Ovadali vounona ve na oulema otava ka vatelwa

0
205
Omupedu Minista moipambele yovanhu vena oulema Alexia Manombe-Ncube eli novanhu ovo vena oulema moLüderitz, Omupedu Meya waLüderitz Brigitte Frederick nosheendo sha Ncube.

Lüderitz – Ouministeli Ulilepo ovanhu ovo vena oulema owa faneka opo ounona ovo vena oulema va kale hava pewa omavatelo a wedwapo.

Eshi osha tumbulwa kOmupedu Minista moipambele yovanhu ovo vena oulema Alexia Manombe-Ncube, pefimbo le talelopo moLüderitz oku kala moshoongalele shefiku limwe novanhu ovo vena oulema Olomakaya ladjako.

Omupedu Minista Ncube okwa ti ouministeli ou owa didilika kutya omudali ngee okwe li hange ena okanona kena oulema, ohashi pula shihapu oku ka fila oshisho.

Okwa ti  ouMinsteli owa didilika kutya omudali ngee ina hangika ena oilonga, ohashi kala shidjuu kuye oku ka konga, shaashi okwa pumbwa lela okutonatela okanona oko kena, oulema.

Oshihopaenenwa ongaashi, okanona kamwe ota ka pula pu kale ta pa longifwa okudjala ominhambo eedula dihapu osho tashi pula omudali oshimaliwa shihapu nefiloshisho lamhanamo.

Omupedu Minsta okwa tumbula kutya Ouministeli ou owe li pyakidila noku tula moilonga omulandu woludi eli, opo ovadali vounona ovo vena oulema, va kale hava pewa oshimaliwa, oshoyo okakalata kena oshimaliwa shomwaalu wonhumba, oko omudali ta kala hai nako mofitola oku ka landa eemhumbwe dokanona oko kena oulema.

Ovanhu vena oulema modoolopa ya Lüderitz ova li va kundafana nomupeduMinista  oku hovela potundi 10h00 yongula ndele fiyo opotundi 13h00 pombelewa yoshikandjohoololwa sha !Nami#nus,  omupedu Meya wa odoolopa ya Lüderitz Brigitte Fredrick naye omo a li momutumba omo.

Ovanaulema novatekuli vavo ovali vamona omhito opo va hololela omupedu Minista eemhumbwe odo vena.

Ovanhu ava otava pula opo va valulwe noku pewa yoo omaumbo mo Programa yo Shack dwellers Federation.  Otava indile yoo moshitopolwa mutungwe ofikola youngoba, omo ovanhu vena oulema tava deulilwa oilonga.

Ovanhu vena oulema moLüderitz otava indile opo modooloa mu kale muna Omundokotola womakipa, opo a kwafele ovo vena oulema womomakipa naava va pumbwa omadeulo.

Ovanhu ovo vena noulema womakutwi, (eembolo) ova ti ovapumbwa omutoloki welaka loshimbolo modoolopa. Omupedu Minista okwa nyamukula kutya, omhumbwe ei oili oshilongo ashishe, Ncube okwa indila opo ku kumikwe ovanyasha opo vakufe ombinga momadeulo okulihonga elaka loshimbolo, opo ngeno moshikandjohoololwa keshe mu kale omutoloki welaka loshimbolo.

Kombinga yomaindilo aa omupedu Minista okwa tumbula kutya Ouministeli waye otauka tala komaindilo aa melongelo kumwe  nombelwa ya Meya wa Lüderitz osho yo ombelewa ya Kansela wa !Nami#nu, opo vatale keemhumbwe edi dovanhu vena oulema, noku nyamukula kudo.

Omupedu Minister Ncube opamwe nosheendo shaye okuli molweendo okutalelapo oikandjohoololwa, okupwilikina yeemwene kovanhu ovo vena oulema,  mokuuda omikundu oyo vena noku tambulako omayele oo ta va yandje kouministeli ou.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here