Omaulikilo gaagundjuka mOshana otaga kalako omumvo kehe

0
225
Aagundjuka mbaka yaali otaya ulike shoka yo ya longa yoyene niikaha yawo.

 

OSHAKATI – Uuminsteli wAagundjuka pamwe nendiki lyaagundjuka moshitopolwa shaShana owa li wa longekidha omasiku gowina mono aagundjuka ya li ya gongala ya ndungikathane noku ulika iilongomwa yawo mbyoka ya nduluka yoyene.

Shino oshali sha ningwa omolwa omauliko giipindi yaagundjuka, naagundjuka yaza kiikandjohogololo ayihe moshitopolwa shoka oyali ya kutha ombinga. Oyendji yomuyo oyali taya ulike iinima mbyoka ya longa yoyene ngaashi oohema dhomaludhi ndhoka oyo yene ya hondja, iikulya yOshiwambo oyo yene ya teleka na yilwe oyindji.

Omulongekidhi gomaulikilo gaagundjuka Diina Shikufa okwa ti oya thaneka opo ya kale taya longekidha omauliko giipindi yaagundjuka omumvo kehe. Shikufa ngoka ali ta popitha aagundjuka oshiwike sha piti pendiki lyaagundjuka mOshakat okwa yelitha kutya nale oya kala haya longekidha iipindi mbyoka yaagundjuka nopokati mpoka oyeyi hulithapo omolwa okwaa holoka kwaagundjuka.

“Komapekapeko ngoka twa ningi nomolwa aagundjuka yetu yeli momidhingoloko taya kambadhala nokuhumitha komeho oonkalamwenyo dhawo, otwa li twa mono sho opala opo aagundjuka mboka tu ya ete pamwe yo taya ulike iilongomwa yawo, noku paathana oondunge nomayele ga nkene yena okuyambulapo oonkalamwenyo dhawo,”Shikufa ta ti.

Ta gwedhapo kutya oku yelekanitha noomvula ndhoka dha piti aagundjuka oshikando shika oyali ya holoka momwaalu omunene no she ya kumike opo ya kale taya longekidha omauliko ngaka gaagundjuka. Ta gwedhapo kutya oya hala noku halelela opo aagundjuka ya adhe shoka taya lalakanene moonkalamwenyo dhawo, yo ya vule okwi ikwatha yoyene.

Shikufa  okwa kumike aagundjuka ya totepo oongeshefa dhawo yo ya kale nokwi ilongela kuyo yene, manga epangelo tali kondjitha koombinga dhilwe, ta ti okuna omukumo kutya onakuyiwa  yaagundjuka moshilongo otayi kala meke ewanawa uuna ndono taya longele kumwe,teya pula ya kale aluhe haya gongala kiigongi yaagundjuka yo ya pewe omayele.

Oyendji yomaagundjuka mboka yali ya holoka oyali ya holola enyanyu lyawo omolwa uuministeli nendiki lyaagundjuka sho lya longekidha oshiindingili shika. Taya ti elalakano lyawo okukutha ombinga ka lishi lyokulanditha ihe oshinenenima oku ulika shoka haya longo, yo taya tsu aagundjuka ooyakwawo omukumo ya vule okwiilongela yoyene.

Pehulitho lyiipindi mbika okwali kwa longekidhwa esiku lyowina mono aagundjuka mboka taya longo nomukumo yali ya pewa omakopi oshowo oonzapo omolwa okulonga kwawo nuupenda. Josia arts and crafts oye ali a sindanapo ekopi lyomuulikidhingi, ooproyeka dhimwe dhaagundjuka ndhoka wo nadho dha talika dha longa nawa mono uulika ongaashi Omuwa tu kwatha, Ndapandula bronze na dhilwe odhindji. Ehangano lyoShipanga Holdings olyo lyali lya kwashilipaleka omauliko ngaka giipindi gaagundjuka, Shikufa okwa pandula ehangano ndika, ta ti olyo lya gandja omakopi oshowo oonzapo ndhoka dha nuninwa aasindani.

 

Youth-expo2

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here