Yi iyamba moku opaleka ondjila yolutenda

0
190
Iilyo yoshigwana shomOnyaanya mbyoka ya ningi omasiku tayi opaleke mooha dhondjila yolutenda , oku yamukula kiilonga nokondjambi yOmuperesidente Hage Geingob yedhina Omake.

 

ONYAANYA – Aakalimo yomomudhingoloko Onyaanya oya yamukula keindilo lyOmupresidente opo oshigwana shi opaleke pooha dhoondjila,sho shi kaleke omahala gasho ga yela.

AaNyaanya oyali ya tameke niikonga mbyoka yoku opaleka oomwedhi dha piti, nopethimbo ndika oyi ipyakidhila noku opaleka oshitaasi sheshina lyokolutenda oshowo ondjila yolutenda. Yamwe yomwaamboka haya opaleke oya holola kutya oyali ya mono kutya mooha dholutenda omuna unene iiyagaya nomwa pumbwa oku opalekwa.

Tatekulu Johaness Ndjambi gumwe gwaakulupe mboka ya kutha ombinga meopaleko ndika, a ti yo oyu uvu nokutaambako ehiyo lyOmupresidente no taya tsikile oku opaleka omahala ngoka ga pumbwa oku opalekwa.

“Otatu longo oshilonga shika moku iyamba, otatu tete iizimba oshowo omano ngoka geli mooha dholutenda, opo niimuna yetu yaa lyatwe oshoka ethimbo limwe oshimuna ngele oshi li muuhwa mboka wuli mooha dholutenda itashi mono ngele eshina olyeya, sho otashi lyatwa nuupu,” Ndjambi ta ti.

Aakwashigwana mbaka oyali ya opaleke omwedhi gwa ziko poshitaasi shaShikongo shaKalulu mpoka hapu thikama eshina, ya ti otaya longo ondjambi ngaashi epangelo lyeya pula, notaya gwanithapo omalalakano gawo.

Ndjambi ta gwedhapo kutya mooha dhoopate ohamu kala unene muna omano oshowo iihwa, lyo ethimbo limwe oongangala omo hadhi kala dha holama moka. Oyendji oyi iyamba, mboka itaaya vulu okulonga oya gandja iikulya niikunwa yo aantu ya vule oku ikwathela ngele taya longo ondjambi ndjoka.

Okwa ti otaya tsikile noku opaleka mooha dhoondjila yo ya kaleke omahala ga simana ga yela nawa, po pwaakale iimbuluma. Okwa pandula ayehe mboka ya kutha ombinga moku opaleka, ta indile kehe ngoka a pumbwa oku opaleka a kale eya wayimina yo ya tsikile nondjambi yawo sigo ya mana oku opaleka.

“Elalakano lyetu otwa hala oondjila dhi kale puuyelele, yo iihwa tayi yelepo thilu oshoka iihwa oyindji oyili unene mooha dhoondjila, otatu lalakanene opo oshilongo shetu mwaakale nando iimbuluma, dho oongangala ndhoka hadhi kala dha holama miihwa mbyoka yili pooha dhoondjila tu dhi hedhithe kokule nomukalo ngoka,” Taya gwedhapo ngaaka.

Kansela gwoshikandjohogololo Onyaanya oshowo aapolisi nayo oyali ya wayimina eopaleko ndika, nolundji ngele aakwashigwana taya opaleke nayo ohaya kutha ombinga. Oya uvaneke taya tsikile noku opaleka moondjila yo ya kwashilipaleke kutya iihwa mooha dhoondjila oya yelamo thilu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here