Oshigongi shomalelo goondoolopa mOndangwa

0
231
Iilyo yo AMICAAL pethimbo lyoshigongi shawo  mOndangwa omasiku gaziko.

 

ONDANGWA – Ehangano lyo  Alliance of Mayors and Municipal Leaders on HIV/AIDS in Namibia (AMICAA[ALAN]  oya gongalele mOndangwa omasiku gaziko.

Poshigongi shika omawiliko giilando ngaka oga  kundathana kombinga yaashoka go ga longo uule womimvo ntano dha piti

Oshigongiilonga shika oshali konyala sha kalwa kaakalelipo yomawiliko agehe giilando noondolopa dhomoNamibia.

Johannes Shivute ngoka ali a kalelapo AMICAAL moshigongiilonga shika okwa ti ehangano ndika olya totwapo owina, okukwathela omalelo goondoolopa mekondjitho lyoHIV/AIDS moNamibia.

Shivute okwa hokolola kutya mondoolopa kehe omwa totwa ooproyeka ndhoka dhili kohi yehangano lyawo, naandhika otadhi longo naantu mboka taya lumbu nomukithi ngoka. Ta ti otaya lalakanene okushonopeka  ekalopo lyomukithi nguka, gwo gwaa taandele we.

“Otwa longekidha oshigongiilonga shika nelalakano tu gandje uuyelele notu tale kutya muule womimvo ndhoka otwi ilongo mo shike, tatu tala gamwe gomomasindano ngoka twa adha naampoka twa pumbwa okulundulula,” ta ti ngaaka.

Shivute ta ti otaya lalakanene okugandja uuyelele komalelo goondoolopa, unene ngoka ge na sha nuundjolowele yo ya andjaganeke uuyelele mboka moshigwana, opo shikale sha tseya nkene tashi kalekepo uundjolowele washo nonkene tashi kondjitha omukithi nguka goHIV/AIDS opo gu shune pevi.

Aakalelipo yaza kiitopolwa ayihe oya li ya gandja  omathaneko gawo, nonkene ta yeshi enditha miinyangadhalwa mbyoka. Shivute okwa indile omalelo goondoolopa ga kale noku andjaganeka uuyelele nonkene kuna okukondjithwa etaandelo lyomukithi gwo HIV/AIDS, nokukalekapo uundjolowele womuntu.

Eelelo lyaWindhoek olya lyali lya sindana ekopi sho lya longa nawa momukokomoko gwoomvula ndhoka.

Okwa kumikwa ooproyeka ndhoka dhi longe nawa dho dhi tule ayihe kolutenda, Shivute okwa pandula ooproyeka ndhoka dhi itulamo miilonga, ta ti odhindji odhe shi ulike miizemo nomoolopota dhawo ndhoka haya gandja aluhe.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here