Oshikondo shIikwameni osho dhingi miipindi yEenhana

0
201

 

Eenhana – Mokati kaapindiki 227,  ya kutha ombinga momauliko giipindi kEenhana 2016, oshikondo shIikwameni yoshilongo netonatelo lyiiyelo yokoongamba osha sindana po ekopi dhingi lyomauliko giipindi.

Iipindi kEenhana moshitopolwa shaHangwena, nuumvo oya talelwa po kaagundjuka oyendji ye vule aatalelipo aakuluntu ya talela po iipindi mbika omvogu. Uuyelele owa gandjwa Paulus Shilongo  omugandjimulombo kombinga yiipindi yaEenhana.

Shilongo ta yelitha kutya, omakopi oga gandjwa Etitano kaauliki yiipindi naanangeshefa moshinyanga oshinene mendiki lyaanyasha mEenhana, nelalakano oku kumika aauliki yiipindi naanangeshefa ya longe nuudhiginini pamukalo gwethigathanepo.

Pomauliki giipindi go nuumvo, uunona ashike okuza kesiku limwe sigo oomvula omulongo wa li tau pewa oonzapo dhomavalo. Mboka ya ninga omaindilo goopassporta oya mono oopassporta dhawo meni lyoshiwike shimwe.

Oshikondo shIikwameni yoshilongo netonatelo lyoongamba osho omusindani dhingi miipindi ayihe,   Medical Green Side  Eenhana oshipangelo shopaumwene osha sindana mokuulika nawa iilonga yasho sho sha li tashi gandja nekwatho lyotango miipindi. Shilongo Leather Manufacturing omuuliki gwiilongomwa ya longwa moshilongo okwe ya omutitatu. Aanngeshefa oyendji oya pandulwa molwokulongitha oshimaliwa mokweeta eyambukepo mEenhana mbaka ongaashi Greywall Properties, Eenhana Greenside Hospital, noyendji oya ninga nawa omatungo gawo noku ga eta pomuthika omwaanawa.

Nando aatalelipo mesiku lyotango kaya li oyendji momasiku gaali gopetameko, omwaalu gwaatalelipo ogwe ende nokwi indjipala.

Molwa oompito dhomainyanyudho dha longekidhwa koongulohi muule woshiwike, oyendji yomaatalelipo oya li aagundjuka yepipi lyopokati koomvula 30-40.

Shilongo ota ti, aagundjuka oya li ye ya oku tala uudhano woongonyo Etitano moka naahikingalo aaNamibia yooThe Dogg, Exit, Gaza naShitana ya li taya nyanyudha aatali sigo opotundi ombali yokoongula sha Olyomakaya. Aatalelipo miipindi yaEenhana nuumvo oye vule pomayuvi 10 000.

Shilongo ta pandula ayehe ya kutha ombinga miipindi nokutseyitha esiku lya hugunina lyokutula mo omaindilo mekuthombinga lyiipindi yEenhana omumvo tu uka kutya omuJuni 2017.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here