Tu longeni iikulya yetu tse yene

0
174

 

Windhoek

Oshiwanawa no ta shi nyanyudha uuna omuntu to ilongele iikulya yoye mwene okuza mevi ndele ha ku ke yi landa kositola esiku kehe.

Oku ilongela iikulya mwene ontseyo ya simana pethimbo ndika no ya kaantu oyendji okuza tuu moVenduka  kaanamapya miitopolwa yokomikunda  miitopolwa yokolundume lwa Namibia.

AaNamibia oya papudhulwa konkalo yomaluteni  ngoka ga eta po ompumbwe yomeya, oondando dhiikulya dhi li pombanda niikulya inaayi gwanena unene tuu sho aakalimo ye vule omayovi gomathele 600 000 ye na ompumbwe yoondya moshilongo.Oku ilongela iikulya okwa hokiwa wo molwashoka opena oompito kutya yimwe yomiikulya mbyoka hayi landithwa otashi vulika yin a omauzigo.

Omunangeshefa nomunafaalama omugundjuka gomoVenduka, Fabian von Hase okwa tameke ootundi okulonga aantu nkene oshipu oku ikunina iikwamboga. Omadheulo ngaka giiluku ine oga ningililwe pofaalama Krumhuk pondje yoVenduka .Von Hase okwa ti okwa li komwaalu ngoka gwa hokwa ootundi ndhika.

Okwa ti mboka ya ulike ohokwe okutseya oshindji kombinga yoku longa iikulya yawo yene unene tuu iihape momagumbo gawo miilando inaya za ashike moVenduka ndele naanafaalama aashona konooli oya holola wo ohokwe yawo oku imonena uunongo mbuka.

Von Hase ngoka a shanga onkatu ye yoMaster muunamapya wokugamenenapo miitopolwa yokomikunda moNamibia, koUnivesiti ya Sweden yUunamapya oye mwene gwehangano Eco Living. Okwa ti osha pumbiwa opo aaNamibia ya ninge iilyo yaamboka taya kunu  iikwamboga  niihape yawo yene paushitwe mokulongitha omahala momalugumbo momagumbo gawo.

Omuperesidente nale gwehangano lyOrganic International ye wo Omunashipundi gwehangano lyoNamibian Organic Association, Manjo Krige okwa koneke kutya aaNamibia na yo oya tameka oku kuna iihape yawo yo yene.

“Oshinima sha simana, ngele omuntu ta kunu iikulya ye mwene, mbyoka yi na uukolele yo ishewe inayi zigopalekwa kookemikaalie nenge komauzigo gokudhipaga omwiidhi niigwanga yilwe mbyoka inaayi pumbiwa momapya. Iikunino yomiilando  oyi li po ya ninga oyindji naanamapya aashona oyena ompito yoku kokeka oongeshefa dhawo mokulonga iikulya pamukalo nguka. Oku kuna iikulya paushitwe oyo ondjila ompe yoku kondjitha ondjala, onkene osha pumbiwa opo aaNamibia ya taambeko oshinima shika unene tuu sho oshilongo shika shina ompumbwe onene yomeya.’ Osho Krige a ulike.

Oshiholelwa oshiwanawa oku tumbula ooshoka shokOndangwa sha kwatelwa komeho kewiliko lyondoolopa ndjoka. Ondoolopa ndjika oya tulapo omukalo goku longa iihape ,molwashoka onkalo yombepo  yaa li we nawa ngaashi nale. Elelo lyaNdangwa olya yambidhidha oopoloyeka ne  dhokulonga iihape pakulongitha omukalo hagu longitha ooshako dhoplastika moka omo hamu kunwa iihape yo mbika  tayi tekelwa  nominino omishona ndhoka hadhi ukitha omeya popepi nomidhi dhiimeno. Opoloyeka ndjika oya tameka na otayi landitha ngashingeyi iihape ngaashi omboga nomatama pOmatala gaNdangwa.

“Osheetwapo shika osheya po sha landula eindilo lyUuminista wOku kondjitha Oluhepo  komalelo giilando opo ga etepo opoloyeka ndhoka tadhi hwepopeke oonkalamwenyo dhaantu noku kandulapo oluhepo” osho Kandi Iihuhwa Omunambelewa omukuluntu gwOmathaneko gOmahupilo a ti.

