo. Ohatu ka konaakonwa naini meenhulo detu omo twa fenyena oudio? Oivike ivali ya pitapo paife tai ka ninga nokuli itatu, ohatu kakonaakonwa naini, ku talike, koo ku hakulwe osho shi li meenhulo edi tadi tatapata ngaha?” Omunailonga umwe a pula.

Kombinga yaavo tavapi monhulo ngee tava kolola, Omunambelewa elilepo eedjo dopanhu mo NovaNam, Manu Namukomba okwa ti  ombelewa yae inai lopotelwa oshinima shovanhu tavapi monhulo konima eshi va fenya o chlorine. Kepulo kutya oshike ovanhu ovo itava ningilwa ekonaakono lokomapunga?

Namukomba okwa ti ouyelele ou wafika kombelewa yae otau ti  Ndokotola ina dula okukonaakona ovanhu ovo oshivike eshi, nonando osho shi li elalakano vakonaakonwe komapunga, “kaimba ote ke va pa efiku olo teke va konaakona.’

Otaku hokololowa kutya ovanailonga , ava aveshe ovakainhu, ovo va hangika tava ka nangala moilonga efiku olo ova fenya edimba loudio woku wapaleka omeva. Okwa kundanekwa kutya opa fa ovanailonga ovo ve li xula moilonga Olomakaya ovo va longa nouhasha noku fiya ekende lo chlorine inaa li pata . Sho osho sha etifa opo oshilongifwa eshi shi kale sha yada mofablika.

Ekende lochlorine ohali longwifwa, okutulwa momeva efuta  okudipayamo eembakileti opo a dule okulongwifwa mofaablika.

Ovanailonga ovo vekeuya koilonga onguloshi oyo, eshi vapatulula omeva vadule okulonga, ova didilika kutya opena epuko shaashi omeva oo taadi komunino okwa li mashunga.

Otava hokolola kutya pefimbo olo tuu olo vamwe ovahovela ashike vehe udite nawa, vamwe otava ti otavapi moshipala, vamwe ova hovela ashike taveli dengepo vakanifa eenghono vamwe kave shii naapa veli.

Vamwe otava hokolola kutya inava mona nokuli kutya osha enda ngahelipi ove ke li hanga ashike ongula vanangala meembete moshipangelo.

Kombinga yoshiningwanima eshi, Namukomba okwa tumbula kutya, efiku olo mofaablika omwa didilikwa shili kutya momeva omuna o chlorine ya pitilila.

Ta ti ovanailonga ova li va shiivifilwa kwaao ena oshinakuwanifwa shokuyandja omeva opo vadule okulonga, ta ti, nava teelele manga omeva a kale nawa opo a dule okulongifwa.

Okudja opo ovanailonga vamwepo ovo veli ashike ovakainhu ovo vaka nyenyeta kutya kaveudite nawa, ashike ovalumenhu navo omo vali monhele omo, ndele kapena nande umwe teli ya ve.

Namukomba ta kwashilipaleke ovanailonga ava kutya o Chlorine oyo yali momeva yapitilila kaifi naanaa oshiponga, shaashi ovalongi vomofaablika oyo hava longifa keshe efiku, oupyakadi ouli ashike opo kutya momeva oyalimo ya pitilila,  nomeva oo ovanailonga ina ve a longifa, ova teelela ndele fiyo omeva taayela, no chlorine taikalamo yayeleka, noilonga oya twikila okulongwa kwaavo vali mo faablika efiku tuu olo.

Vamwepo vomovanailonga ava otava tanguna kutya, ova monena oshiponga moilonga vafenya oudio, ndele eshi vaya koshihakulilo ina va talelwapo nande kovanambelewa oku dilila ko NovaNam.

Namukomba okwa yeleka yoo kutya omunailonga oo elilepo eameno mofaablika ya NovaNam opamwe nomuhakuli mokaclinic ka NovaNam ovakala noku talelapo ovo vali moshipangelo, oule womafiku eli atatu oo vali va nangekwa.

tava-pangwa-3

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here