Aakwathwa otaya sitha aas’ihenda uunye

0
233

Oshinima shili ko ngashingeyi shaantu taya hehela momapandaanda nenge taya pewa iinima kaasihenda yo taye ke yi landitha po ota shi sitha aantu uunye, nota shi uvitha nayi.

Mongashingeyi opwe ya omukalo gwaantu ya kuutumba momapandaanda taya hehela, na yamwe mboka yena uulema womagulu to adha ta yi ipwedha mokati kaantu nenelakano ya silwe ohenda kaasihenda yo ya pewe omakwatho.

Okuhehela kokwene kaku shi oshinima oshiwinayi unene, ashike, olundji oto adha mboka haya hehela taya longitha iinima mbyoka ya pewa kAasamalia aanamitimahenda papuko.

Oto adha omuntu ta uhala esiku alihe mondoolopa ta hehela naasihenda taye mu pe iimaliwa niikulya, ihe sho omuntu ta zi mpoka, iimaliwa mbyoka oteke yi nwa po omalovu, ye iikulya te yi landitha po.

Omuntu okwa pewa oshimaliwa andola e ki ikwathe molwaashoka ena uulema, ashike oshimaliwa shoka ite shi longitha shi mu kwathe sha. Ote shi longitha ishewe oku piyaganeka onkalo ye mwene, noyofamili ye.

Oomvula kwali omafundja omanene, Omusamalia omunamutimahenda gumwe okwali iikutha oshimaliwa sha konda poN$ 4000, eta landele omusamane gumwe ena uulema, a li owala hiikoko momeya okatemba .

Omusamane ngoka okwa li ta ulike a panda noonkondo, e uvite shili ombili oshoka okwa kuthwa momukundu.

Ina pu pita omasiku sho a pewa okatemba, omvula ya sheka, ye omusamane oye ishewe nguka ti ikoko mevi, a fa ali inaa pewa okatemba oomwedhi dha ziko.

Anuwa okatemba okwe ka landitha po koN$ 250, ye iimaliwa te yi nu po. Kakele kokunwa, omusamane nguka anuwa okwa landitha po okatemba shaashino anuwa kali we ha etelwa ohenda kaantu sho eli kokatemba, nghaashi yali haye shi ningi sho a li hiikoko.

Ano okatemba oteka landitha po ye a vule okwiikoka nawa.

Omuntu ngele oto hehela, shoka to pewa shi longitha nawa, ino landitha po omagano we ga pewa oshoka nakugandja ineku pa molwaashoka ena iimaliwa oyindji ihe okwe ku pe ena olukeno na ngweye.

Ashike ngele owa pewa oshinima ndele owu uvite kutya ino shi pumbwa, oshihwepo ushi shunithile mwene gwasho ye eke shi gandje kwaamboka ye shi pumbwa.

Uulema inawu ningwa ongeshefa. Sha hala kutya opena aantu yamwe ya lemana shili, ashike ota ya vulu okwiikwatha. Ashike molwaasho oye wete kutya okuhehela oshinima oshipu, pehala lyokulonga otaayi momapandaanda yaka hehele.

Kakele kaantu mboka yena uulema, aasilishimpwiyu naatonateli yamwe yaanona nenge ngaa aakuluntu taya lumbu nuulema, oya ninga aantu mbaka ongeshefa yawo.

Omuntu oha kwata nale openzela kepangelo, ashike oto adha omuntu gwaKalunga a tutumbwa mo megumbo, a falwa pomahala gomangeshefelo, opo a ka hehele. Yamwe oto adha tayi ipopile kutya ota ya kongo oshimaliwa yaka lande okatemba. Omahangano gopaumwene naantu yamwe oohandimwe, ohaya ningi nee onkambadhala yoku mu landela. Ashike nando ngaa okatemba hoka oka landwe, omunuulema gwaKalunga natango ota shunwa owala mepandaanda opo a ka hehele.

Ashike sho tashi uvitha nayi noonkono kombinga ya yamwe yaanuulema mboka iha ya vulu oku ikwatha kuyo yene ooshoka kutya omuntu ngoka ha uhalithwa momapandaana a yedha okandooha kiimaliwa, iha landelwa woo tuu nande okanima a uvithwe nawa. Iimaliwa ayihe oha yi kuthwa po kaandjangandjele eta ye kiiuvitha nawa nookuume kawo.

Onkalo yatya ngeyi ondhigu noonkondo nota yi shololitha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here