Oshi li nawa sho omaudhano inaa ga sa   

0
157

Ohaku tiwa olutu luna uundjolowele otalu fala momadhiladhilo omandjolowele.Otashi nyanyudha okumona kutya omaudhano ina ga sa, nomoshilongo ashihe momikunda oshowo miilando, aantu ohaya kuthombinga momaudhano gomaludhi ga yooloka. Aanona aashona nayo ohaya kuthombinga momaudhano  koosikola dhopevi naamboka yena uulema ohaya kutha wo ombinga momaudhano pankalo yawo.

Onkene ngiika oshoopala noshi li nawa kutya oshiwike shika Uuyuni otawu tameke oshiwike shotango shUudhano wOlympics 2016 mboka tawu dhanenwa moRio de Janeiro sha Brazil. Omaudhano gOlympics otaga egululwa pambelewa Olyomakaya ndjika. Uudhano otawu tameke nokuyoga ontente, go omaudhano taga tsikile sigo omomasiku 21 gAuguste nuumvo.

Aatondoki nenge aadhani yaNamibia oye li nale moBrazil okuka kuthombinga momaudhano ngaka. Onkene otwa tegamena okumona aadhani yoo Beata Naigambo, Helalia Johannes, Alina Armas, Ndeshimona Ekandjo, Mynhardt Kauanivi ayehe aatondoki yiinano iile taya longo shoka ye shi kokutya okumatuka ngaashi omagulu gawo taga vulu opo yeete esindano kEvi lyOmapenda ya landula moompadhi dhomanyakwa gaNamibia, Frank Fredricks, Johan Benson nosho tuu.Otuna wo Dan Craven, Michelle Vorster na Vera Adrian mbaka otwe ya inekelela okulonda uufalata/uuthanguthangu nenge oombasikela. Ondjumbeta yetu, Gaby Ahrens nayo oyetu kalelapo puudhano mbuka.Aadhengingonyo nayo inaya thigwapo, oshoka Jonas Junias na Mathias Hamunyela oyo iilyo yosheendo. Tu tye Junias oye gumwe gwaamatuki naadhani mboka taya ka humbata Onyeka yomulilo gwOlympic ngaashi ashike twa mono Frank Fredricks eyi humbata oshiwike shika.

Onkene oshiwanawa oku mona sho iitopolwa yokomikunda naambyoka yomoondoolopa moshilongo yi ipyakidhila nomaudhano.Omathimbo gamwe omaudhano ihaga talika ga simana, nokomikunda ngaka oga talika oshinima shoku ningwa ashike uuna iilongadhalwa yesiku kehe ya pwa okulongwa, nenge taga ningwa uuna pwaana iilonga yasha.Ihe omaudhano ogo oshitopolwa sha simana sheyo komeho moshilongo.Ndika ehumokomeho lyeyokomeho lyomunona oshowo ekoko lye, ha lyuunona ashike ndele naakuluntu oya pumbwa wo oku kuthombinga momaudhano oshoka mbuka otawu fala komeho eyo komeho lyuuntu. Oshi shiwike nawa kutya omaudhano ohaga tungu omukanka guundjolowele wa kola mekoko lyomunona oshoka ohawu longithwa ongo oshilongitho shoku kwatakanitha.

Osha simana oku tseya kutya uudhano oshinima oshiwanawa oku enditha ethimbo shoka shaana oongamba na ohashi taaguluka omalaka agehe. Onkene olundji uudhano owa talika ongo omukalo gwoku kwatathana oshowo oshilongitho shoku tunga omakwatathano gopantu nokutunga oontompa dhombili. Koneka noku dhiladhila kutya iilongo iyali tayi hingilathana iita oya mona oospana dhomaudhano dhayo tadhi tsakanene mokapale kuudhano noku thigathanapo, moka aadhani taya minikathana, taya popithathana nombili yo ayehe taya ihumbatelathana nomukalo gwombili pwaana nando ospana tayi kambadhala oku ehameka onkwawo kolutu.

Omalupita aantu inatu simaneka ongushu yuudhano, naashika ohashi monika miitopolwa sho moka inaamu tungwa omahala niipumbiwa yomaudhano. Uuna pena mpoka mbika ya tungwapo mbika inayi gwana, ishewe ohayi kala ya nika uunkundi sho mbika ya nuninwa ashike oludhi lumwe lwuudhano omanga omaludhi guudhano ogendji. Omathimbo ogendji oto adha ashike iipumbiwa yuudhano ya tulilwapo ashike  aadhani yetanga lyokoompadhi nenge ndyoka lyokoonyala nenge lyomokambamba.Shika oshi li ngaaka nonando omaudhano oge li ko gomaludhi ogendji ngoka taga hokiwa komuntu kehe.

Osha simana noonkondo opo tu soshimpwiyu kutya tse ongo oshilongo inatu dhina ongushu yomaudhano, unene tuu sho mbuka wu na oonkondo nomwago okutunga omakwatathano moshigwana oshowo sho mbuka hawu vulu okuhwepopeka omakwatathano oshowo okutunga noku etapo ombili pokati kiigwana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here