PLAN Etanga lyaakwiita aa iyambi : Enenepeko lyiita yemanguluko

0
250

 

Etokolo lyewiliko lyoSWAPO okutameka iita okumangulula oshilongo miikaha yepangelo lyuukoloni moSouth West Afrika nale ina li halutha nande aantu unene tuu mboka yena omadhiladhilo geyokomeho pethimbo ndiyaka.

Onkene konima yetokolo lyOmpangu yOpaigwan  momasiku 18 Juli 1966, kombinga yosheetwapo sha Ethiopia na Liberia, aantu ya Namibia mewiliko lyoSWAPO oya tokola okundjeka po ekondjo lyawo oku li tula pomuthika gwopombanda, kokutya oya tokola wo okulongitha oonkondo dhiikondjitho okukondjitha epangelo lyuukoloni nonando etokolo ndika kalya li lya ningwa nuupu.

Etokolo ndika inali ya ashike kulyo lyene maawiliki, oshoka mesiku ndyoka Ohofa yuuyuni ya gandja etokolo lyayo , ewiliko lyoSWAPO mo Dar es Salaam Tanzania  olye shi popi shu ukilila nopwaa na omalimbililo kutya aantu yaNamibia otaya ka yamukula etokolo ndika moku tameka iita yekondjelomanguluko okukondjitha epangelo lyuukoloni moNamibia. Etokolo ndika lyOmpangu yUuyuni olya simpike etegameno kehe lyalipo okupotokonona oshinima shemanguluko lya South West Afrika pa mbili, naashika osha thiminike aantu yomevi ndika opo ya longithe oondjembo okukondjitha uukoloni naakolonyeki.

Tashi ti Ompangu yUuyuni mo Hague  oya hwameke ashike omulilo, noku hika ohiya  yetameko lyolugodhi kaakwiita iilyo yetanga lyokumangulula lyedhina South West Africa Liberation Army.[SWALA ].Etanga ndika olyo ly aka lukululwa noku ithanwa People’s Liberation Army of Namibia[PLAN].Omanga Ohofa Yuuyuni inaayi ninga etokolo lyayo  ewiliko lyo SWAPO olya adhika nale lya  tumu omwaalu omushona gwaaNamibia kiilongo ya yooloka ngaashi Egipiti mu Juli 1962 ya ka dheulilwe uukwiita, pethimbo olyo tuu ndyoka aakwiita yamwe oya adhika wo ya tuminwa moNamibia  okulongekidha  iita yekondjelomanguluko mbyoka tayi ka kala iile yo iilulu.Iilongo yilwe  mbyoka ya kwathele SWAPO  okudheula aakwiita ye oya kwatelamo ,,Ghana,China.,Soviet Union, North Korea na Algeria.

Aakwiita yotango mboka ya dheulwa muEgipiti omumvo 1962 oya kwatelamo omukwiita ofule, Tobias Hainyeko ngoka aka ninga oye Okommanda yomatanga goSWALA, John Otto Nankudhu , okommanda yotango yiita yopOmugulu –gOmbashe momasiku 26 Auguste 1966. Vilho Haitembu, Titus         Mwailepeni Shitilifa, Patrick Israel Iyambo[Lunganda], Petrus Hambiya na Rasarus Zakaria.

Onkene etokolo lyo ICJ halyo lya pendutha SWAPO, ndele nee omalongekidho oga adhika ningwa nale. Omolwa omalongekidho ngaka ina shi kwata SWAPO ethimbo ele opo aakwiita ye yi idhenge mumwe naakwiita yomukolonyeki momalugodhi meni lya Namibia.Pokati komimvo 1962  no 1966 omanga iita yopOmugulu gOmbashe inaayi hingwa, SWAPO okwa li ena omwaalu gwaakwiita omushona  mboka ya dheulilwa iita yoguerrilla. Mbaka oya dheulwa kiilongo ngaashi China, Algeria, Ghana North Korea  oshowo USSR nale. Edhiko po  lyokamba yomadheulo poKongwa moTanzania  oya fala mokudheula kwaakwiita yoSWAPO oyendji omanga mbaka inaa ya tuminwa meni lyoshilongo okuka kondjitha omukolonyeki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Olugodhi okukondjitha etanga ena nyanya lyomukolonyeki

 

