PLAN etanga lyaakwiita aa iyambi: Uukumwe mekondjelomanguluko we eta esindano

0
202

Iilyo yoPLAN mbyoka oyindji ya li iigundjuka yu udha omukumo oya li yi ilongekidha oku gandja oomwenyo dhayo okumangulula oshilongo okuyeleka naatondi yawo metanga lyaakolonyeki. Aakwiita yoPLAN oya li ye shishi nawa kutya ekondjo lyawo olili mondjila onkene inashi puka oku gandja oomwenyo dhawo opo ya mangulule oshilongo shawo pehala lyokukala muupika wepangelo lyaakwiilongo.

Kombinga onkwawo omatanga gomukolonyeki ka gali gi itaala lela kombinga yiita mbyoka go gali ga thiminikwa okukondja, kaawiliki mboka ya hogololwa shaali paudemokoli. Oyendji yomaakwiita yomukolonyeki kaya li yi iongekidha okusila miita mbika. Oshoka kaya li ya uvithwako kutya omolwashike yena okukondjela na otaya kondjele shike. Oyendji yaakwiita mbaka oya li ya thiminikilwa miita mbika komukalo goku longa muukwiita konima yoku mana oosikola dhawo dhopaseko. Aakwiita yoPLAN yo kayena esiku ya talele konima okuza tuu sho iita yekondjelomanguluko ya tamekelwe omumvo 1966 momasiku 26 Auguste pOmugulu-gOmbashe, na oya kala okwega kwa honga monyama yepangelo lyuukoloni lyaSouthAfrica pamwe naa yambidhidhi ya lyo aahakani yiilongo yo kuuninginino.

Aagundjuka omayovi aaNamibia mboka ya li ya joina iita yekondjelomanguluko oya kanithile oomwenyo dhawo miita yemanguluko okudhika po oshilongo shiithikamena. Aamati naakadhona yevi ndika oya gandja oomwenyo dhawo dhina ondilo dhi ninge iikulila opo mboka ya ka thika mevi lya manguluka ya kalemo yeli nawa na ishewe uuwanawa mbuka wu ka tyapulwe niiyimati yombinzi yawo yi likolwe nokomapipi gomongula.

Aakondjelimanguluko mbaka oyo ya pala ondjila opo tse tu mwenye moshilongo Namibia sha manguluka shina ombili , engungumano nuudemokoli.Aagundjuka oya joina PLAN inaa ya thiminikwa nelalakano oku kondjitha etanga lyuukoloni noku mangulula oshilongo shawo komulungu gondjembo. Ihe nando ongeyi osha fa aaNamibia mboka ya thiki mevi lyeuvaneko Namibia ya hunyama moku hokolola uululu nuululume wiita yemanguluko. Aavalelwamo ya Namibia hayo ya shongo iita mbika ihe yo oye yi etelwa kaakolonyeki mboka ya li ya se no ta lyombinzi yawo. Onkene okuhinga iita yekondjelomanguluko oya li ondjila ya hugunina ndjoka yo ya hogolola okulandula opo yi imangulule kondjoko yuupika womukolonyeki nomuthindili gwawo kongudhi.

Ongetanga lyopakwiita lyoSWAPO ,PLAN okwa koko okuza mongundu oshona yaakwiita yoguerrilla, noku ninga etanga lyopakwiita lyoguerrilla  lya tseyika noli na edhina mu Africa alihe. Ngele owe shi tala momumbwalangandjo otashi ulike kutya onyanya nuudhudhu wepangelo lyomukolonyeki owo wa fala medhikopo lyoPLAN ku SWAPO oshoka onyanya ndjoka ya ningilwa aaNamibia kepangelo lyuukoloni oya thiminike aagundjuka oyendji ya thigepo  oshilongo okuya muupongekwa okuka konga ekwatho opo yi imangulule yoyene tashi pitile komulungu gondjembo.

Oondunge dhiladhilo shoSWAPO  mokukondjitha epangelo lyokatongo.

Ngaashi sha tumbulwa nale palwe membo ndika , ewiliko lyoSWAPO olya li lya koneke  kutya okukundathana nepangelo edhudhu ita ku eta emanguluko  onkene SWAPO okwi itaale kutya epangelo ndika olina okuthiminikwa  paukwiita opo ashike li gandje oshitopolwa shika kooyene yasho. Oshikwawo ewiliko lyongundu ndjika olya tsikile nokunenepeka esukumudho lyalyo lyopaudiplomate nopapolitika  okukondjitha epangelo lyuukoloni momeho giigwana yuuyuni opo mbika yi gandje omakwatho kaakondjelimanguluko, oshowo yi thiminike epangelo lyuukoloni opo li shunithe oshilongo shika momake gooyene yasho.

