PLAN Etanga lyaakwiita aaiyambi: Ilonga yetanga lyowina : Typhoon

0
256

Iita okukondjitha epangelo lyuukoloni moNamibia oya thiminike ewiliko lyoSWAPO opo li dhiladhilepo omikalo dhomuule ndhoka tadhi fala mokudhenga aakwiita yomutondi. Onkene opwa dhikwa etanga lyowina lyedhina Typhoon lyoonkondo nelalakano lyedhikopo lyalyo olyo oku adha ondjodhi ndjika yoku dhenga aakwiita yomutondi noku ya sinda. Typhoon okwa dhikwapo omvo 1979 opo iilyo ye yi ka longele momahala ngoka  aakwiita yalwe yoPLAN ya li ihaaya vulu okuthika mo, ngaashi miitopolwa yopokati koshilongo, koKaoko nokoKavango.

Ndika olya li wo hali tumwa oku ka longa miitopolwa yilwe  ya Namibia shi ikwatelela koshinakugwanithwa shoka aakwiita mboka ya pumbwa okuninga nenge oku gwanithapo. Lwopomumvo 1980 konyala aakwiita yoTyphoon yeli 150 oya tuminwe moshitopolwa shaKavango. Ongundu ndjika oya li yi ithanwa ongundu yokumangulula.Tashi ti Typhoon okwa ongundu yaakwiita yoludhi lwokommando, kokutya aakwiita mboka haya ka longa iinakugwanithwa mbyoka ya nika oshiponga meni lya Namibia.

Typhoon okwa kala ta ponokele omahala gomutondi  oshowo aakwiita yomutondi omumvo kehe moshitopolwa shaKavango noshowo palwe. Okwe shi ningi a thiki sigo okomahala ngoka ga kala ihaa ga adhika kaakwiita yalwe yoPLAN mboka ya li haya longele moNamibia. Oofaalama dhimwe dhopaipindi odha ningwa ehala lyomalugodhi kiilyo yoTyphoon sho ya kondjitha aakwiita yomukolonyeki mboka ya li haya patolola oofaalama ndhika miitopolwa Omangeti, Oshomeya, Otavi, Otjiwarongo Oshaanda osho wo omahala galwe.

Typhoon okwa li ena etanga lya kala moshitopolwa shaKavango ethimbo alihe. Ndika olya kala omathimbo nomathimbo hali ipumu mumwe nomatanga gomukolonyeki sigo opo milongo 1989 lwaampoka sho pwa shainwa ehulithopo lyomaumbathano pokati koSWAPO, South Africa, Angola naCuba. Omugandjimalombwelo gwaTyphoon omukuluntu okwa li nakusa Hailwa Ruben Danger Ashipala, gumwe gwaakwiita yoPLAN mboka ya li ihaaya tila sha. Hailwa Ashipala okwa li a kwathelwa ku hailwa Frans Kapoko “M’ngomoni”. Kommissala yopolitika moTyphoon okwa li hailwa Thadeus Nakangobe omanga Omukuluntu gwaawiliki metanga ndika okwa li hailwa George Kalomoh ‘Akushinda’. Hailwa Kalomoh okwa li a tseyika wo nedhina “ Kanazende Rum Zomungarangara’.

Omatanga gaTyphoon oga li moKavango oku adha iilalakanenwa mbika. Okuhwahwameka  aakwashigwana moshitopolwa shoka papolitika. Oku monena SWAPO iilyo iipe nokuhekela yimwe yomuyo yi thigepo oshilongo opo yi ka dheulilwe uukwiita moAngola na palwe muuyuni.Omatanga ngaka oga li wo gena oshilonga sho ku homona  omatanga gaakwiita yomukolonyeki moshitopolwa shoka . No hugunina ngaka oga li taga kondjo okumangulula oshitopolwa shoka miikaha yepangelo lyomukolonyeki.

Ewiliko lyetanga ndika moKavango olya li ngaashi tashi landula. Okommanda yopombanda oya li Hailwa George Kalomoh Akushinda[ a tseyika wo Kanazende Rum Zomungarangara] Kommissala gwopolitika gwongundu ndjoka okwa li hailwa Kandjatha ka Leena. Omuwiliki gwomakwatathano oshowo gwiilongadhalwa yaholama okwa li hailwa German Itana. Omuwiliki guunamiti okwa li hailwa Mbwangela, omuwiliki guunginia / neteyagulo okwa li hailwa Shaende omanga okommanda yokukondjitha oondhila okwa li hailwa Amukwa.

Petameko iilonga yaakwiita yoPLAN oya andjagana neendelelo moKavango yafa ashike epeya tali pi. Aakwiita yoPLAN oya longitha oondunge nomahenu  gopaguerrilla moku kondjitha aakwiita yomukolonyeki unene tuu momudhingoloko guuninginino nomuumbugantu ninginino woKavango.

