Aanaskola 31 poShekupe  ya pewa oonzapo

0
248
Aadheulwa posikola yoShekupe training taya ulike oonzapo dhawo konima yokupita iilongwa yawo .

 

ONDANGWA  – Aalongwa yeli 31 mboka haya sikola poShekupe Training oya pewa oonzapo. Aanaskola mboka oya dhana oshituthipito shawo Etitano lya ziko posikola yawo mOndangwa.

Omukuluntu gwenongelo ndyoka Martha Ngwena okwa ti kutya osikola ndjoka oya totwapo moomvula dhonale mono a tameka owala nomulongwa gumwe, noye ende tayi koko sigo onena.

Aanaskola mboka ohaya longwa ookoosa dha yooloka, opuna ngaashi okuteleka, okuhondja, okompiuta oshowo okugandja omayakulo kookastoma. Oyendji oya kala mootundi oomwedhi hamano sigo omvula yimwe.

“ Osikola yetu otatu lalakanene oku kutha aagundjuka momalukanda tse tuya dheulile shoka ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo, yamwe  ohaya kala owala momagumbo uuna ya ndopa ondondo yotango, noyendji ohaya kala owala ye wete onkalamwenyo ya hulu, onda hala owala ndiya lombwele kutya otaya vulu oku ninga iinima oyindji monkalamwenyo yo taya kala  yeli kuyo yene,” Ngwena ta ti.

Okwa ti oya tala unene ombinga kaagundjuka mboka ya ndopa ondondo onti-10/12, no taya tsikile okugandja omadheulo kaagundjuka mboka yo ya mone kutya nani nenge omuntu okwa ndopa ondondo yontumba opuna shimwe monkalamwenyo shono ta vulu okuninga.

Aavali yaanaskola mboka ya mono oonzapo esiku ndyoka nayo oyali ya holoka ya tale nkene aanona yawo taya pewa shoka yi ilongela. Kuku Albertina Kambonde gumwe gomaavali mboka yali ya thindikila aanona yawo.

“Onda nyanyukwa oku tala aana yetu nkene taya pewa oonzapo dhawo, shino osha ulike kutya iiyimati yawo mbyoka ya kuna oya tsapuka, noya mono ngaaka eteyo ewanawa, aluhe omuntu oho teya shoka wa kuna, omolwa uupenda nokulonga kweni noonkondo omwa sindana nomwa pondola mwaayihe,” Kambonde ta ti.

Okwa indile aaniilonga ya ka longe nuudhiginini, yo yi itule miilonga yawo. Okwe ya halele omukumo noonkondo opo ya kale aluhe aanandjungu miilonga yawo, yo taya kala ya tseya kutya oya adha omalalakano gawo, yo ya tule miilonga shoka ya longwa mootundi.

Sevelia Nande  naye omulongwa poShekupe Training,  Nande okwa zala naye eguwo lye nokwa tothwamo oye omulongwa dhingi momadheulo agehe. Nande okwa pandula osikola ndjoka nokuunongo mboka a mono mo. Nande okwali ti ilongele okuhondja nopethimbo ndino okuna oshihondjelo she mono ha hondjo iinima ya yooloka. Ta ti okwa kala oomvula eli megumbo konima sho a mana osikola ye, okwali anuwa a lombwelwa ku kuume ke opo aye kosikola yokuhondja ye a mone uunongo we.

Esiku ndyoka aalongwa mpoka oyali ya nyanyukwa sho ya mono oonzapo noya adha yimwe yomiilalakanenwa yawo. Omukuluntu goskola ndjoka okwa pula aagundjuka mboka yeli momagumbo ya ye koosikola yo ya mone omaunongo ngoka ya pumbwa ya vule okuhumitha komeho oonkalamwenyo dhawo.

 

 

Shekupe-training1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here