Iilongadhalwa mbika itatu oye ke eta iiyimati oshoka iigwana muuyuni oya longwa nokutseya omahapeko ngoka epangelo lyokatongo lya ningile  aavalelwamo yoshilongo . Noshikwawo Iigwana Hangano okupitila mOshigongi Shaayehe oya li ya gandja omuthika koSWAPO nokuyi yalula ongo oyo awike yili Omukalelipo ti gwaantu aathiminikwa moNamibia. Omuthika neyalulo ndika olya li lya pewa oSWAPO omumvo 1973.Eyalulo ndika ka lya li ashike lya pumbiwa ndele olya nkondopeke noku koleka kutya ekondjo lyoSWAPO olili ,mondjila okukondjitha epangelo lyokatongo.Konima sho SWAPO a yalulwa kIigwana Hangano iilongo niigwana oyindji muuyuni oya tameke oku kwathela ekondjo lyaaNamibia papolitika, paudiplomate oshowo paukwiita.

Unene tuu iilongo yuusosiale nale  nuukomunisi oya nenepeke ekwatho lyayo kombinga yomadhewo gopakwiita oshowo moku gandja iilwitho. Enenepeko lyiilonga yuudiplomate yaatumwa yoSWAPO muuyuni olya fala sigo oompoka kutya ongundu ndjika oya ka pewa omuthika guukalelipo shilongo guudha kepangelo lya India oshowo ndyoka lyoRepublika yUudemokoli ya Ndowishi nale. Onkene omakwatho agehe ngaka  oga pepaleke iilonga yoku kondjitha omukolonyeki moNamibia, paukwiita nopapolitika.

Omakwatho okuza kiilongo yuusosiale nale oga kwathele mekoko lyoPLAN oshoka mbika oya kwathele meyambuke po lyetanga ndika sigo olya yi ponkatu ndjoka lya li tali vulu okusinda omatanga gomutondi noku eta emanguluko momasiku 21 Maalitsa 1990.

Ondjila yetu okuya kemanguluko kaya li ompu, otwa pita momashongo omanene ngoka ga guma omutumbo gwetu oshowo oomwenyo dhetu, ihe eigidho lyetu “kehe shimwe molwekondjo, na kehe shimwe molwesindano” olya li omahooli ngoka getu nkondopeke noku yenyeka aakwiita yekondjelomanguluko. Tse otwa li tuna uukumwe omolwa elalakano lyetu limwe lyokumangulula oshilongo shetu kutya osha li ta shi pula shike.Kwaamboka inaaya kuthombinga miita mbika mwa kwatelwa mboka ya valwa memanguluko, iita mbika  iilulu no ya tikila ombinzi oyindji otayi kala iidhigu oku uvako.Onkene oshina okukala oshinakugwanitha shetu atuheni okulonga epipi ndika opo li kale lya tseya kutya  eithikameno ,uudemokoli, emanguluko, nombili ndjoka tatu tyapula moshilongo nena oya za meigandjo  lyaamboka ya  kuthombinga mekondjelomanguluko noyendji yamo oya kanithile mo oomwenyo dhawo . Olupandu nalu pewe ewiliko lyoSWAPo ndyoka lya kala tali popi noku uvitha uukumwe mokati kaaNamibia pethimbo lyiita yemanguluko osigo oosho esindano lya adhika moku dhenga omutondi  nomukolonyeki South Africa.

Evalo lyo PLAN olya simana mekalopo lySWAPO naantu yaNamibia , yamwe yomuyo kaa ya li kumwe noSWAPO. Esimano lye etepo lyoPLAN olili mpaka kutya  osha li shotango mondjokonona yoSWAPO sho aaNamibia ya tokola opo ya kondjithe epangelo lyuukoloni paukwiita. Ndika olya li ethimbo sho aaNamibia ya tokola okuninga eho okeho, eyego okeyego, ethimbo lyoku longela Namibia opo a manguluke okupitila momulungu gwondjembo.

Shaangoka a li a limbililwa edhikopo lyoPLAN oti ipe ombedhi yemwene oshoka PLAN okwa ka ninga etanga lyaakwiita lya tseyika nawa meni lyoshilongo muAfrika  nopondje yAfrika. Omanga Ompangu yUuyuki yOpaigwana inaayi gandja etokolo lyayo lyaana uuyuki ewiliko lyoSWAPO olya adhika nale lya tokola okutuma aakwiita meni lya Namibia oku ilongekidhila iita mbyoka tayi kakala ethimbo ele.

Membo lye lyedhina “Never Follow the Wolf’ Helao Shityuwete ota hokolola nkene ewiliko lyoSWAPO lyopombanda lyu utha kutya ye pamwe na yakwawo omulongo naya ende okuza ko Dar es Salaam Tanzania okupitila moZambia opo ya ye ya ka hwahwameke aaNamibia opo ya joine iita yekondjelomanguluko kuyo yene

Ongundu ndjoka ya li inaayi homatekwa naanaa nawa noondjembo dhili nawa oya li wo ya tegelelwa opo yi dhikepo oontanda dhokudheulila aakwiita moNamibia okudheula aaNamibia mboka ya li yi ilongekidha okulwitha aakwiita yomukolonyeki.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here