Olwindji ohatu uvu aaNamibia yamwe taya ti PLAN kali ena oonkondo okudhenga noku sinda omatanga giita omanankondo ga South Africa lyokakombo noludhi, noshikwawo kutya epangelo lyuukoloni olya gandja emanguluko kuNamibia nantu ye pahalo lyalyo lyene meiuvo lya lyo lyene ndele ha ke thiminiko. Omadhiladhilo ngaka ka ge na uushili mugo, oshoka epangelo lyokatongo olya li lyu ulike  shayela kutya kalya li lyi ilongekidha nando esiku limwe okuza mo moNamibia noku gandja oshilongo shika miikaha yooyene yasho. Onkene kapena omuntu eli nawa momadhiladhilo  ta vulu oku dhina oshili ndjika. Eeno osho shili kutya epangelo lyokatongo nolyuukoloni olya li lya kola paukwiita, na okwa li tali vulu okusinda SWAPO netanga lye lyopakwiita PLAN. Ndele okudhiladhila noku popya kutya epangelo lyuukoloni olya gandja Namibia kooyene mombepo yuuwanawa noke halo lya lyo lyene shika otashi ulike epingakanitho lyoshili.

Shoka oyendji inaaya tseya nenge ya nyengwa oku uvako  ooshika kutya, okukala wuna iikondjitho oyindji osho wo oonkondo pamutalelo hasho tashi ti kutya oto ka sindana miita mbyoka to kondjo nenge oto ka sinda SWAPO no PLAN. SWAPO ina sindika kepangelo lyomukolonyeki molwaashoka ye okwa li ena aayambidhidhi oyendji maantu mboka ya thiminikwa moshilongo oshowo eyambidhidho okuza kIigwana yomuuyuni.Oshikwawo aaNamibia oya pumbwa okutseyithilwa kutya PLAN okwa li ena uunongo nontseyo yiita onkene okwe ke shi pondola okudhenga omatanga ga South Afrika ngoka  ga li wo haga kwathelwa kaakwiita ya hehelwa okuza kiilongo yokUuninginino.

Iilyo yo PLAN oyali nomukumo oshowo ehalo okumangulula evi lyooyina  okuza muukolonyeki. Ehalo ndika olyo lye ya nkondopeke opo  ya kondjithe etanga ndika olyo lya li ena nkondo menenevi Africa pethimbo ndiyaka.. Oshikwawo kashishi oshili kutya South Afrika okwa gandja emanguluko kuNamibia molwashoka okwe shi mono shi li nawa. Shika oshi li ngaaka molwashoka mondjokonona ayihe yoshilongo shika oshi shiwike kutya South Afrika okwa li t a tindi noku tindilila okugandja ondiimpangela kaantu ya Namibia.Onkene oshikondjitho oshinene shoka SWAPO  a li a longitha osho uukumwe mokati koshigwana mboka wa li po oshoka aantu ayehe oya li taya kondjele emanguluko neithikameno.

Uukumwe mboka owo wa mangele iilyo yoSWAPO kumwe kutya ngaaka pokati kawo kapwa li nando omayooloko gokutya nguka omukwashike komuhoko. Pethimbo lyekondjelomanguluko tse ka twa li aapu oku halakanitha nokutopagula. Noonkambadhala ndhoka dha li dha ningwa odha ndopa okutu topola.

Ngaashi shu ulikwa kuyele, konima ashike sho ewiliko lyoSWAPO lya koneke kutya oku popya noku kundathnana nombili oshinima sha Namibia itaku pondola sha, oya egulula ishewe omukalo omupe  okukondjitha epangelo lyokatongotongo paukwiiita. Ondjila ndjika yokukondja pakwiita kaya li ya longithwa natango. Oku kondjitha epangelo lyuukoloni niikondjitho osha li eshongo enene koSWAPO unene tuu nkene ndjika tayi tulwa miilonga.

Opo ndjika yi sindane SWAPO okwa li a pumbwa aaNamibia mboka ya dheulwa nenge taya ka dheulwa paukwiita , yo ishewe oyi ilongekidha okugandja oomwenyo dhawo okusila oshilongo shawo mokukondjitha omukolonyeki. Eshongo etiyali olya li iilongo mbyoka ya li yina okukwathela SWAPO mokuhingila omukolonyeki iita oya adhika oyindji opo ya manguluka papolitika onkene ka ya li yi ilongekidha  naanaa oku gandja omakwatho  guudha gopakwiita koSWAPO.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here