Aanona naya putudhilwe esimaneko lyaakuluntu

0
259
Omunangeshefa John Akapandi Endjala tapopitha aalongi , aanasikola noshowo aavali poshigongi pOkankolo omasiku gaziko.

 

OKANKOLO –  Omunangeshefa a tseyika nawa moshilongo  John (Akapandi) Endjala okwa indile  aavali ya kale taya pukulula aanona momagumbo, yo ye ya longe esimaneko lyaakuluntu.

Endjala okwa ningi eindilo ndika pethimbo a popitha aalongi, aalongwa oshowo aavali pOkankolo ehuliloshiwike lyayi.

Endjala okwa holola kutya aavali yamwe ihaya zi koombunda dhaanona yawo nongele aanona ya ningi epuko kosikola ohaya kambadhala okuya gamena , “ethimbo limwe aavali ohaya kala taya hokola aalongi naanona yawo momagumbo, shono hashi eta omunona a kale a dhina omulongi.

Oshiwanawa ngele to putudha okanona koye nondjila ombwaanawa opo ka kale ka mona uuteku mboka wa pumbiwa,” Endjala a kumike.

Okwa indile aalongi ya kale aluhe taya longo aanona yo yeya tseyithile uuwanawa woshilongwa shuunangeshefa nonkene sha simana. Ta ti aanona ngele oya patululwa petameko nena nomadhiladhilo gawo otaga kala geli nawa.

“Aanona tseyeni kutya oonkalamwenyo odhili momake geni yeni, otandi mu kumagidha opo mu itule melongo ne mu kale mwa tseya shoka tamu lalakanene, muuyuni omuna ookume aawinayi onkee ya angaleni, ne mu tseye kutya otamu sindana mwaayihe mbyoka tamu lalakanene,”  ta tsikileko ngaaka.

Endjala okwa kumagidha wo aalongi yi ikaleke kokule nomitya nayi, oshoka anuwa okwa konekiwa yamwe yomaalongi haya kala taya ula aalongwa omalaka omawinayi shono hashi eta omulongwa a thigepo osikola ye a kale a kuutumba megumbo.

Ta indile aalongi ya gandje iiholelwa iiwanawa kaalongwa, yo ye ya tseyithile esimano lyelongo, yo aanona ya longwe manga petameko kutya monkalamwenyo omuna omaithano ogendji.

Okwa pula woo aalongwa ya koneke kutya aluhe omuntu oho teya shoka wa kuna, niizemo ohayi holoka aluhe pethimbo lyeteyo, ta ti naya kambadhale ya kale aalongwa aawanawa yo ya ka kale noonkalamwenyo dhili nawa.

Okwe ya pula woo ya simaneke aakuluntu opo ya kale nelago nomwenyo omule kombanda yevi, Endjala ta ti naya yande oku kala puundingosho yo yi ikaleke kokule nomalovu, ya landule elongo lyawo sigo yeli mana yo ya kale ya tseya oondjodhi dhawo.  Ta ti esimaneko lyaakuluntu olyo lina elago monkalamwenyo yaanona.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here