Iiponga moondjila yi indjipala

0
290

 

ONDANGWA – Omolwa omwaalu gwiiponga yomoondjila tagu indjipala esiku nesiku, omunambelewa omukuluntu mehangano lyokukwatha mboka ya mona iiponga miihauto, Motor Vehicle Accident (MVAF), Rosalia Martins-Hausiku okwa kumike aahingi ya hinge nawa no nuukeka.

Hausiku okwa yelitha kutya otaku lopotwa unene iiponga oyindji moondjila onene, ta ti miiponga mbyoka tayi lopotwa olundji omwa kanena oomwenyo dhaantu na yamwe ye ehamekelwa mo.

Hausiku okwa ti oshiwike sha piti okwali kwa ningwa oshiponga mondjila onene yOmuthiya-Ondangwa, sha ningilwa pOnathinge mono mwali mwa kwatelwa oohauto ntano.

“Oshiponga shika osha ningwa omutenya gwEtitano, notashi ulike kutya ohauto yimwe oyali tayi hingililwa unene shono she eta opo oohauto adhihe ntano dhi kale dha gumwa. Natango mEtitano olyo tuu ndyoka opwa ningwa iiponga yi vulithe iyali momudhingoloko gwOndangwa mono namo mwe ehamekelwa aantu nonando inamu lopotwa omaso ihe   aantu yamwe oyali ya ehamekwa noonkondo,” Hausiku ta ti.

Okwa kumagidha aahingi ya hinge ondapo yuuthwa noya kale taya wilikwa konkalo yomondjila mpoka yeli oshowo taya iyutha noku vulika koompango nooveta dhomoondjila. Ta ti iiponga oyindji otayi vulu okuyandwa ihe molwaasho aahingi oyendji ihaya landula oompango dhomoondjila, nolundji oha ye dhi idhimbike ohashi eta ekanitho lyoomwenyo dhaantu.

Hausiku  ta ti Namibia osho shimwe shomiilongo shina omaso ogendji taga etithwa kiiponga yomoondjila, ta ti pethimbo ndino aantu oyendji oya kanitha oomwenyo, nepipi egundjuka olyo unene lya taalelwa kiiponga mbyoka yomoondjila, okwa indile aahingi ya hinge nuukeka yo taya kala taya tala omatukutuku gawo manga inaaya hinga, yo yi iyuthe koompango dhomoondjila ndhoka dha tulwapo ko ku yandwe iiponga nomaso ga nyanyaleka.

Okwa indile aakwashigwana ngele ya mono pehala lyontumba puna oshiponga ya dhengele mbala kongodhi 0819682 yaMVAF yo ya lopote oshiponga shoka, opo oonaku ehamekwa ya  vule oku kwathelwa.

Ta pula aakwashigwana ya yande okutula omathano giiponga komalungula, oshoka ohashi halutha oomwenyo dhaakwanezimo lyaantu mboka. Hausiku ta kumike wo aayendi yokolupadhi ya kwashilipaleke manga inaaya taaguluka opate kutya oya tala ngaa oombinga adhihe kutya ita ku zi iiyenditho pomahala mpoka taya taagulukile.

Ehangano olyo tuu ndika otali tsikile noku ninga iikonga yomoondjila noku longa, tali ndungike uunona woskola wu kale hawu ende kokule nopate, wo tawu yanda okutaagulukila pomahala ga nika oshiponga.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here