Omukalo gokudhenga nokufadhuka po nguka ogwa halutha aakwiita yomukolonyeki. Aakwiita yoPLAN oya li ya pyokoka momikalo dhiita yoguerrilla nomwaangoka gokudhenga ngoye to ka holama. Shika osha tilitha aakwiita yomutondi oshowo osheya halutha unene oshoka yo kaya li yi ilongekidhila okukondja iita yomuhingo nguka. Onkene aakwiita yomukolonyeki oya ka ndjeka po  iilonga yawo yopakwiita okungambeka iilonga yaakwiita yoPLAN moshitopolwa shika. Omukalo gumwe ngoka mbaka ya longitha ogo okufika omakuti gathita moka mwa kala hamu holama aakwiita yoguerrilla. Sho iita okukondjitha omukolonyeki ya hanyekwa, aakwiita oyendji yoPLAN oye ya moKavango okuza koAngola okunkondopeka ooyakwawo mboka haya longele moshitopolwa shoka ethimbo alihe.

Opo aakwiita mbaka ya vule okulongela moshitopolwa shoka yaana uupyakadhi okuza kaakwiita yomukolonyeki pamwe noopapeta dhawo, mbaka oyi itopola muungundu uushona. Uungundu mbuka owa li wi ihanithilwa noshitopolwa ashihe shaKavango. Oongundu ooshona ndhoka dha li moKavango odha longele momahala ngaashi  Nepara, Nkurenkuru noshowo Mpungu. Aakwiita mboka ya longele momahala ngaka oya li taya kommandwa ku nakusa hailwa Nujoma[Omuthemba gwokOnayena].Nakusa hailwa Nembwangu lyokOndjiva  okwa kommanda aakwiita mboka ya longele moshitopolwa sha Tondoro. Nakusa hailwa Julius Amutenya okwa kommanda aakwiita mboka ya li taya longele momudhingoloko gwa Diriku omanga Nakusa hailwa Katengela Mengela okwa kommanda omatanga ga li ga longele momudhingoloko gwa Mbukushu.

Ngaashi sha kala sha tegelelwa ethimbo ndyoka aakwiita yomukolonyeki oya koneke kutya oyena oku longitha oonkatu oohwepo okungambeka esindano miilonga yaakwiita yoPLAN. Kommanda gwomatanda guukoloni ha ithanwa colonel Fereira okwa tameke iiponokela iidhigu tayi lalakanene okuyeleka mo aakwiita yoPLAN moKavango, ngaashi kwali haya ithanwa “Iikulo”  Aakwiita yomukolonyeki omayovi oya tuminwa koKavango nelombwelo opo ya yelekepo  iikulo ya nwethamo kuuKommunisi  moshitopolwa shaKavango.

Iiponokela mbika ya tamekele pomimvo dho 1982/1983, oya lundulula onkalo yoonkondo dhopakwiita oku yi tula miikaha yaakwiita yomukolonyeki, molwashoka oyendji yaakwiita yoPLAN oya li ya thiminikwa okushuna monima okuza moKavango yu uka koshitopolwa shOwambo nale . Epangelo lyuukoloni olya nenepeke iita yalyo moshitopolwa shaKavango mokulongitha oondhila oshowo aakwiita yopevi mokuponokela aakwiita yoguerrilla naampoka haya holama. Pethimbo olyo tuu ndyoka omukolonyeki okwa li a fikepo omakuti moKavango akehe. Omatanga gomukolonyeki oga li ga tembudha aantu yaamoka mboka ya li yeli momakuti noku ya fala kooha dhomulonga opo ya lumbule aakwiita yoPLAN omakwatho taga zi kaakwashigwana mbaka.

Mo 1984 aakwiita yoPLAN moshitopolwa shoka oya li ya mono ekanitho enene sho ongundu yookommanda ya ponokelwa komutondi omanga mbaka ya li moshigongi  shoku ninga omalongekidho mokuti kwategama nOmulamba gwa Namungundo kuuninginino woshitopolwa shUulenga wUukwangali. Ombudhi miilonga yomukolonyeki  oyo ya lopota oshigongi shika yeshi lombwele omukolonyeki.Ongundu yookommanda poshigongi shoka oya dhipagwa omanga kommanda gwiilonga yomoshitopolwa shoka Hailwa George Kalomoh  ‘ Akushinda” okwa kwatwa konima sho a li a ehamekwa noonkondo kooholo dhomutondi. Oshiponokela shoka osha piyaganeke noonkondo iilonga yopakwiita yoPLAN moKavango, naashika osha fala mpoka kutya momumvo 1985 aakwiita oyendji oyali ya thigipo oshitopolwa shaKavango noku  ya kOwambo omanga yamwe oya shuna koAngola.

Molwashoka aakwiita oyendji oya thigpo oshitopolwa sha Kavango, oongundu noshowo omalyenge gelongelokumwe ngoka gaadhika ga dhikwa po moshitopolwa moka oga kala itaaga longo we. Oshoka  mboka ya li haya longo naakwiita mbaka oya li ya kwatwa nenge yamwe ya dhipagwa komutondi. Onkalo ndjika oya li ya dhigupaleke iilonga yoPLAN okumona uuyelele kombinga yomainyengo  gaakwiita yomukolonyeki nenge iilongithwa yomukolonyeki moKavango.  Okuza mpoka aakwiita yomukolonyeki oyo ya kala yena oonkondo  moshitopolwa shoka noya kala haya patolola momakuti ngoka oshowo moshitopolwa shaMangetti oku shi gamena opo shaa yi we kaakwiita  yoPLAN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here