Aakatjali ya pandula Mupetami

0
359
Yamwe yomaaKatjali mboka ya pewa omakwatho ku kansela gowshikandjohogololo shoka . Aataambi yomagano ngaka oya thanekelwa moshinyanga shalukilwa Paulus Ilonga Kapiya ngoka oye ali kansela gotango mOkatjali.

OKATJALI – Etitatu lyoshiwike sha piti olyali esiku lyowina moshikandjohogololo Okatjali  mono kansela gwoshikandjohogololo a kambadhala naashoka ta vulu opo a shunithe onkalo yoluhepo nondjala  pevi moshikandjohogololo.

Oyendji yomaakalimo mOkatjali oyali ya gongala posaala ya Paulus Kapiya Iilonga opo ya taambeko omakwatho ngoka ya nuninwa ku kansela gwawo.

Aakalimo mbaka oyali ya pewa omagano guusila wokuteleka iikuki, oomboloto oshowo okukanga oohi, oyali woo ya pewa omagadhi opo yaka tsikile niilonga yawo.

Kansela Joseph Mupetami okwa yelitha kutha omakwatho ngaka oga gandjwa okuziilila moshiketha tashi ithanwa Kodholo shono hashi gandja omakwatho nomayamdidhidho kaaKatjali.

Ayehe mboka ya pewa omayambidhidho ngoka oyeli lwopo70, kehe gumwe okwa pewa okashako kuusila wo10kg, nokandini komagadhi goolitela ntano (5l).

“Otatu kondjitha ngaashi eigidho lyOmupresidente ta li tu pula opo tu kondjithe oluhepo nondjala, omadhiladhilo ngaka gOmuperesidende oga pendula omadhiladhilo gandje ngame ndi kwathele aakwashigwana yandje ngaashi tandi vulu, onda dhiladhila opo ndi kale tandi kwathele ayehe moshikandjohogololo shandje naashoka ndinapo yo ya vule ya hume komeho noonkalamwenyo dhawo,” Mupetami ta ti.

Kansela Mupetami okwa kumike mboka ya mono omakwatho opo ya nyangadhale ngaashi haye shi ningi shito, yo taya longo nuupenda. Okwa pula mboka haya kala owala ya tegelele epangelo liya etele iikulya poshitaafula, ya tameke okwiilongela yoyene, yo ya tsakaneke epangelo ondjila kati.

Gumwe gomaakwathwa mboka Loide Nakale okwa holola olupandu lwe ta ti kansela Mupetami ota kondjo moshili, “otwa pandula iilonga tayi longa kuMupetami moshikandjohogololo shetu, okwetu etela omauwanawa ogendji notuna omukumo kutya ota tsikile noku tu longela uuwanawa mboka twa pumbwa, okwetu kwatha unene moku kondjitha oluhepo nondjala, otatu mu halele oonkondo a longe iilonga ye a manguluka,” Nakale ta ti.

Oyali ya holola enyanyu lyawo noondjimbo oshowo noondigolo taya popi kutya Kansela okwa ninga oonkalamwenyo dhawo oompu, taya gwedhapo kutya ngele owala lili uudhigu noompumbwe dhoye kuKansela oha yamukula mbala inaa ongaonga.

Esiku ndyoka oyali natango ya popithwa ku Maria Kashandja gumwe gomoshikandjohogololo, ngono a mono kutya oomeme oyendji moshikandjohogololo otaya kambadhala nokwa uvaneke teya kongele iipakete noondooha dhoohi mbala yo ya vule okwiikwatha yoyene.

 

Yamwe yomaaKatjali mboka ya pewa omakwatho ku kansela gowshikandjohogololo shoka . Aataambi yomagano ngaka oya thanekelwa moshinyanga shalukilwa Paulus Ilonga Kapiya ngoka oye ali kansela gotango mOkatjali.
Yamwe yomaaKatjali mboka ya pewa omakwatho ku kansela gowshikandjohogololo shoka . Aataambi yomagano ngaka oya thanekelwa moshinyanga shalukilwa Paulus Ilonga Kapiya ngoka oye ali kansela gotango mOkatjali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here