Ovakainhu ovanageshefa veya kumwe mo Lüderitz

0
169

Lüderitz – Ovakainhu ovo veli ovanangeshefa mo doolopa ya Lüderitz vefike lwopo mulongo na vavali lwaapo,  ovatotapo ongudu yavo yokulikwafa voovene veli oomeme ovanangeshefa, Women Support Group, nelalakano opo vakale hava ongala pamwe, vadule okulipa omayele  noku lindungika ngee tashi uya kokuyambulapo eengeshefa davo.

Omutumba wotete wova kainhu ovanangeshefa moLüderitz,  owali mo Protea Hotel moLüderitz molomakaya laya, omo ovakainhu vefike po12 vali vaongala, nokukundafana omalalakano ongudu yovakainhu ovangeshefa omo tavakala noku topolela fana eewino, opo eengeshefa davo dikule nodihange omafindano.

Ou ali nale Meya wodoolopa ya Lüderitz Suza Ndjaleka oo naye eli umwe womovakainhu ovanageshefa okwa lombwela Kundana kutya , ongudu yoo vene oya fikamapo movakainhu ovanangeshefa vomo doolopa ya Lüderitz. Elalakano lo ku eta pamwe ova kainhu ovanageshefa olo oku ongala pamwe, tupukululafane, noku paafana omayele neewino, tu dule oku ya komesho meengeshefa dayooloka omo tulimo ova kainhu.

Pamukalo watya Ndjaleka okwa tumbula kutya ovakainhu ava ota va kala haveya pamwe, omafimbo nomafimbo, opo vatopolelafane omayele, anghene vena oku yambulapo eengeshefa davo.

“Moku kala hatu uya pamwe ovakainhu ovanangeshefa ohatukala yoo noku topolelafana eewino, nomauyelele apumbiwa opo eengeshefa detu didule oku hanga omafindano. “Ndjaleka osho ayelifa.

Ovanangeshefa ava ova faneka vakale havaongala konima yeehani, mbali, va dule okukundafana osho valogapo, noku eta poluhaela o mikundu oyo vashakeneka, ve tule poshitaafula, vakundafane nghene vena oku kandulapo omainda oo taayi moshipala eengeshefa davo voo va dule okuya komesho.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here