Uushimba,ofilima ompe yomoshilongo tayi ulikwa nena

0
279
Aadhani yomofilima ompe ya ningwa moNamibia yedhina, 'Uushimba' 

Osha li petameko lyomvo ngu sho oshitopolwa shofilima Uushimba sha tseyithwa. Nongashingeyi ofilima yoyene ayihe oya pwa na otayi ulikwa nena moVenduka  lwotango.

Ofilima uushimba otayi popi kombinga yonkalamwenyo yomoshilando nehokololo lyayo otali hili noku kumitha..

Ehokololo mokino ndjika otali popi kombinga yonkalamwenyo yomugundjuka onkulungu mokuthaneka, Hangula, ngoka eya moshilando oku konga onkalamwenyo ohwepo. Ndele nee okwa hililwa monkalamwenyo yuuthondolo ya mumwayinagona Tangeni noku ninga omulongwa mongundu yothondolo ndjoka.

Ompito oya egulukile Hangula opo a vule okulandula  elalakano lye okuninga onkulungu mokuthaneka nombapa oshowo nokuhonga omathano, ndele manga inaa tameka oshilongadhalwa shika Tangeni okwe mu itaalitha opo  ya ka yuge naye lwa hugunina opo konima ote ke mu kwatha oku adha oondjodhi dhe.

Optimistic Media Group pamwe no Namibia Film Commission (NFC) oya si oshimpwiyu kutya ofilima ndjika itayi endulula ookino ndhoka dha monika nale  sho aadhani mofilima ndjika ayehe  yeli aadhani aagundjuka yo ishewe aape moshimpungu shiikwakino.

Aadhani mofilima ndjika oya kwatelamo Gustav Nuuyoma omudhani omunene ngoka oye Hangula, Jason Shivute  ta dhana onga  Tangeni, Elago Ndapewa Shitaatala oye Katrina, James Paulus oye  Kalipi na Kondja “Laukey” Lungameni oye ta dhana oshitopolwa sha Gibson.Ofilima otayi  wilikwa komuwiliki omupe omuNamibia, Khama Nakanduungileh ta wilike aadhani mofilima ya nyolwa ku Perivi Katjavivi ya nwethwamo kehokololo lya Fellemon Ndongo.

Ofilima oya thanekwa uule woshiwike shimwe, ya thanekelwa  pomahala ga yooloka muumbangalantu , Okahandja oshowo moVenduka. Mofilima otamu dhana wo  omudhani goofilima eshiwike nawa Jekonia ‘Ndjeke ya Malimba’ Akuunda omudhanifilima mookino dha  ‘Konalenale’.

Omuwiliki gwofilima ndjika  Uushimba, Khama Nakanduungileh okwa ti  omuNamibia kehe ota vulu oku faathanitha onkalo ye naadhani yomokino ndjika oshowo nomukalo gwokupopya gwaa Namibia ngoka tagu etwa puuyelele kofilima ndjika.

“Nando ofilima ndjika oyili mOshiingilisa , Oshimbulu , Oshiwambo , nOshidamara oyi na wo iipalanyolo tayi toloka  ehokololo mOshiingilisa. Nguka omukalo gwa yooloka koofilima ndhoka dha ningwa nale muka”  Nakanduungile a ti.

Euliko lyUushimba lyotango otali ka kwatelwa komeho ku Lady May poshinyanga sha NamPower Convention Centre nena okuza potundi 18H30 omiyelo  otadhi eguluka yo okino otayi ulikwa potundi 19H00.

Uutikete otawu landwa po Computicket kooN$50. Ofilima otayi ka monika mokaDVD mbala.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here