“Omolwa onkalo ombwinayi yokwaana iikulya oshowo oluhepo olulu mokati  kaanamagumbo noohandimwe, elelo lyaNdangwa olya tokola oku yambidhidha omukalo nguka goku longa iikulya go ishewe ogwa huma komeho ngele tashiya konkalo yombepo..’ Opoloyeka ndjika ohayi longitha omukalo goku kuna iihape mooshako dhoplastika ndhoka  iihaadhi yonuka po mbala komutenya yo iimeno tayi tekelwa nominino omishona oku kwashilipaleka kutya omeya itaga hepa oshowo itaga kanene mombepo. Kehe opoloyeka oyi na otenga nenge ondoloma yuunene woolitela 210 nooshako dhoplastika dhuunene woolitera 60 kehe yimwe dhili omathele gaali, oshowo nee ominino omishona ndhoka hadhi ndondele omeya  gu ukilila komidhi dhiimeno.

Opomba ndjoka ya za kotenga oyi na okadhinditho, tashi ti omeya ngoka ga gongelwa kutya ogefundja nenge gomvula otaga dhindwa iiyagaya mbyoka, sho oshidhinditho shika ohashi opalekwa nuupu.

Etompelo okulongitha ooshako oondika kutya omunashikunino ota longitha evi ndyoka lya toka mokuli tula uuhoho. Oku gwedha mo omafo niihupe yiimeno yilwe ohashi kwathele opo evi li kwate omeya nawa. Naashika otashi kwatha oku gamena omeya. Onkene okutekela otaku ka kala wo okushona. Ooshako ndhika dhoplastika iihadhi pipo mbala ketango ohadhi vulu okulongithwa uulele womimvo hetatu. Dho ohadhi vulu oku inyengithwa nuupu ngaashi uuna mpoka oshikunino shi li pwa adhika kefundja.

Von Hase mootundi dhe ota longo noku kwatha aakalimo yomiilando opo ya kale haya kunu iihape yawo yene pamukalo gopaushitwe omanga wo taya longitha omeya omashona.Pamukalo ngoka yo otaya hupitha omeya osho wo  otaya hwepopeke onkalo yegameno lyiikulya moku kondjitha elondo lyoondano dhiikulya mbyoka hayi landwa moositola.

‘Ngele owuna ehala molugumbo lwoye to vulu oku kunapo iimeno  nena oto vulu oku ilonga oku kuna iikulya yoye mwene no ya, yalwe, oto vulu wo oku konga uuyelele wa nkene to longo iikulya yoye okuza ko intanet.’ osho Von Hase a ti.

Oshikwawo opena wo omukalo gwoku longa iikulya pwaana evi ndele otapa longithwa ashike omeya, go nguka ohagu endele pamwe noku muna oohi. Tashi ti iimeno otayi longitha omeya moka muna oohi. Omukalo nguka hagu ithanwa aquaponic ohagu longithwa posikola ya Dagbreek yaanona yena Eshongo lyontseyo.

Onkene ekoko momwaalu gwoshigwana oshowo eshonopalo lyevi ndyoka tali vulu okulongithwa oku kuna iikulya otali pula opo pu kongwe omikalo omipe dhoku longa iikulya ngaashi ndhika dha popiwa mehokololo ndika. Ndhika  okwa itaalwa otadhi ka hwepopeka onkalo yegameno lyiikulya noshowo etidho po lyoluhepo noku gandja oompito dhoku imonena iiyemo. Onkene elalakano olyo oku konga epotokono lyomikundu okutidhapo oluhepo, ondjala omuthika  gwelongo guli pevi oshowo  oompito ooshona dhoku imonena iiyemo. Pahokololo lyEhangano lyIikulya mUuyuni  FAO ooperesenda 42, 3 dhaaNamibia inadhi paluka nawa omanga aanona kohi yomimvo ntano  yoopersenda 26 oya ngunda ooperesenda hetatu oya ngundilila, dho ooperesenda 13 dhaanona mbaka oye na iiviha iipu okuyeleka noomvula dhawo nooperesenda hamano dhawo oya nanga unene.

Onkene okudhiladhila wuna oshikunino shoye  shevi lina uuhoho nawa tashi vulu  okupalutha egumbo lyoye , omanga ngoye longo mo  ashike ethimbo ngele olindji owili yimwe mesiku oshinima tashi vulika itoo shi itaale.

Von Hase ota ti molwashoka opena iiningwanima yiikulya yuudha ookemikalia nomauzigo moositola , oshinima oshiwanawa ku kehe gumwe wu tameke oku kuna iikulya yoye mwene.Oshikwawo iikulya otayi ka ninga ondilo molwa omahooli ngoka taga shonopala muuyuni.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here